Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Php
#1
[Image: 180px-PHP_logo.png]

PHP, baþta sunucu taraflý uygulamalar geliþtirme amacýyla kullanýlmakta olan bir programlama dilidir. PHP, "PHP: Hypertext Preprocessor" anlamýna gelen özyineli bir tanýmdýr. Eski haliyle Personal Home Pages olan PHP, 1993 yýlýnda Rasmus Lerdorf tarafýndan geliþtirilmeye baþlamýþtýr. Daha çok dinamik web içeriði oluþturmak için kullanýlan PHP, son zamanlarda IBM, Oracle ve Zend'in giriþimleriyle kurumsal yazýlým geliþtirme platformu haline getirmeye çalýþýlmaktadýr. 2

006 senesinin Kasým ayý itibarýyla tüm dünya çapýnda 25 milyondan daha fazla alanda kullanýlmakta ve bu sayý giderek artmaktadýr. Þu anki sayýyý PHP: PHP Usage Stats baðlantýsýndan takip edebilirsiniz.

Tarihçe

PHP, ilk olarak 1993 yýlý ortalarýnda Rasmus Lerdorf tarafýndan geliþtirilmeye baþlamýþtýr. Lerdorf’un amacý kiþisel bilgilerini internet üzerinden yayýnlamaktý. Buradan yola çýkarak, kiþisel web sayfasý yapmak için Perl dilinden ödünç rutinler kullanarak bir yazýlým hazýrladý ve adýna Personal Home Pages (PHP) adýný verdi.

PHP dili ilk kez duyulmasýndan çok kýsa bir süre sonra geniþ anlamda popüler olunca, form tipi bilgileri iþlemeyi saðlayan eklemeler yapýlarak PHP/FI (Form Interpreter) adýný aldý (Bazý kaynaklarda dilin bu sürümü PHP 2 olarak adlandýrýlmaktadýr ). PHP dili, 1995 yýlýnda Lerdorf’un kurmuþ olduðu bir grup tarafýndan daha da geliþtirilerek, ilk kez Perl dilindeki fonksiyonlardan tamamen arýndýrýlmýþ ve Nesne Yönelimli (Object Oriented) bir dil haline getirilmiþtir.

2005 yýlý itibariyle PHP 5 sürümü geliþtirilmiþ durumdadýr. PHP dili Linux gibi Açýk Kaynak Kodlu bir dil olup ücretsiz olarak daðýtýlmakta ve geliþtirilmektedir. Linux, Unix, Windows tabanlý iþletim sistemlerinde çalýþabilen sürümleri mevcuttur.

Teknik Notlar

PHP uygulamalarý baðýmsýz çalýþabilecek derleyici yapýsýyla deðil, uyarlayýcý yapýsýyla çalýþtýrýlmaktadýrlar. Bunun en önemli sebebi PHP'nin sunucu taraflý bir dil olmasýdýr. PHP ile yazýlmýþ uygulamalarýn þifrelenmesini saðlayan bazý programlar olsa da bu tam anlamýyla derleme deðildir.

PHP ile yazýlmýþ bir web sayfasýna tarayýcýnýz ile baðlandýðýnýzda temel olarak aþaðýdaki iþlemler yapýlmaktadýr

- Ýstemci (Client) tarafýndan PHP dosyasý bir tarayýcý (browser) ile çaðrýlýr.
- Sunucu dosya uzantýsýndan bu isteðin bir PHP dosyasý olduðunu algýlar ve PHP yorumlayýcýya yollar.
- PHP yorumlayýcýsý ilgili dosya içindeki betikleri çalýþtýrarak geriye döndürdüðü sonucu sunucuya tekrar gönderir.
- Sunucuya ulaþtýrýlan sonuç Ýstemci (Client) tarafýna HTML dosya olarak yollanýr.

PHP ile Sunucu/Ýstemci mantýðýnda web tabanlý uygulama geliþtirilebildiði gibi, UNIX kabuk programlama ve GTK ile de GUI' ye sahip tek baþýna çalýþabilen uygulamalar geliþtirmek mümkündür.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)