Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tavsiyeler
#1
Tavsiyeler ve Hacýya Ait Meseleler:


Genel Tavsiyeler:

Haccetmek için borç almaktan kaçýnýnýz. Çünkü hac, yoluna gücü yetenlere farzdýr.


Amelleri bozacak veya sevabýný azaltacak herhangi bir duruma fýrsat vermemek için hac ibadetinin nasýl yapýlacaðýný öðrenmeye çalýþýnýz.Gücün yettiði ve durumlarýn müsait olduðu müddetçe Resulüllah (s.a.v)’in sünnetini yerine getirmeye çalýþýnýz.


Hacý kardeþim! Hacda mezheplerden birini taklit etmen gerektiðini bilmelisin. Bundan dolayý gücünün yetmediði þeyle uðraþmana gerek yoktur. (Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceði þeyi yüklemez.)

Ýnsanlarýn ne yaptýðýný takip etmeyi býrakýp kendi amellerine ve ibadetine önem ver. Bazý Müslümanlarýn cahilliklerinden dolayý tuhaf ameller yaptýðýný görürsün. Bunlarý sabýr ve yumuþaklýkla çözmeye çalýþ. Çünkü böyle davranmak yüce ahlâkýn alametlerindendir.


Günah iþlemeye, kavga ve dövüþ etmeye karþý kendini koru.


Tavaf, sa’y ve diðer ibadetlerde kalabalýktan ve insanlara eziyet vermekten kaçýn.


Kalabalýðýn çok olduðu tavaf, sa’y ve Arafat gibi yerlerde kadýnlara dokunma ve sürtünmekten kaçýn.


Bazý ibadetlerin sebebini kendine veya baþkasýna sorma. Kendini Allah’a teslim etmeye çalýþ.


Harameyn halkýna karþý iyilik ve yumuþaklýkla davran. Sakýn onlara sert ve kaba davranma. Çünkü Mekke halký Allah’ýn Evi’nin, Medine halký da Resulüllah (s.a.v)’in komþusudur.



Tavafa Ait Tavsiyeler:


Deðerli hacý kardeþim! Tavafýn Mescid-i Haram’ý selamlama olduðunu bilmelisin. Tavaf, Allah Teala’nýn eda ediliþi esnasýnda konuþmayý mubah kýldýðý bir namazdýr. Bundan dolayý küçük ve büyük pisliklerden temiz olmak ve avret yerinin kapalý olmasý gerekir.

Fazla beklemek kalabalýða neden olacaðýndan Hacer-i Esved’i selamlarken çok bekleme.

Hacer-i Esved’i öpmek için sýkýþýklýk ve izdiham oluþturma. Çünkü Hacer-i Esved’i öpmek sünnet, kendine ve baþkalarýna eziyet vermemek ise vaciptir. Vacibin uygulanmasý sünnetten daha evladýr. Allah en iyi bilendir.

Hacýnýn tavaf esnasýnda huþu içinde olmasý ve kalbinin de baþka þeyler ile meþgul olmamasý müstehaptýr.

Tavafta þavtlarý peþpeþe yapmak müekket sünnettir.

Tavaf esnasýnda parmaklarý kýtlatmak ve birbirine geçirmekten sakýnýnýz. Ayný zamanda yemek, içmek, dua ve zikir dýþýnda konuþmak da mekruhtur.

Küçük veya büyük abdesti sýkýþmýþ halde tavaf yapmak mekruhtur.

Tavafýn, Hatim’in içinden deðil dýþýndan yapýlmasý gerekir. Eðer tavaf, Hatim’in içinden yapýlýrsa Kabe’nin bir kýsmý tavaf edilmiþ olur ve o þavt geçersiz sayýlýr.

Tavaf esnasýnda sesinizi yükseltmeyiniz. Çünkü yüksek ses tavaf edenleri rahatsýz edebilir.

Bütün þavtlarda remel yapmayýnýz. Çünkü sünnet olan tavafýn ilk üç þavtýnda remel yapmak olup diðer þavtlarda normal þekilde yürünür.

Remelin, ilk üç þavtta, ýzdýbanýn ise bütün þavtlarda yapýlmasý sünnettir.

Kadýnlarýn tavaf anýnda remel yapmalarý ve sa’y anýnda hervele yapmalarý sünnet deðildir.

Namaz kýlarken ýzdýba yapmayýnýz.

