Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
XML Nedir
#1
XML Nedir?

Baðýmsýz bir kuruluþ olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafýndan tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan XML (eXtensible Markup Language), kiþilerin kendi sistemlerini oluþturabilecekleri, kendi etiketlerini tanýmlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapýlarý içerisinde standardize edebilecekleri esnek, geniþleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir.

Çok farklý tipteki verileri orjinal formatlarýnda tek bir havuzda tutabilen XML, bilgiye hýzlý, kolay ve ortamdan baðýmsýz olarak eriþebilme imkaný sunar. Günlük yaþantýmýzda kullanmakta olduðumuz verilerin %80'ini oluþturan ve "unstructured" olma özellikleri nedeniyle kendi bulunduklarý medya dýþýnda veri özelliklerini koruyamayan (kelimeiþlem, elektronik tablo çýktýlarý, PDF dokümanlarý, ses,resim vb) farklý tipteki verilerin, oryantasyona gerek duymadan hiyerarþik bir yapýda kullanýlabilmelerine olanak vermekte ve bu verilerin hýzlý bir þekilde sorgulanabilmelerini saðlamaktadýr. Öncelikle veri transferinin kolaylaþmasýný ve verinin içerik bilgisiyle saklanabilmesini hedefleyen XML, içerik ve sunum bilgilerini birbirinden ayýrýr. Bu özelliði ile de HTML'den farklýlaþýr.
XML bir document'in(belgenin) yapýsýný ve görünümünü tanýmlamak için kullanýlan uluslararasý bir standartdýr.
XML (Extensible Markup Language - Geniþletilebilir Ýþaretleme Dili) yapýlandýrýlmýþ belge ve verilerin evrensel formatýdýr
XML text tabanlý markup dilidir ve data alýþ veriþinde kullanýlan bir standard'ýr
XML bilginin yapýsýný tanýmlamak için kullanýlan bir teknolojidir.
XML bilgiyi tanýmlayan ve web'te bilgi alýþ veriþi için kullanýlan standard bir biçimdir.
XML markup dillerini tanýmlayan bir metadilidir.
XML verinin yapýlandýrýlmasý ve tanýmlanmasý için kullanýlan bir teknolojidir.
XML herhangi bir verinin biçimlenmesi,tanýmlanmasý için kullanýlan bir teknolojidir.
Yukarýdaki tanýmlar birbirine benzemektedir. Bazý kelimeler veri, tanýmlama,standart vs.. gibi çok fazla kullanýlmýþ. Tanýmlardaki bir farklýlýk XML'in hem bir teknoloji hem de bir dil olmasýndan doðmaktadýr. Bazý tanýmlar sadece XML teknolojisini tanýmlarken bazýlarý dil olarak XML'i tanýmlamýþlar.

Bütün bu tanýmlardan þu sonuçlar çýkarýlabilir

XML hem bir teknolojidir hem de bir dildir
XML dil olarak markup dil'leri yaratmaya yarar.
XML verileri tanýmlamak için kullanýlan bir teknolojidir.
XML verileri tanýmlamak için bir standart oluþturmak için yaratýlmýþtýr.
XML verileri standart bir þekilde tanýmladýðýndan web'te veya herhagi iki program arasýnda veri alýþ veriþi kolaylaþtýrmaktadýr.
Markup Dili Ne Demek?

XML dil olarak markup dil'i yaratmaya yarar. Markup dillerine örnek olrak HTML,WML vs.. verilebilir. Bu dillerde veriler bazý iþaretlerle (etiket) iþaretlenirler. Örneðin bir HTML kodunda bir baþlýk yazýsý <h1> etiketi ile iþaretlenir. Sonuç olarak bir belgedeki verileri iþaretlemeye yarayan dillere markup dilleri denir.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)