Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Teyemmüm
#1
Teyemmüm

Kast etmek, yönelmek manasýna gelen teyemmüm, þeriat dilinde su bulunmadýðý veya bulunsa da kullanma gücü olmadýðý zaman, temiz toprak cinsinden bir þeyle hadesi (abdest almak veya gusl gerektiren hal) gidermek amacýyla yapýlan hareketleri dile getirir.

Teyemmüm kitap ve sünnet ile sabittir. Kur'an-ý Kerim'de "Su bulamazsanýz temiz yere teyemmüm ediniz" (el-Maide, 5/6) ayeti su bulunmadýðý durumlarda teyemmümü öngörür. Yer bana mescid ve temizleyici kýlýndý. Binaenaleyh kime namaz vakti gelirse, namazýný kýlsýn." (Ahmed b. Hanbel) hadisi de yer cinsinden bir þeyle teyemmüm caiz olduðuna delalet eder (Ahmed Davudoðlu, Selâmet Yollarý, I, 154).

Teyemmüm, Hicretin beþinci yýlýnda meþrû kýlýndý. O sene þaban ayýnýn ilk günlerinde, Huzaa kabilesinin bir oymaðý olan Benî Mustalýk gazasýnda Hz. Peygamber ile bin kadar Ýslâm askeri, susuz bir yerde gecelediler. Sabah namazýný kýlmak için abdest alacak su bulamadýlar. Sabaha yakýn Mâide suresinin "Temiz yere teyemmüm ediniz" mealindeki altýncý ayeti nazil oldu. Bu suretle, teyemmümle namaz kýlmalarýna izin verildi, teyemmüm ederek sabah namazýný kýldýlar.

Teyemmümü gerektiren haller

1- Su, temizlenecek kimsenin bulunduðu yerden en az dört bin adým, yani üç kilometre uzakta bulunursa,

2- Suyun kullanýlmasý durumunda hastalanma, hastalýðýn artmasý veya uzamasý gibi tehlike mevcutsa,

3- Yakýnda bulunan suyu elde etme hususunda nefse, mala, ýrz ve namusa tehlike gelme hali varsa,

4- Elde bulunan su, abdest veya gusle yetmeyecekse,

5- Suyun kullanýlmasý halinde kendisinin, arkadaþýnýn veya hayvanýnýn susuzluktan helak olacaðýna kanaat getirilirse,

6- Kuyudan su çekmek için ip veya kova bulunmazsa,

7- Bulunan su ile abdest alýndýðý veya gusul edildiði takdirde bayram veya cenaze namazlarýný tamamen geçirme ihtimali varsa,

Teyemmüm nasýl yapýlýr

l-Besmele çekilip, temizlenmek için niyet edilir.

2- Ýki el, parmaklarý açýk durumda, bir topraða veya toprak cinsinden biryere vurulup ileri geri çekilir.

3- Eðer eller fazla tozlanmýþsa, yan yana getirilerek hafifçe birbirine vurulur, tozlar silkildikten sonra, bunlarla yüz mesh edilir.

4- Eller tekrar temiz bir yere vurulur, toz tutarlarsa yine silkilir, daha sonra sol elin baþ parmaðý ayrýlýr diðer parmaklarýn iç tarafýyla sað elin dýþ tarafý parmak uçlarýndan baþlanarak dirseðe kadar meshedilir; sonra sað elin baþ parmaðý ayrýlýr, diðer parmaklarýn iç tarafýyla sol elin dýþ taraf parmak uçlarýndan baþlanarak dirseðe kadar mesh edilir.

Teyemmümün farzlarý

Niyet ve elleri topraða vurup yüzü ve kollarý mesh etmek farzdýr.

Teyemmümün sahih olmasýnýn þartlarý

1- Niyet. Eli topraða vururken temizlenmeye ya da namaz tilavet secdesi ve cenaze namazý gibi bir ibadete niyet etmek.

2- Teyemmümü gerektiren bir özürün bulunmasý.

