Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Smf Nedir
#1
SMF,Simple Machines Forum açýlýmýyla kendini kýsaca özetliyor.Kurulum ve kullaným kolaylýðý konusunda rakiplerinden bir adým önde olan SMF,PhpBB ve Vbulletin kullanýcýlarýný çalmaya baþladý bile.Birçok forumda SMF'ye geçip memnuniyetlerini dile getiren onlarca kullanýcý bulunuyor.

Yeni geliþtirilmesine raðmen oldukça kýsa bir sürede ciddiye alýnmasý gereken bir kullanýcý kitlesine sahip olan SMF birçok yeniliði de beraberinde getiriyor.PHP,MySQL arabiriminde çalýþan SMF çoklu dil desteði saðladýðý gibi XHTML,XML,RSS,WAP desteklerini de kullanýcýlarýna sunuyor.

Güvenlik de SMF'nin en çok ciddiye aldýðý konulardan biridir.IP tabanlý güvenlik seçenekleriyle forumunuzun saldýrýlardan korunmasýný saðlýyor.SMF'un diðer seçeneklerden bir adým önde olduðunu söylemiþtik.Bunu saðlayan en önemli özellik ise SSI desteðidir.SSI desteði ile harici PHP ile kodladýðýnýz/düzenlediðiniz yazýlýmlarý foruma entegre edebilirsiniz.Ayrýca forumunuzdan bilgileri dýþarýya verebilirsiniz.Bu iþlem için size XML/RSS desteði yardýmcý olacaktýr.

SMF,sizi eriþim konusunda sýnýrlamaz.WAP baðlantýsý ile cep telefonunuzun çektiði her yerden foruma baðlanabilirsiniz.Yazýlým WAP1 ve WAP2 protokollerini desteklemektedir.Bol seçenekli tema desteði ile forumunuzun tamamýný ya da bir bölümünü deðiþtirebilirsiniz.SSI desteði yine bu bölümde de farkýný göstermektedir.Bu destek sayesinde Dreamweaver'da kullandýðýmýz katmanlý gösterimleri sayfanýzda kullanabilirsiniz.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)