Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pcnizi Korumanýn 10 YoLu
#1
Kullandýðýnýz bilgisayar sistemlerinin virüslerden etkilenmemesi, saldýrýlardan korunmasý ve sýk sýk arýza çýkarmasýný engellemenin yolu internette saklý. " Ýnternette sörf yaparken veya bir programý çalýþtýrýrken sistem çok yavaþ çalýþýyor, e - posta kutusuna gelen yüzlerce spam (istenmeyen e - posta) artýk çok oluyor, bilgisayar son günlerde sýk sýk arýza vermeye baþladý. " Hemen hemen tüm bilgisayar kullanýcýlarý bu ve buna benzer pek çok cümle kurabilir, yaþadýklarý sýkýntýlara dair. Özellikle internette içeriðin zenginleþmesi ve sörf yapan sayýsýnýn artmasýnýn ardýndan kullanýcýlarýn bilgisayarlarýnda yaþadýðý sorunlar da artmaya baþladý.
Ancak pek çok araþtýrmaya göre, bilgisayarda yaþanan sorunlarýn çoðu kullaným hatasýndan veya gerekli programlarýn sistemde yüklü olmamasýndan kaynaklanýyor. Ýþte size bilgisayar kullanýmýnda sorunlarý en aza indirmenin ve sisteminizi saldýrýlardan korumanýn 10 basit yolu:


1) Bilgisayarlara en çok zararý virüsler verir. En azýndan bir antivirüs programýný bilgisayarýna yüklemelisiniz. McAfee Virusscan,Norton Antivirüs,TrendMicro PC -cilin gibi bilinen markalarýn antivirüs programýný yükleyebilirsiniz.
2) Ýnternette güvenli sörf yapmak ve ve baþka kullanýcýlarýn bilgisayarýnýza sýzmasýný önlemek için firewall yükleyin. Bunun için de McAfee ve Norton ’un sistemleri kullanýlabiliceði gibi, BlackICE PC Protection veya Zone Alarm gibi yazýlýmlar kullanýlabilir.
3) Haftalýk olarak Microsoft`un yayýmladýðý yamalarý kontrol ederek, yükleyin. color=#000020http://v4.windowsupdate.microsoft.com/tr/default.asp adresi, yama yüklemek için kullanýlabilir.
4) Ýnternet için kullandýðýnýz Internet Explorer ve Netscape gibi tarayýcýlarýn güvenlik ayarý bölümlerini yüksek öncelikli duruma getirin.
5) Bilgisayara program yüklerken, art arda gelen kutularý okumadan `evet` tuþuna basmayýn.
6) Sisteme sýzacak casus programlarý önlemek için anti - casus yazýlým yükleyin.(Ad-aware-Spy sweeper-Spybot vb.)
7) Ýnternet sitelerinin hýzlý kullaným tuþlarýnýn yer aldýðý yazýlýmlarý bilgisayarýnýza yüklemeyin.
Cool Kullandýðýnýz yazýlým ve programlarýn hangi þirket tarafýndan sertifika altýna alýndýðýný kontrol edin.
9) Online alýþveriþ yaparken; sitenin 128 SSL þifreleme teknolojisini desteklediðini kontrol edin. 128 SSL logosu olmayan siteden alýþveriþ yapmayýn.
10) Size gelen e - posta`larýn eklerini açarken uzantýlarýna dikkat edin. Tanýmadýðýnýz kimselerden gelen elektronik postalarý, özellikle `.exe` uzantýlý dosyalarý açmayýn. Arkadaþlarýnýza, gelen bu e - postalarý göndermeyin.
Reply
#2
Faydalý bi konu olmuþ paylaþým için saðol..
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)