Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sql Server Nedir
#1
Sql Server veri yönetimini saðlayan veritabaný platformudur.Veritabanlarýný yönetmeye yarar.
Veritabaný nedir peki ? Veritabaný bilgilerin saklandýðý yer.
Sql Server?ý bilmeyenler için Excelde boþ bir sayfa düþünebilirler basitce.
Satýr ve sütunlardan oluþan 2 boyutlu tablolarla verileri iliþkilendirilmiþ olarak
kullanmamýzý saðlayan Sql Server ; Sql Server 2000 sürümünden sonra yeniliklerini
çoðaltarak en önemli özelliði iliþkisel veritabaný seçeneklerini kullanabilmektir.
Zaman geçtikçe yeni sürümlerinde daha hýzlý ve güvenilir yapýya sahip sql server
entegrasyon,analiz,uyarý ve raporlama serislerini birbirleriyle iliþkilendir.
Günümüzde bir çok alanda kullanýlan Sql Server?a örnek vermek gerekirse
Denizbank Atm sistemlerinde bile sql server kullanýlmaktadýr.Web tasarýmlarda,programlarda
mobil aygýtlarda bilgi saklamak ve ulaþýp deðiþtirmek için kullanýlýr.
Microsoft Visual Studio,Ofis,Business Intelligence Development Studio gibi programlarla
en iyi entegrasyonu Sql server 2005 versiyonunda en üst düzeyde baðlanmýþtýr.
Sql Server Server / Client mantýðý ile çalýþýr.2 tip veritabaný yapýsýný destekler
Bunlar ; OLTP ve OLAP

OLTP(Online Transaction Processing):
Veri tabaný içindeki verileri düzenleyerek hýzýný arttýrýr. Veritabaný içindeki verileri; birçok kullanýcý ayný anda görüntüleme,silme,güncelleme,yeni bilgi giriþi yapabilir.
Özellikle bankacýlýk ve rezervasyon iþlemlerinde çok önem kazanan bir yapýdýr.Bir örnekle pekiþtirmek gerekirse Otobüs firmasýndan bilet alýrken boþ yerip olup olmadýðýna , boþ koltuk numarasýnýn uygun olup olmadýðýna bakar.
Bir tane sql server kurulu ve diðer tüm bilgisayarlar oraya baðlanýp ordan rezervasyon yaparak boþ olan koltuklarý görürler.Her satýlan bilet ve koltuk numarasý oraya kaydedilir.Eðer 1 nolu koltuk satýn alýnýrsa sql serverdaki gerekli tablodaki sütuna programýn iþlevine göre dolu olduðunu gösteren bir deðer girer.Bu þekilde dolu ve boþ koltuklar ayýrt edilir.

OLAP(Online Analytical Processing): Veritabanlarý hakkýnda raporsal bilgi saðlar. Bu bilgi, analiz ve raporlama için kullanýlýr.

Sql server iliþkisel veritabaný sistemini kullanýr. Nedir bu iliþkisel veri tabaný peki ?

1- Client uygulamalarýndan gelen istekleri cevaplama.
2- Veri tabaný içindeki veriler ve tablolar arasýnda iliþki kurma.
3- Transaction ve analiz için veri kaynaklarýný yönetme.
4- Sistem problemlerinde verileri kurtarma.
5- Tablo içinde uygun veri oluþturma ve tutma.
6- Verilerin doðru depolanmasý ve veriler arasýndaki iliþkiler için gerekli olan kurallar.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  MS-SQL Server 2008 Bilgi Yakinda Sizlerle! Admin 1 1,417 21.02.11, 06:49:00
Last Post: TazZUsers browsing this thread: 1 Guest(s)