Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction
#1
[Image: 1%20600%20x%20480.jpg]

Ölümler seni korkutacak. Zamanla da olsa alýþacaksýn bütün bu kaosa. Peki alýþýrken senden gidenler? Bir daha geri gelecekler mi? Bunun cevabýný arayacaksýn kendi içinde. Ararken karþýlaþtýðýn zorluklar aslýnda cevabýn ta kendisi olacak. Bazen bakýp kalacaksýn aynaya dünyadaki silüetinin boþluðuna. Boþluklarda kaybolduðunda kendinle karþýlaþacaksýn. Hayatýna anlam katmak için savaþýyor olacaksýn!Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction.Sam Fisher. Bizi kendi dünyasýna alýp götüren Sam. Oyunu elinize aldýðýnýzda sabýrsýzlanýp hemen eve, oyunu denemeye gideceksiniz. Oyunu yükleyip menüye geldiðinizde Splinter Cell’in o eþsiz havasý sizi büyüleyecek. Oyuna girdiðimizde ise düþmanlarýnýzýn Ýngilizce konuþmalarýna þahit olacaksýnýz. Öyle ki bu konuþmalar zamanla sizi çýldýrtacak hale gelecek. Çünkü tamamen ÝNGÝLÝZCE ve anlamayacaksýnýz. Neyse ki Türk ve Ýngilizce bilmeyen oyuncular bu durumlara alýþkýndýr. Her neyse gelelim oyunumuza. Sam Fisher Third Echelon adlý þirketin ne mal olduðunu ortaya çýkarmýþ ve artýk kaçak bir konumda. Tamamen teknolojik aletlerden yoksun olan Sam oyun baþlarýnda kapýnýn altýndan gözetleme yapmak için bir dikiz aynasý kullanýyor. Durum böyle olunca oyunun gerçekçiliðini( Yani senelerdir plazma silahlarýyla düþmanlarýmýza ilerleyip ‘’ Abi ne kadar gerçekçiydi ya ‘’ derdik ya o tamamen ortadan kalkmýþ) anlatmýþ. Oyunun bir özelliði daha var. Karanlýðý lehimize kullanmamýz gerekiyor. Düþmanlarýmýzýn bizi fark edip fark etmediðini anlamak artýk hiç zor olmayacak. Çünkü ekranýmýz düþmanlarýmýz bizim farkýmýzda olmadýðý zaman Siyah Beyaz oluyor. Ancak çatýþmaya girip bizi fark ettiklerinde ekran eski haline dönerek renkleniyor. Ama bu Siyah Beyaz ekran saatlerce karþýnýzda olmayacak. Kendinizi göstermek sizin stratejinizin bir parçasý olabilir. Oyunda düþmanlarýmýzda var tabi. Düþmanlarýmýz genellikle kalabalýk gruplar halinde çýkýyor karþýmýza. Ve yerimizi saptadýklarýnda bulunduðumuz bölgeye mermiler yaðdýrýp el bombalarý atabiliyorlar. Tabi bunlar hemen olmuyor. Aniden kaçarak saldýrýlarý savuþturabiliyoruz. Ayrýca bir bölgede kendimizi gösterip oraya tuzak kurmak gibi seçeneklerimizde var. Birebir savaþta ise iyi bir niþancý deðilseniz pek fazla þansýnýz yok. Çünkü düþmanlarýnýzýn her biri en kalitelisinden makineli tüfeklere sahipler. Böylece 2 den fazla düþmanla savaþmayý gözünüz almýyor. Ancak Sam Fisherin atikliði ve hýzý sayesinde düþmanlarýnýz tam bir ava dönüþmüþ durumda. Bunu da belirtelim.

[Image: 3%20600%20x%20328.jpg]

Ekipmanlar-Silahlar.Tom Clancy de tabancamýzýn sýnýrsýz kurþunu olmasý büyük rahatlýk saðlamýþ bizlere. Çünkü kendimizi ‘’ Deli Yürek ‘’ moda baðlayýp kurþunun bitmeyeceðini bilmenin rahatlýðýyla düþmanlarýmýza saydýrabiliyoruz.( Ýçimizdeki canavar ). Birde diðer ekipmanlar var. Bunlarýn arasýnda en iþe yarar olaný EMP ve Flashbang bombalarý. Flashbang bombalarýný CS serilerinden biliriz. Hatta çoðu oyunda yasaktýrlar. Burada da o etki yaratýlmýþ. Düþmanlarýnýz bir süre etkisiz kalýyorlar Flashbang kullandýðýnýzda.

[Image: 4%20600%20x%20337.jpg]

Tom Clancy’s Splinter Cell Puan Durumu.Diðer oyunlarda olan Tecrübe puan sistemi Tom Clancy’s de çok farklý þekilde yer edinmiþ. Bir düþmaný 3 farklý þekilde sorgulamak ( Punisher’dan özenti gibi geldi ama bilmiyorum (Tongue) ) Yada bir bölümü hiç fark edilmeden geçmek size bu puanlarý kazanmanýzý saðlýyor. Bu puanlarla da silahlarýnýzý Upgrade edebiliyorsunuz. Bu puanlarý kazanmanýn yollarý sadece bunlarla sýnýrlý deðil. Bir bölümü silahsýz bitirmek vs. gibi yollarda var.

[Image: 2%20600%20x%20337.jpg]
Oynanma Süresi: 2 Hafta

Grafik: 9.6 / 10

Müzik: 9.3 / 10

Oynanabilirlik: 96 / 10

Baðýmlýlýk Derecesi: 9.5 / 10

Toplam Puan: 9.6
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Splinter Cell: Conviction tahsin197 0 378 02.04.11, 19:22:24
Last Post: tahsin197
  Splinter Cell: Conviction tahsin197 0 384 02.04.11, 19:15:46
Last Post: tahsin197
  Tom Clancy's HAWX 2 (PS3) tahsin197 0 407 02.04.11, 19:01:08
Last Post: tahsin197Users browsing this thread: 1 Guest(s)