Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Secde
#1
Secde Ýle Ýlgili Meseleler

SECDE

Secde namazda bir rükün olup farzdýr. Namaz kýlan kimse rükûdan sonra secdeye varýr.

Her rekatta secde birbiri ardýna iki kere yapýlýr. Böylece yüce Allah'a tazimde bulunulur. Secdede en az üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Namaz kýlan kimsenin secdede mutmain olmasý (yâni "Sübhanallah" diyecek kadar hareketsiz beklemesi) vaciptir. Yine iki secde arasýnda mutmain olacak þekilde bir tesbih süresi hareketsiz oturmak da vaciptir. Bu oturuþta sol ayak yatýrýlýp üzerine oturulur ve sað ayak dik tutulup alt taraftan çýkarýlýr ve ayak parmaklarý yer üzerine dayalý vaziyette koyulur ki, parmaklarýnýn iç kýsmý da kýbleye bakmýþ olsun. Eller secdede kulak hizasýnda, birbirine bitiþik ve kýbleye karþý yere koyulur. Baþ iki el arasýnda olmalýdýr. Ýki secde arasýnda otururken, kiþi iki elini dizlerine yakýn bir yere uyluklarý üzerine koyar, sol ve sað el parmaklarý açýk vaziyette bulunur.

Secdeye gidilirken önce yere iki diz, sonra iki el, sonra burun, sonra da alýn koyulur. Secdeden kalkarken de önce alýn, sonra burun, sonra iki eller kaldýrýlýr. Secde esnasýnda kollar yere yayýlmaz. Yanýndakileri rahatsýz etmeyecek derecede dirsekler böðürlerden ayrý tutulur. Kadýnlar rüku ve secde esnasýnda kollarýný yere yayarlar, dirseklerini yanlarýna yapýþtýrýrlar.

SECDE ÝLE ÝLGÝLÝ MESELELER

1. Secdenin sünnete uygun olabilmesi için alýn ve burnu birlikte yere koymak gerekir. Özür sebebiyle biri konulmasa da secde caizdir. Bir kimsenin özürsüz alnýný yere koyup, burnunu yere koymamasý mekruhtur. Burun konulduðu hâlde alýn konulmazsa Ebu Hanife'ye göre kerahatla caizdir. Ebu Yusuf ve Ýmam Muhammed'e göre böyle bir secde caiz deðildir. Tercih edilen görüþ de bu iki imamýn görüþüdür.

2. Bir özre binaen de olsa yanak ve çene ile secde yapýlmaz. Namaz kýlan kimse özürlü olduðu için alnýný ve burnunu yere koyamýyorsa, namazýný ima ile kýlar. Secdeye gücü yetmeyen kimse baþý ile iþaret- eder. Böyle birinin üzerine secde etmek için yastýk veya sehpa gibi bir þey edinmesi þart deðildir. Fakat böyle bir þey üzerine secde edecek olsa namazý sahihtir.

3. Secde edilen yerin sertliðini duymak esastýr. Bunun için yüz içinde kaybolacak kadar yumuþak bir þeyin üzerine secde etmek caiz olmaz. Ot, saman, pamuk veya kar gibi yumuþak þeyler üzerine secde edildiðinde, alýn ve burun sabit durur ve sertliði hissederse caiz olur.

Hayvan, iki aðaç arasýna gerilmiþ salýncak ve çuvalda olmayan pirinç ve darý üzerine secde caiz olmaz. Secde edilen yerin ayaðýn basýldýðý yerle ayný seviyede olmasý asýldýr. 23-24 santimetreye kadar yükseklik secdenin sýhhatine mani deðildir.

4. Bir kimsenin özürsüz olarak uyluðu üzerine secde etmesi caiz olmaz. Fakat kalabalýktan veya baþka bir özürden dolayý dizler üzerine secde caiz olur. Yine kalabalýktan dolayý ayný namazý kýlanlarýn birbiri ardýna secde etmeleri caizdir.

5. Alný; sarýðýn sargýlarý ve takkenin kenarý ve alýndan sarkan saç üzerine ve elbisenin kolu, aðzý, eteði veya eller üzerine koymak sahih olur ise de, özürsüz iken tenzihen mekruh olur. Ancak üzerindeki elbise, kendi uzuvlarý gibi sayýldýðý için, bunlarýn altýndaki yerlerin temiz olmalarý lazýmdýr.

6. Bir özür bulunmasa bile yere serilen temiz bir þey üzerine secde edilebilir. Hatta bu þeyin serildiði yer temiz olmasa bile üzerinde namaz kýlýnabilir. Yeter ki o yerin pis kokusu veya rengi gibi bir eseri ortaya çýkmasýn. Ancak böyle bir þeyin yere serilmesi sýcaktan veya soðuktan korunmak yahut elbiseyi tozdan topraktan korumak amacýyla olmalýdýr. Yoksa oturma veya secde halinde yere temas edecek olan azalarý mücerret olarak topraktan korumak için yere bir þey sermek kerahetten hâli deðildir.

7. Secdede, secde denilecek kadar o vaziyette durmak farzdýr. Secdede mutmain olmak vacip, üç sefer tespih okumak sünnettir. Bu sünnetin orta derecesi beþ tesbih, âlâ derecesi yedi tesbih okumaktýr. Yalnýz baþýna namaz kýlan daha fazla tesbih edebilir. Fakat imam olan kimse cemaatin rýzasý bulunmadýkça üçten fazla tesbihte bulunmamalýdýr. Çünkü cemaati usandýrmak ve kaçýrmak uygun deðildir.

8. Her rekattaki iki secdeden biri kasten terk edilirse namaz bozulur. Yanýlarak terk edilirse namazdan sonra hatýra gelse bile namaza aykýrý bir iþ yapýlmamýþsa, hatýrlandýðý anda secdeye varýlýr ve ondan sonra son oturuþ iade edilir ve sehiv secdesi yapýlýr.

9. Secdede elleri ve dizleri yere koymak sünnettir. Ýki ayaðý yere koymak farzdýr. Bu yüzden iki ayaðýn veya bir ayaðýn parmaklarý yere konmadýkça secde caiz olmaz. Tercih edilen görüþ budur. Bir ayaðýn yalnýz bir parmaðýný veya ayaðýn yalnýz üstünü yere koymak yeterli olmaz. Eðer bir kimse iki ayaðýný da hiç yere koymazsa secdesi caiz olmaz. Secde esnasýnda ayaklar bir tesbih mikdarý deðmeden yerden kesilse secde yine caiz deðildir. Secdede ayak parmaklarýný bükerek uçlarýný kýbleye çevirmelidir. Secdeye gidilirken ayaklarýn deðiþmesi parmak uçlarýnýn yerden kesilmesi secdeye zarar vermez. Yeter ki secde anýnda parmak uçlarý yere deðsin.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  5. Secde Yasin Arslan 0 439 22.05.12, 19:45:21
Last Post: Yasin Arslan
  Secde Ayetlerinin Bulunduu Sureler Hangileridir? theteknik 0 370 02.04.11, 03:48:49
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)