Forum Geliyoo

Forum Geliyoo (https://forum.geliyoo.com/)
-   Hz. Osman (R.A) Hakknda (https://forum.geliyoo.com/forum169/)
-   -   Hz. Osman (r.a.)... (https://forum.geliyoo.com/233-hz-osman.html)

aleyna21 02-23-2011 01:26 AM

Hz. Osman (r.a.)...
 
HZ. OSMAN (R.A.)

Eshab-ý Kiramýn en büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin damadý, üçüncü halifesidir. Peygamber Efendimize iki defa damad olmakla þereflendiði için, iki nur sahibi manasýna gelen **Zinnureyn** lakabýyla anýldý.

Hz.Ömer (R.A), M.577 senesinde Mekkede soðdu. Babasý Affan olup, Kureyþ kabilesinin Beni Ümeyye kolundandýr. Annesi ise Erva Binti Küreyzdir. Hem ana hem baba yönünden soyu Abdülmenafta Peygamber Efendimizin temiz nesebi ile birleþir. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on kiþiden biridir. Hz. Rukiyyeden Abdullah isminde bir oðlu olmuþ bu sebeble Ebu Abdullah künyesi ile tanýnmýþtýr.

Rasulullah (S.A.V) kýzý Rukiyyeyi Hz. Osmana verdikten bir zaman sonra kýzýna;

***Osman Bini Affaný nasýl buldun?* dedi.
***Hayýrlý, iyi gördüm.* dedi.

***Ey caným kýzým! Osmana çok saygý göster. Çünkü Eshabým arasýnda, ahlaký bana en çok benzeyen odur!* buyurdu.

**Hz. Osman, Peygamberimizin vahiy katiplerindendi. Güzel yazar, güzel konuþur ve çok kuvvetli bir hatipti. Daima Kuran-ý Kerim okur, Ondan çeþitli meseleler çýkarýrdý. Kuran-ý Kerimi hýfzý çok kuvvetli idi. Namazda bir rekatta bütün Kuran-ý Kerimi okuyan dört kiþiden biri de odur. Çok okuduðu için iki mushaf elinde eskimiþtir.

*Hz.Osman (R.A.), Hz.Ömerin tayin ettiði bir heyet tarafýndan Hicri 23 (M.644) senesinde halife seçildi.

*Hz. Osman, hilm ve hayasý ile meþhurdur. Marifet ilminde gayet mahirdi. O derece haya sahibi idi ki melekler dahi Ondan haya ederdi.

*Hz.Osman (R.A.) zamanýnda; Hz.Ebu Bekir (R.A.) tarafýndan kaðýt üzerine yazdýrýlan ve mushaf adý verilen Kuran-ý Kerimin ilk nüshasýndan, altý nüsha daha yazdýrýlarak çoðaltýldý. Bu muhsaflar; Medine, Mekke, Þam, Baðdat, Yemen ve Bahreyne birer tane gönderildi. Bu bakýmdan ona Naþirül Kuran (Kuranýn yayýcýsý) denilmiþtir. Kufi harflerle yazýlmýþ olan bu mushaflarda harflerden baþka hiçbir nokta ve iþaret kullanýlmamýþtýr. Bu ilk yedi nüshadan günümüzde, bir tanesi Mekkede Kabede, biri Kahirede Milli Kütüphanede, bir diðeri ise Özbekistanýn

**Taþkent =(dipnota Bakýnýz)vilayetindeki Ýslam Kütüphanesinde korunmaktadýr.

*Hz.Osman (R.A.) devrinde; Afrikanýn kuzey kýsýmlarý, Kýbrýs adasý, Anadolunun içleri, Türkistan ve daha nice yerler Ýslam ordularýnýn eline geçti. Ýslamýn sýnýrlarý çok geniþledi.

*Onbir sene altý ay ondört gün halifelik yaptý. Hz.Osman (R.A.)ýn son zamanlarýnda bazý iç karýþýklýklar çýktý. Bunun sonucu olarak da hicretin 35. senesinde, 80 yaþýný geçtiði halde þehid edildi (M.656).

Hadisi Þeriflerde Hz. Osman hakkýnda buyruluyor ki;

***Her peygamberin cennette bir arkadaþý vardýr. Benim arkadaþým da Osmandýr.


***Osmandan gök kubbedeki melekler haya ederler.


***Bütün melekler benimle iftihar ederler. Ben de Osman Bini Affan ile öðünürüm.

***Osmanýn þefaatý sayesinde cehennemi Hak etmiþ yetmiþ bin kiþi hesapsýz cennete girecektir.


Tm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanm. uanki Zaman: 10:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.