Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PHP Konusunda Temel Bilgiler
#1
Derine inildiðinde karýþýk görünsede baþlangýç ve orta düzeyde bilgi sahibi olan insanlar için PHP oldukça basit ve hatta harcadýðýnýz zamaný yaratýcýlýk ve zevkle geçirmenizi saðlar. Þimdi basit bir iki komutla PHP ye giriþ yapalým.

[html]
<html>
<title> Temel PHP </title>
<body>
<? echo " Temel PHP Bilgisi " ; ?>
</body>
</html>[/html]Yukarýdakileri biraz açýklýyalým. Burada html bilgisinden bahsetmemiz konu dýþýna çýkacaðýndan bizi sadece php kodu bulununan <? ?> iþaretleri arasýndaki kýsýmlar ilgilendiriyor.

[B]Not : Bir php dosyasýnda php dilinin iþlemesi gereken kodlar <? ?> yada <php ?> iþaretleri arasýnda bulunur.


[/B]<? iþareti ile php koduna hazýr hale geldi.
echo " " komutu ile sayfada yazýlmasýný istediðimiz deðeri saðlamýþ olduk. ( Deðer diyorum çünkü düz yazý haricinde bir deðiþkende olabilir. )
; ile php kod satýrýný bitirdik.
[B]Not : PHP de her kod satýrýnýn sonuna ; iþaretinin koyulmasý gerekmektedir. Koyulmadýðýný zamanlarda Parse Error hatalarý ile karþýlaþýlýr.[/B]
?> iþareti ile PHP nin iþleyeceði kýsýmýn bitiþini belirledik.
[B]Not : PHP de <? ?> iþaretleri ile istenildiði zaman html ve istenildiði zaman PHP koduna geçiþ saðlanabilir.[/B]

Yukarýdaki kodu yazdýktan ör: deneme.php adýyla kaydedip sunucu üzerinden açtýðýmýzda gelen sayfanýn kaynak kodu aþaðýdaki gibi olur. Acaba php uzantýlý dosyayý sunucu üzerinde çalýþtýrmanýz gerektiðini söylememe gerek varmý Smile unutmayýn PHP sunucu taraflý bir dil.


[HTML] <html>
<head>
<title> Temel PHP </title>
<body>
Temel PHP Bilgisi
</body>
</html>[/HTML]

Örneði birazdaha deðiþtirelim isterseniz. Örneðin yukarýdaki örnekte bulunan; <? echo " Temel PHP Bilgisi "; ?>
satýrýnýn altýna birde,<? echo " Sevdim Bu Isi "; ?> satirlari ekliyelim.
[B]
Not : Yukarda eklemeniz gerek satýrýn sonunda // iþaretlerini kullandým. Üþenip copy / paste yapan arkadaþlara duyrulur PHP de herhangi bir açýklama yazý girileceði zaman // ve /* */ iþaretleri kullanýlýr. Ama siz yinede copy paste yapmayýn

[/B] Bu iþlemi yaptýktan sonra dosyayý kaydedip tekrar baktýðýmýzda echo ile yazdýklarýmýzýn yan yana gelmiþ olduðunu gördük. PHP de sayfa biçimlerini kullanmak için iki teknik kullanýlýr. 1. cisi ayný html kullanýr gibi
örneðin Yazý Karekteri için ;

Code:
<font face="Verdana" size="1"><? echo " deneme "; ?></font>

Satýrlarýný kullandýðýnýzda yazýnýz verdana fontunda olur bu html bizi pek ilgilendirmez

2. cisi Eðer PHP içerisinde bunu belirteceksek aþaðýdaki gibi " larý belirtmemiz gerekiyor.

Code:
<?echo "<font face=\"Verdana\" size=\"1\">".deneme."</font>";?>

Yukardaki satýrlarý açýklamak gerekirse <? ?> ile ; ü açýklamaya gerek yok artýk sanýrým. Nokta birleþtirme iþlemi yapar. Echo komutunu da öðrenmiþsinizdir ozaman dikkatli bakarsanýz echo komutundan sonraki html kodlarýnda açýlan her " iþaretinden önce \ iþaretinin olduðudur. Zaten mantýklý bir düþününcede echo " " komutunun týrnaklarý ile html içindeki týrnaklarýn karýþmamasý için koyulduðunu anlýyabilirsiniz. eðer týrnak koyulmaz ise;PHP bunu echo "<font face=" olarak anlamsýz bir þekilde deðerlendirecek ve Parse Error olacak. Niye ikide bir Parse Error dediðimi merak ediyorsanýz hiç merak etmeyin bir iki sayfa yapýnca lanetler okuyacaksýnýz. Daha çok çok konu var neyse devam edelim.
Hani yukarda Echo komutunu açýklarken deðerden meðerden bahsetmiþtim. Ýlerde ömrüm yeterse Smile mysql ile harikalar yaratacaz neyse kýsa bir özet yapalým ve temel PHP konusunu burada býrakalým zira bundan sonrasýnda iþler deðiþecek.
 1. Html kodu içerisinde PHP ye geçiþleri saðlamak için genelde baþlangýç için <? ve bitiþ için ?> iþaretleri kullanýlýr.
 2. PHP de her kod satýrýnýn sonuna ; ve birleþtirmek için . iþareti kullanýlýr.
 3. Sayfada bir deðer yazdýrmak için ( bu deðer yazý yada deðiþken olabilir ) echo " " komutu kullanýlýr. Echo yerine Print ide kullanabilirsiniz. Ýlerde görücez zati.
 4. Her hangi bir PHP kodu içerisinde açýklama yapmak için // ve /* */ iþaretleri kullanýlýr farklarýný ilerde görücez.
 5. PHP kod satýrlarýnýn ( <? ?> arasý ) içinde htmll kodu gösterebilmek için echo ile yapýlan deðer çýktýlarýnda html kodu içindeki " lardan önce \ iþareti kullanýlýr. Echo nun týrnaklarý ile html inkileri karýþtýrmayýn.
Reply
#2
Temel bilgiler sart
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Form'dan GET Metoduyla Gelen Bilgiler SuskuN 0 378 03.04.11, 00:04:21
Last Post: SuskuNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)