3- Teyemmüm edilen maddenin temiz bir toprak ya da taþ, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir þey olmasý.

4- Yüzü ve kollarý kaplarcasýna meshetmek.

5- Meshi elin hepsi veya çoðuyla yapmak.

6- Eli topraða ya da toprak cinsinden bir þeye iki kere vurmak.

7- Teyemmüm edecek kimse kadýn ise, abdest almaya ve gusul yapmaya engel olan hayýz ve nifas gibi bir hâli bulunmamasý.

8- Meshedilecek uzuvlarda meshe engel bir þey varsa, evvela onlarý gidermek.

Teyemmümün sünnetleri

1- Önce besmele çekmek.

2- Uzuvlarý sýrayla meshetmek.

3- Mesih iþlemini ara vermeden yapmak.

4- Elleri yere vurduktan sonra önce ileri, sonra geri hareket ettirmek.

5- Parmaklarý açýk bulundurmak.

6- Eller yerden kaldýrýldýðýnda avuç içlerinde toz kalmýþsa birbirine vurarak silkelemek.

Teyemmümü bozan seyler

1- Abdesti bozan veya guslü gerektiren haller teyemmümu de bozar, hukümsuz býrakýr. Teyemmumü mübah kýlan özrün ortadan kalkmasýyla da teyemmüm bozulur. Meselâ su bulunmadýðýndan veya hastalýktan dolayý yapýlmýþ olan bir teyemmüm, su bulunduðu veya hastalýk geçtiði anda bozulur.

2- Teyemmüm etmiþ kimse, namaz içindeyken su bulursa, namazý bozulur. Abdest alýp namazý yeniden kýlmasý gerekir.

3- Bir özürden dolayý teyemmüm eden kimse, diðer bir özre tutulsa, birinci özrü son bulmasýyla teyemmümü de son bulur. Diðer özrü için tekrar teyemmüm etmesi gerekir.

Teyemmümle ilgili bazý meseleler

1- Bir kimsenin, suyu bulamadýðýndan dolayý teyemmüm yapabilmesi için yerleþim bölgesi dýþýnda olmasý ve yerleþim yeri ile arasýnda en az 4000 adým (takriben 3 km)'lik bir mesafe bulunmasý gerekir.

2- Hastalýktan dolayý teyemmüm edecek kiþi, suyun hastalýðýna zarar vereceðini ya da tecrübesi ile ya da doktor tavsiyesi ile bilmelidir.

3- Bulunduðu yere üç kilometreden daha fazla yakýnda su bulunduðunu tahmin eden kiþi o istikamette üç dört yüz adým yürümeli ve suyu aramalýdýr.

4 Bölgeyi bilen bir kimse varken, ona suyu sormadan teyemmüm edilemez. Eðer edilip namaz kýlýnýr, bilahare üç kilometreden daha kýsa mesafede su bulunursa, namaz iade edilir.

5- Kendisine su verileceði vaadedilen kiþi hemen teyemmüm etmez, bekler.

6- Gusül yerine teyemmüm eden kiþi, suyu bulamadan abdesti bozulursa sadece abdest yerine teyemmümünü yeniler.

7- Abdest alamayacak derecede hasta veya güçsüz olan kiþi, mali gücü müsaitse kendisine abdest aldýracak birini tutar. Teyemmüm edemez.

8- Bir yere hapsedilip de abdest için su veya teyemmüm edecek bir madde bulamayan kimse namazý terkeder, abdest veya teyemmüm imkâný bulunca kýlar.

9- Abdest organlarýnýn yarýsý veya yarýdan fazlasý yaralý olan kiþi su olsa bile abdest almaz, teyemmüm eder. Yara daha az yerinde ise saðlam yerleri yýkar yaralý yerlere mesheder.

10- Namaz vakti girmeden teyemmüm edilebilir. Ancak, namazýn kýlýnmasý müstehap vakit çýkmadan su bulacaðýný ümid eden kiþinin teyemmümü geciktirmesi iyidir.

11- Bir teyemmüm ile birden fazla namaz kýlýnabilir.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)