Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RSS Nedir ?
#1
RSS, really simple syndication yani "gerçekten kolay sindikasyon(! )". daha geniþ tanýmýyla xml grammerinde yazýlmýþ, sitedeki en son güncellemeler veya haberleri olabildiðince hýzlý bir þekilde son kullanýcýya iletmek için kullanýlan veri biçimi. Taným biraz teknik olmuþ olabilir lakin ilerleyen satýrlarda kafanýzda þekilleneceðinden eminim.

Biliyorsunuz xml sayesinde verilerin paylaþýmý ve yönetimi oldukça kolay bir hal alýyor. Geniþ ama basit xml dünyasýnda istediðiniz türde bilgiyi yönetebiliyorsunuz. rss 'de xml yapýsý üzerine kurulu bir standart diyebiliriz. 1990'larda Netscape tarafýndan geliþtirilmiþ bazý basit verilerin paylaþýlmasý için geliþtirilmiþ, sonrasýnda Userland sayesinde popularitesini kazanmýþ.

Rss, sadece metin tabanlý olduðu için -gerçi son zamanlarda rastlamýþsýnýzdýr içinde resim olanlara da- son derece hýzlý bir veri paylaþým platformu sayýlýr ve çoðu kiþi tarafýndan da kabul görmüþtür. En basit þekilde, paylaþýlmak istenilen herþey için rss biçilmiþ kaftan. biraz geniþletirsek;

* Ziyaretçi en hýzlý biçimde bilgiye ulaþabiliyor
* Site sahibi, içeriðini çok daha fazla kiþiye ulaþtýrabiliyor
* Satýþ yapan siteler, müþterilerini e-postadan çok daha hýzlý bir þekilde bilgilendirebiliyorlar
* Yine site sahipleri, sitelerine içerik saðlýyabiliyorlar

Bunlar sadece sayýlabilecek birkaç örnek, uygulayarak farklý mecralarda kullanmaz sizin elinizde.

Çoðu teknolojide olduðu gibi rss'in de farklý versiyonlarý var. Netscape tarafýndan geliþtirilen rss 0.90 ve artýk kullanýlmayan rss formatý bunlarýn ilki. Sonrasýnda sýrasýyla, Userland tarafýndan geliþtirilen 0.91, 0.92, 0.93 ve 0.94, rss-dev tarafýndan geliþtirilen rss 1.0 geliyor. Þimdiki zamana iyice yaklaþtýðýmýzda rss 2.0 ile karþýlaþýyoruz. Þuanda en çok tercih edilen rss sürümü ve tabiki en stabil/uyumlu olaný, rss 2.0 ve 1.0.

Basit bir rss yapýsý þöyle olmakta:

01 <channel>

02 <title>Site Baþlýðý</title>

03 <link>http://www.siteadresi.com</link>

04 <description>site hakkýnda kýsa bir taným</description>

05 <language>tr</language>

06 <item>

07 <title>içerik baþlýðý</title>

08 <link>http://www.siteadresi.com/icerigin_adresi.html</link>

09 <description>içerik hakkýnda kýsa bir açýklama veya tamamý</description>

10 </item>

11 </channel>

Genel olarak tüm rss formatlarýnda bu yapý bulunmakta. burada önemli olan tüm rss içeriðinin 01 ve 11 numaralý satýrlar arasýnda olmasý. 02, 03, 04 ve 05 numaralý satýrlar ise site hakkýnda bilgiler veriyor. geriye kalan 06 ve 10. satýrlar arasýna da rss ile verilecek bilgiler var. detaylý satýr açýklamalarý ve rss 2.0 formatý için varolan tüm ek bilgileri Harvard Üniversitesi'ndeki sayfadan görebilirsiniz.

Kendi sitem için nasýl rss hazýrlayabilirim? diye sorabilirsiniz þu aþamada, oldukça doðal. Eðer sitenizin içerik sistemini kendiniz yazdýysanýz, biraz kodlama bilginiz olduðundan dolayý oldukça pratik bir þekilde rss hazýrlayabilirsiniz. Yapmanýz gereken hangi formatta hazýrlayacaðýnýzý belirleyip, örneðin rss 2.0, onun sayfasýna girerek rss'in bir örneðini elde edebilir ve onun üzerinden hazýrlayabilirsiniz. Eðer Movabletype veya Blogger gibi sistemleri kullanýyorsanýz, site/sistem içerisinde muhakkak rss hakkýnda bir açýklama bulunacaktýr.

Ayrýca rss hazýrlama konusu detaylýca açýklayan makalelere de bir göz atabilirsiniz: notepad, web server ve bir bira ile rss hazýrlama, rss hazýrlama, mysql verisini rss ile paylaþimak.

Rss hazýrlarken dikkat etmeniz gereken birkaç þey de olabilir. Mesela amacýnýzý belirlemelisiniz, rss sayesinde sitenize daha çok ziyaretçi mi çekmek istiyorsunuz yoksa baþlýca amacýnýz bilgi paylaþýmý mý? Buna göre sunduðunuz içeriðin description (09 ) satýrýna açýklamalarýn belirli bir kesitini veya tamamýný yazdýrabilirsiniz. Ayrýca hazýrladýðýnýz rss'in en sonuna manuel olarak bir item açýp link olarak sitenizin adresini yazýp, baþlýða da daha fazla haber þeklinde bir giriþ yapmanýz, rss inizi takip eden kullanýcýlarýn sitenize uðramasýný saðlayabilir.

Hazýrlama aþamasýndan sonra rss validator'ler sayesinde rss'inizin standartlara uygun olup olmayacaðýný, dolayýsýyla rss programlarýnda (veya baþka sitelerde ) düzgün görünüp görünmeyeceðini test edebilirsiniz.

Rss'imizi hazýrladýk, peki bunu nasýl geniþ kitlelere nasýl ulaþtýracaðýz? Bu aþamada imdadýmýza rss'leri toplayan ve kategorileyen siteler yetiþiyor. Bunlardan en büyükleri syndic8, newsisfree ve Türkçe olarak da Türkçe RSS ve Blog Destek Merkezi. Türkçe RSS ve Blog Destek Merkezi, Kaynak olarak da oldukça iþinize yarayacaktýr.

Þimdi iþin eðlenceli kýsmý geliyor, rss'in olmayan sýnýrlarý dahilinde istediðiniz bilginin ayaklarýnýza kadar gelmesini saðlayacak programlar. Yani rss okuyucular. farkettiðiniz üzere rss, yapýsý yüzünden makyajsýz bir þekilde izleniyor. Ancak rss programlarý, gerekli makyajlamalarý yapýyor ve size normal bir görünümde sunuyor. bu programlar içerisinde benim en kullanýþlý ve canayakýn bulduðum, popüler css editörü top style'ý da yapan bradbury software tarafýndan yazýlmýþ olan, feed demon. Bunun dýþýnda lockergnome.com'un bir araya topladýðý rss okuyucularý listesine de bakabilirsiniz
Reply
#2
Bilgi icin tesekkurler..
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)