Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Proxy Nedir?
#1
Proxy; kelime anlamý olarak "Vekil" ya da " elçi" anlamýna gelmektedir. Bizim kullandýðýmýz anlamda Proxy; internet eriþimi saðlanýrken, çýkýþýn bir proxy servisi üzerinden saðlanmasýdýr. Peki Proxy Servisi nedir?


Proxy Servisi nedir?

Proxy servisi; internet üzerindeki yerel bir að (ya da internete baðlý bir bilgisayar) ile, dýþ dünya arasýndaki iliþkiyi saðlayan bir yardýmcý geçiþ (gateway) sistemidir. Ýki amaç için kullanýlabilirler:

1. Bu kullanýmda, bir proxy servisi (sunucusu), sizin adýnýza sizden aldýðý bilgi alma isteklerini yürütür ve sonucu yine size iletir. Ancak, ayný anda, bu bilgilerin bir kopyasý da (cache),bu proxy sunucusu üzerinde tutulur ve bir dahaki eriþimde kullanýcýnýn istediði bilgiler doðrudan ilgili siteden deðil de, proxy servisinden gelir; dolayýsýyla, iletiþim daha hýzlý olur. Internete eriþim için mutlaka bir proxy servisine ihtiyaç yoktur, ancak, size en yakýn bir servis noktasýndaki proxy servisini kullanmanýz, internet eriþiminizi bir hayli hýzlandýracaktýr.

2. Firewall-güvenlik sistemlerinin kullanýldýðý yerlerde, kullanýcýlarý çýkýþlarý tek bir makine üzerinden olabilir. Bu durumda proxy servis makinesi sadece bir aracý olarak çalýþýr.

Proxy servisi kullanmanýn avantajý çoktur. Herhangi bir siteden istediðiniz bir bilgi (web sayfasý, ftp dokumaný vb) eðer kullandýðýnýz proxy servisinde henüz depolanmamýþsa, bu bilginin olduðu siteden alýnýr ve size iletilir. Ancak, daha sonra baþka bir kullanýcý (ya da siz) ayný dokümaný/bilgiyi istediðinizde, ilgili döküman/bilgi proxy servisinde depolandýðý (cache) için, doðrudan oradan size iletilir ve eriþiminiz de çok daha hýzlý olur. Proxy servisleri, uluslararasý internet baðlantýlarýndaki yoðunluðu azaltmak, eriþimleri hýzlandýrmak ve aðý daha etkin kullanmak için çok yararlý araçlardýr da ayný zamanda. Þöyle ki; bir þirkette kurulmuþ bulunan network aðý düþünün ve þirket çalýþanlarýna internet baðlantýsý da saðlanýyor. Bu kullanýcýlarýn hepsi için, ayrý hatlarýn internet baðlanmasý gereksiz ve maliyetli bir durum oluþturacaktýr. Ancak, ana sunucu üzerinden saðlanacak internet çýkýþý, proxy sunucusu vasýtasý ile tüm kullanýcýlar tarafýndan kullanýlabilecektir. Bu, internet üzerindeki yoðunluðu azaltacaðý gibi, hýzý da arttýracak ve ayný zamanda kullanýcýlarýn proxy sunucunun depolama (cache) özelliðinden faydalanmasýný da saðlayacaktýr. Þimdi, proxylerin, bizlerin kullandýðý alanda nasýl kullanýldýðýna bakalým;

Güvenlik Amacý ile Proxy Kullanýmý

Proxyler, proxy sunucusunun ayarlarý ile ilgili olarak, kendilerine baðlandýktan sonra üzerilerinden internet çýkýþý saðlayan makinelerin IP numaralarýný gizleme ya da gizlememe durumlarýna göre seviyelere ayrýlýrlar. Anonymous tabir edilen proxyler de, genelde gizlenme baþarýlý sonuçlar. Ancak, unutulmamalýdýr ki, gizlenilmesi gereken durumun sonucunda hakkýnýzda yasal bir iþlem yapýlacaksa, proxy sunucusu da log tutmaya ayarlý olabilir ve size 2 günde ulaþacaklarsa, proxy kullanmanýz bu sürenin 4 güne çýkmasýný saðlamaktan baþka bir iþe yaramaz.


Bulduðumuz saðlam bir proxy’i nasýl kullanacaðýz?

Internet Explorer simgesi üzerinde sað click ve "özellikler" üzerinden ya da internet explorer açtýktan sonra "araçlar" kýsmýna giriþ yapýlýr. Bundan sonra "Internet Seçenekleri/Baðlantýlar menusune giriþ yapýlýr ve çýkan ekranda sað altta bulunan "yerel að ayarlarý" tuþu týklanýr. Yerel Að Ayarlarý (LAN Settings) kýsmýnda, ekranýn alt tarafý Proxy Ayarlarý kýsmýnda " Yerel Aðýnýz Ýçin Birt Proxy Sunucusu Kullanýn" yazýsýnýn solundaki kutucuk iþaretlendiðinde, proxynin yazýlacaðý kutu kullanýma açýlacaktýr. Buraya Proxy’i ve port numarasýný yazdýktan sonra, "tamam" denilerek ayarlardan çýkýlýr. Proxy Ayarlarý ekranýnda, en alt solda " Yerel Adresler Ýçin Proxy Sunucusunu Atla" seçeneði iþaretlendiðinde, adýndan da anlaþýlacaðý üzere Türkiye içinde baðlantý talep edilen internet adreslerine baðlanýrken proxy sunucusu devreye girmeyecek, sadece yabancý adresler için devreye girecektir.NOTLAR:

- Dial-up baðlantýlarda, modem simgesi üstüne týklanarak, modemin proxy kullanýmýna açýk olup olmadýðý kontrol edilmelidir. ADSL, Kablo gibi diðer baðlantýlarda direkt olarak explorer üstünden ayar ile proxy kullanýlabilir.

- Bir LAN içindeyseniz, proxy kullanmak gibi bir lüksünüz olmasý biraz zor.

- Proxy kullanmak, çoðu yerde çözümdür. Ancak baðlandýðýnýz yere baðlý olarak takip yolu ile loglardan sizi bulmalarý ihtimali mevcut
Reply
#2
güzel anlatým olmuþ teþekkürler..
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)