Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xbox 360
#1
[Image: xbox_360_1237389054.jpg]
Xbox 360 Hakkýnda Detaylý Bilgi

Xbox 360, Microsoft'un ürettiði 7. nesil oyun konsoludur. 27 Kasým 2005'te eski nesil Xbox'ýn devamý olarak Amerika'da piyasaya çýktý.Xbox 360 þuan itibari ile (29 ekim 2009) Türkiye'de resmi olarak satýþa sunulmuþtur.Xbox 360 Elite + 2 Oyun (Fifa 10 ve Tomb Raider :Underworld) ile 899 TL'ye satýlmaktadýr,Türkiye ekonomisine göre bu fiyat oldukça uygun olsa gerek.
Þu an itibari ile Arcade ve Elite olmak üzere 2 farklý paket þeklinde satýþta olan Xbox 360, daha satýþa çýktýðý ilk gün marketler önünde uzun kuyruklar oluþmasýna neden oldu. "Next-gen" yani yeni nesil olarak anlandýrýlan oyun konsollarýnýn ilki olan Xbox 360'ýn Avrupa çýkýþý bir hafta gecikmeli oldu. Her iki kýtada satýþlarda patlama yaþandý ve ürünler eBay üzerinden karaborsa olarak satýlmaya baþlandý. Ýlk satýlan ünitelerin fiyatlarý 2000$ gibi abartýlý rakamlara ulaþtý. Konsolun IR kumandasý MCE bilgisayarlar kontrol edebilmektedir. Ayrýca kapaklarýyla görünümü deðiþtirilebilir. Microsoft'un konsol pazarýnda Sony'nin yeni konsolu PlayStation 3'e rakip olacak þekilde piyasaya sürdüðü Xbox 360, rakibinden 1 sene önce piyasaya çýkmasýna raðmen , bir çok yönden hala rakibiyle rekabet halindedir.
Oyun konsolu olarak piyasaya sürülen Xbox 360, ardýlý Xbox ve rakibi Playstation 3 gibi aslýnda PC tabanlý bir sistemdir. Bu aletlerin güncel PC'lerden düþük konfigürasyona sahip olmalarýna raðmen yüksek grafik kalitesi ve performans ortaya koymalarýnýn sebebi ise, PC'ler gibi bir çok görevi yerine getirecek yapýya sahip olmak zorunda olmamalarýdýr. Aygýt sürücüsü, API, deðiþtirilebilir arayüz gibi sisteme yük bindiren uygulamalar yoktur.

Teknik özellikleri
* 3.2 GHz saat frekansýnda çalýþan, 3 çekirdekli IBM PowerPC tabanlý sistem iþlemcisi (CPU)
* 500 MHz saat frekansýnda çalýþan, ATI tarafýndan tasarýmý yapýlan XENOS kod adlý grafik iþlemcisi (48 adet tümleþik (Unified) shader, geliþmiþ görsel efektlerin yaratýmý için GPU çekirdeðine tümleþik 10 MB eDRAM)
* 800 MHz saat frekansýnda çalýþan 512 MB GDDR3 sistem belleði (CPU ve GPU ortak eriþmektedir) ile saðlanan 22.4GB bellek bant geniþliði
* 5.1 kanallý Dolby Digital çevresel ses sistemi
* DVD okuyucu (Official olmayan firmwareler ile Back-Up oyunlara uyumlu olur, ama Xbox Live'dan ban riski yüksektir)
* High Definition desteði (720p ve 1080i) (firmware güncellemeli ile 1080p desteði de etkinleþtirildi)
* 3 adet USB 2.0 kapýsý
* 4 kablosuz oyun kolu desteði
* Wi-fi kablosuz að baðlantýsý desteði (aparat ile)
* 120 GB sabit disk (Core ve Arcade pakette sabit disk yoktur)
2007 yýlýnýn 3. çeyreðinde Microsoft, cihaz içinde oluþan aþýrý ýsýnýn önüne geçebilmek için konsolun soðutma sisteminin elden geçirilmiþ versiyonu olan "Xbox 360 Elite"' i piyasaya sunmuþtur. Yapýlan iyileþirmeyi son kullanýcýya daha iyi anlatabilmek için konsolun 20 GB olan harddiskini 120 GB'a çýkarmýþ ve rengini de siyah olarak dizayn etmiþtir. Konsolun Elite sürümünde ayrýca önceki sürümlerde eksikliði çokça eleþtirilen HDMI çýkýþý da bulunmaktadýr. Yapýlan iyileþtirmelerle CPU ve GPU'nun anakarta entegre edilmesi sýrasýnda daha geliþkin yöntemler kullanýlmýþ ve eski sürümlerde CPU veya GPU'nun anakarta baðlantý noktalarýnýn yüksek ýsý nedeniyle deforme olmasý sonucu ortaya çýkan "3 kýrmýzý ýþýk" sorunu bertaraf edilmeye çalýþýlmýþ ve bunda da baþarýlý olunmuþtur. Halen "Falcon" ismiyle anýlan anakart modelleri ile Xbox 360 üretimi yapan Microsoft (Arcade, Premium ve Elite), çalýþma gerilimini 175w. a düþürerek, ilk zamanlarda ki "3 kýrmýzý" ýþýðý tarihe gömmüþtür.
Oyunculara ücretsiz (Silver) ve aylýk ücretli (Gold) üyelik seçenekleri sunan Xbox Live! hizmeti de konsolun en baþarýlý özelliklerinden biridir. Kullanýcýlar, kazandýklarý puanlarla oyun demolarý, arcade oyunlar, indirilebilir içerikler vb. indirebilirler, veya belirli miktarda para ödeyerek bunlara sahip olabilirler.
Xbox'ýn grafik yaratým gücünün PlayStation 3'e göre iyi olduðu uzman kiþler tarafýndan kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise Xbox'ýn DirectX benzeri bir yapý kullanmasý ve bu yüzden oyun yapýmcýlarýnýn Xbox'ý ayrýntýlara kadar programlayabilmesidir. Ayrýca PlayStation 3'ün RAM'inin büyük bir kýsmý Blu-ray için harcandýðýndan eksiklik hissedilmektedir.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Xbox One 22 Kasm’da raflardaki yerini alacak! Yasin Arslan 0 579 05.09.13, 18:08:14
Last Post: Yasin Arslan
  Xbox One’n 2. renk seenei grnd! Yasin Arslan 0 436 27.08.13, 17:25:46
Last Post: Yasin Arslan
  Xbox One iin zel yar direksiyonu tasarland! Yasin Arslan 0 313 26.08.13, 11:35:06
Last Post: Yasin Arslan
  Persona 4 Arena - XBOX 360 - Rebirth 1 615 05.07.13, 14:33:57
Last Post: Hakan Atabas
  Xbox One Amazon'da yerini ald! Yasin Arslan 0 451 25.06.13, 15:38:06
Last Post: Yasin ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)