Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Türkçe giderse, Türkiye gider [ Lütfen 5 dakikanýzý ayýrýp okuyun ]
#1
Merhaba Arkadaþlar ;

Belki bu yazýmda bile hala yabancý sözcükler kullanacaðým.Belki arapça farsça ama ben bunu kullanmamayý gün geçtikçe ögreneceðim.Bu makalem biraz uzun olacak.Ýçinizde okumak istemeyenler olacak.Ancak size tavsiyem okuyun ve bir anda nasýl deðiþtiðinizi görün.

Proje : Ýnternet Alemine Birazda Olsa Türkçemizi Anlatmak ve Kullanýmýný Saðlamak

Misyon : Türkçe' mizi Turkcheleþtirmemek.

Anadil bir ulusu oluþturan ana unsurlarýn baþýnda gelir. Anadilini bilmeyen, korumayan ,sahip çýkmayan kiþiler ve toplumlar benliklerini kaybetmeye ve hatta yok olmaya mahkum birer köleden farksýzdýr.Var olmak için dilini korumak zorundasýn.Geçmiþti arapça ve farsça, yakýn zamanda fransýzca ve ingilizce güzel TÜRKÇEmizi adeta istila etmiþtir.Buna bir dur demenin zamaný gelmedimi sizce ?

[Image: 35829_409112218723_222135803723_4200763_5488266_n.jpg]

TBMM'de tutanaklarýn hem Ýngilizce hem de Türkçe tutulduðunu ve Oktay SÝNANOÐLU'nun "Bugün TBMM'de bile tutanaklar hem Türkçe hem de Ýngilizce tutuluyor. Avrupa ve ABD eðer TBMM'deki konuþmalarý öðrenmek istiyorsa zahmet edip ajanlarýna çevirtisin. Bizim kendi elimizle bunu onlara sunmamýz aptallýktýr." sözleriyle bu duruma tepki gösterdiðini biliyor muydunuz?


Bilim TÜRKÇE olmaz diyenlere ;

[Image: 37424_410920323723_222135803723_4244205_6031389_n.jpg]

Resimdekiler sadece bir örnektir daha bir çok kelime vardýr.

[Image: 34477_409416933723_222135803723_4206980_6947394_n.jpg]

Bizim abecemizde 29 harf vardýr. Bu 29 harfin dýþýnda hiçbir harfi dilimizde görmek istemiyoruz. Q, W, X gibi harfleri birileri bize dayatmaya çalýþýyor, uyanýk olalým!

[Image: 19554_228283118723_222135803723_3000642_3141582_n.jpg]
Reply
#2
[Image: 19554_231215188723_222135803723_3012611_7306220_n.jpg]

[Image: 19554_233310568723_222135803723_3028218_1061981_n.jpg]

[Image: 22754_275108593723_222135803723_3210708_3806077_n.jpg]

Türkçe' yi korumak için önce arkadaþlarýnýzdan baþlayýn.Türkiye'deki safdiller (ya da aldatýlmýs hâinler) diyor ki:
"Dünya küreselleþti, dünya Ýngilizce konuþuyor". Cezayir,Tunus, Afrika kabileleri ise diyorlar ki: "Dünya küreselleþti,
dünya dili Fransýzca oldu". Eski Sovyetlerdeki sözüm onabizim akrabalarýmýz olanlar da (oralara gidincegörüyoruz), diyor ki: "Hayýr efendim, dünya dili Rusça oldu, eðitim dili Rusça olsun". Her biri böyle bir þey diyor,hangisi doðru? Hepsi birden doðru olamaz, demek ki
birilerine bir þeyler yutturulmuþ.

''meclis'' birden ''parlamento'' oluverdi.''Milletvekilleri'' de ''parlamenter'' kesiliverdiler.Hayrola, bu lafla kendilerine bir hava vermekte olanlara anýmsatalým: ''Parlamenter'', Ýtalyanca kökeninde ''laf üreten'' demektir.Halbuki millet laf üretenleri deðil,vekillerini bekliyor! Bize ''laf üretilen'' ( hem de bütçeye büyük bir yükle deðil ) yer deðil, Atatürk'ün anlamlý bir þekilde adýný koyduðu '' Türkiye Büyük Millet Meclisi'' gerek.

1000
yýl önce, bilim dili Arapça olsun diye baþlanýlmýþ,ama Arapça ve Farsça
oradan baþlayýp dilin yer yanýna yayýlmýþ,onu içinden sarmýþ,1920'lere
varýncaya dek yazý dilinde birkaç takýdan baþka Türkçe
býrakýlmamýþtý.Öte yandan 1000 yýl önce uygarlýða büyük katkýda bulunan
birçok Büyük Türk Bilgini'ni, Arapça ve Fa...rsça
yazdýklarý için, Batý Dünyasý kolayca Araplýða,Farslýða yüklemek
cüretini gösterebiliyor.Tür dili, Arapça ve Farsça ile Türk'ün kendi
eliyle ezilmiþ, nefes alamaz duruma gelmiþtir.Bu durumda Türk dili önce
Osmanlýca'dan ayýklanacak,uygarlýk peþinde iyi ama sakat niyetle
Türk'ün diline 1000 yýl önce yaptýðý hata düzeltilecek,Türk dili temiz
güzellik ve kudretine,kendinde var olan kesinlik ve açýklýðýna
kavuþacaktý...
''Bilim terimlerini deðiþtiremeyiz'' diyen arkadaþlara sormak istiyorum;
*Atatürk, 1928 yýlýnda ''Abece Devrimi'' yaptý mý?
*Atatürk, tümüyle Arapça olan geometri terimlerini Türkçeleþtirdi mi?
*Atatürk, bugün askerlikte kullanýlan terimleri bizlerle buluþturdu mu?
*Bugün Avrupalýlar birçok Büyük Türk Bilgini'ni Arap veya Fars sanýyorlar mý?
*Tüm bu olanlar düþmanlarýmýzý sevindirmiyor mu?
Sizden isteðim; biraz daha inançlý olmanýz,terimlerin deðiþebileceðini aklýnýzdan çýkarmamanýzdýr.

Evet Arkadaþlar Eðer Türkçe Giderse Türkiye Gider Bir An Önce Sahip Çýkalým Bu Yazýyý Sitelerinize Konu Olarak Açalým Mümkünse Sitelerimizde Türkçeye Uymayanlarý Banlayalým Þu An Benim Sitemde Olan Bir Kural ve Yavaþ Yavaþ Türkçe Kullanýmýna Özen Gösteriyor Üyelerim Lütfen Sizde Bu Yazýyý Yayýnlý***** Destek Olun.Unutmayýn Türkçe Giderse Türkiye Gider.

Zamaný Geldiðinde FýrtýNa Gibi Esmeye Bileceksiniz...

Alýntýdýr

Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)