Makam-ý Ýbrahim’e ve Kabe’nin duvarlarýna elinizi yüzünüzü sürüp öpmeyiniz. Bu, sünnete aykýrý olan bir bidattir. Allah her þeyin en doðrusunu bilir.

Eðer çok kalabalýk ise tavaftan sonra Makam-ý Ýbrahim’in arkasýnda namaz kýlmak için ýsrar etmeyiniz. Harem-i Þerif’in herhangi bir yerinde de kýlmanýz caizdir.

Kadýnlarýn ihramdan çýkarken (saçlarýný kýsaltýrken) saçlarýný erkeklere göstermemeleri gerekir.



Arafat Gününe Ait Tavsiyeler:

Arafat’a giderken telbiyeyi sesli olarak getiriniz.

Arefe günü tembellik, uyuþukluk ve vakti boþa geçirmekten kaçýnýnýz. Kendinizi dua ve zikirle meþgul ediniz. Çünkü Resulüllah (s.a.v) þöyle buyurmuþtur: (Dualarýn en hayýrlýsý Arafe günü yapýlan duadýr.)

Dua yaparken mümkün mertebe Kabe’ye yöneliniz.

Arafat sýnýrlarý içinde kalmaya dikkat ediniz.

Nemire Mescidi’nin %75’i Arafat sýnýrlarý içinde %25’i ise Arafat sýnýrlarý dýþýndadýr. Hacýnýn buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Arafat sýnýrlarý dýþýnda vakfe yapmak hac ibadetinin iptal olmasýna neden olur.

Kalabalýða ve insanlara eziyete neden olacaðýndan vakfeyi Rahmet tepesinde yapmaktan kaçýnýnýz.

Arafat’tan güneþ battýktan sonra ayrýlmaya dikkat ediniz. Böylece gece ve gündüz kalmýþ olursunuz. Eðer güneþ batmadan ayrýlýrsanýz kurban kesmeniz gerekir.

Allah’ýn, günahlarýnýzý affetmeyeceðine dair sui zanda bulunmayýnýz. Eðer böyle yaparsanýz ilk günahý iþlemiþ olursunuz.


Mina’ya Ait Tavsiyeler:

Taþlarýn Cemreler e vurmasý gerekir. Taþlar, geliþigüzel atýlmamalýdýr.

Taþlarýn hepsinin bir defada atýlmamasý gerekir. Hepsi bir defada atýldýðý zaman yedi atýþ deðil bir atýþ sayýlýr.

Cemreler i taþlarken tersten baþlamayýp küçük, orta ve büyük sýrasýný takip ediniz.

Atýlan taþ adedinde þüphe olmaksýzýn kasýtlý olarak az veya fazla atmayýnýz.

Küçük ve orta cemreyi taþladýktan sonra dua etmeyi ihmal etmeyiniz. Bu durum sünnete aykýrýdýr ve büyük bir hayrý kaçýrmýþ olursunuz.

Büyük (Akabe) cemreden sonra dua yapmayýnýz. Çünkü bu sünnete aykýrýdýr.


Medine’ye Ait Tavsiyeler:

Peygamber (s.a.v)’in sünnetine tam olarak uyunuz ve vakarlý hareket ediniz.

Eðer birisi Peygamber (s.a.v)’e selam göndermiþ ise, falan þeyhin, hacýnýn, mühendisin veya doktorun gibi lakaplar kullanýlmayýp sadece ismini zikrederek selamýný iletiniz. Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in karþýsýnda herhangi bir rütbe yoktur.

Namazlarý mübarek Ravda’da kýlmaya önem veriniz (Çünkü orasý Cennet bahçelerinden bir bahçedir).

Kabirlerin duvarlarýna el-yüz sürmeyiniz ve öpmeyiniz.

Medine’de sakin, vakarlý ve edepli olarak hareket ediniz (Çünkü sen Peygamber (s.a.v)’in ve ashabýnýn ayak bastýðý yerlerde yürümektesin).

Gülmeyiniz ve yüksek sesle konuþmayýnýz. Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in yanýnda yüksek sesle konuþmak hayýrlý amelleri boþa çýkartýr.

Sigara içmeyiniz. Eðer sigara içiyorsanýz bu mukaddes topraklarda ondan vazgeçiniz. Çünkü sigara içmek, özellikle de Resulüllah (s.a.v)’in kentinde içilmesi günahtýr. Ayný zamanda Resulüllah (s.a.v)’e karþý yapýlan bir terbiyesizlik sayýlýr.
Reply




Users browsing this thread: 1 Guest(s)