Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RÜKÛ
#1
• Rükû

• Rükûnun özellikleri

RÜKÛ

Namazlarda rükû da bir rükün olduðundan farzdýr. Kýraatten sonra avuç içleriyle diz kapaklarýný tutarak vücudun belden itibaren eðilmesidir. Kambur olan kimsenin kamburluðu rükû derecesine eriþmiþse, rükû yapmýþ olmaz. Rükû içi baþýný biraz eðmesi gerekir. Oturarak namaz kýlan kimsenin ise, alnýný dizlerinin hizasýna varacak þekilde eðmesi kâfidir. Erkeklerin rükûda baþ ve bel düz bir istikamette yere paralel bulunmalýdýr. Rükûa eðilen kimse kýyama yakýn görülürse, rükûu sahih olmaz, rükû vaziyetine yakýnsa sahihtir. Hanýmlar rükûda erkekler gibi durmazlar. Onlarýn eller dizlere deðmek þartýyla az eðilmeleri kâfidir.

RÜKÛNUN ÖZELLÝKLERÝ

1. Rükûda mutmain olmak lazýmdýr. Bunun en az sýnýrý, rükû ve secdedeki tesbihler miktarýnca azalarýn rüküda iken istikrar bulmasý olup Ebu Hanife'ye göre bu

vaciptir. Rükûdan tam doðrulup vücut dümdüz olmadan secdeye gidilmez.

2. Rükû haddine vardýktan sonra üç sefer "Sübhane Rabbiyel Azîm" denilir. Rükûdan doðrulurken "Semi'AI-lahü limen hamideh" denir, namaz cemaatle kýlmýyorsa bu cümleyi imam söyler, cemaat ise "Allahümme Rabbena ve leke'l-harrid" veya "Rabbena leke'l-hamd" der. Tek baþýna namaz kýlan kimse bu iki cümleyi de söyler.

3. Ýmama rükûda yetiþen kimse iftitah tekbirini ayakta alýr, aldýðý tekbir hem iftitah tekbiri, hem de rükû tekbiri yerine geçer. Böyle biri "Allah" lafzýný ayakta, "Ek-ber" lafzýný rükûa eðildikten sonra söylerse, imama uymuþ olmaz. Ýmama rükû halinde yetiþen ve uyan kimse, o rekatý imam ile kýlmýþ sayýlýr. Fakat imam rükûda iken tekbir alýp da imam rükûdan kalktýktan sonra rükûa giden kimse o rekata yetiþmiþ sayýlmaz. Ýmama uyan kimse, imamdan evvel rükûa gitse, imam rükûa gitmeden baþýný kaldýrsa, bu rükû kâfi deðildir. Bunu imamýn rükûu ile iade etmezse namazý yeniden kýlmasý gerekir. Bir kimse baþýný imamdan evvel kaldýracak olsa, hemen rükûa geri dönmesi gerekir ki rükû sahih olsun.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)