Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Overclock Rehberi
#1
1.)Overclock nedir?

Overclock basit anlamýyla iþlemci, grafik kartý, ram, veya anakartin veri yolu hýzýný tasarlandýðý frekanstan daha yüksek deðerlerde çalýþtýrýlmaya verilmiþ ad. Derseniz bunun Türkçesi yok mu diye hemen söyleyeyim Türkçesi hýz aþýrtma (terimi sanýrým Volkan Ersoy bulmuþtu).simdi konuya aþina olmayan arkadaþlar genelde forumumuzda suna benzer konularla baþlýk açmaktalar.'p4 2.2 ghz iþlemcim var nasýl overclock yaparým' soru kalýbý genelde buna yakin oluyor 3 senedir gördüðüm kadarýyla.


Bu isleme ilk baþlayan arkadaþlarýn kafasýnda bir soru var. Nasýl olurda 2.2 ghz de çalýþmasý için tasarlanmýþ bir iþlemci daha yüksek frekanslarda çalýþýr? Bu konu basit olarak söyle açýklanýyor. Ayni serideki iþlemcilerin hepsi wafer adi verilen tabakalardan elde ediliyor. Bu iþlemciler arasýnda tasarýmsal bir farklýlýk yok. Hepsi örnek olarak söyleyeyim 3.4 ghz olarak üretiliyor. Üreticinin testlerinden baþarýyla gecen bu iþlemciler 3.4 ghz olarak etiketleniyor ve paketleniyor. E peki 3.4 ghz testini geçemeyenler ne oluyor 3.2 ghz de deneniyor çalýþýrsa 3.2 ghz çalýþmazsa bir alt grup 3.0 ghz de deneniyor basarili olana kadar bu böyle devam ediyor. Peki, bunun overclock la ilgisi ne adlarý üstünde testleri geçememiþler diye soranlarýnýz olacaktýr. Bu testler bizim testlerimiz gibi deðil iþlemcileri çok daha zorlayan deyim yerindeyse aðlatan testler. Bu testlerden geçememiþ fakat ufak bir gerilim artýrýmýyla(voltaj demiyorum Türkçesi var gerilim ne o öyle elektrik teknisyeni gibi)belki sizin 3.0 ghz diye aldýðýnýz iþlemci 3.4 ghz lerde sorunsuzca çalýþacak.

Overclock iþleminin mümkün olmasýnýn nedenlerinden biri bu diðeri ise iþlemci üreticilerinin pazardaki talebe göre daha yüksek hýzdaki iþlemcileri daha düþük hýzda piyasaya sürmesi. Bunun en büyük örneði bizzat kullandýðým 1700+,1800+ troughbred b ler aslýnda bu iþlemcilerin çoðu 2600+ veya 2800+ olarak üretilmiþ fakat pazardaki duruma göre 1800+ veya 1700+ olarak etiketlenmiþ ürünler bu yüzden hiç gerilim vermeden 2800+ in hýzýna gerilim vererek daha yüksek frekanslara ulaþmalarý olasý. Bu olay bugünde aynen bu þekilde devam etmekte tabi böyle bir iþlemciye denk gelip gelmemeniz sansýnýza baðlý.

2.)Overclock tehlikeli mi? Donanýmlarýn ömrünü kýsaltýr mý?


Acemi kullanýcýlarýmýzýn en çok sorduðu sorulardan ikisi de bunlar. Arkadaþlar iþlemciler ve grafik kartlarý oldukça uzun zaman dayansýn diye üretilmiþlerdir. Mesela iþlemciler için bu zaman yaklaþýk 10(+ - 2 yýl) kadardýr. Uzun bir süre deðil mi? evet çok uzun kim bir iþlemciyi 10 yýl kullanýr ki çoðu kullanýcý 3 yýlda bir iþlemci anakart deðiþimine gider. Bu durumda overclock ile normal kullanýmdaki 10 yýl 6 yýla düþecektir örneðin. Unutmamanýz gereken overclock edilmiþ donanýmýnýzýn garanti kapsamý dýþýnda olacaðýdýr.

3.)Nasýl baþlayacaðým

Overclock her ne kadar bazý arkadaþlara biosa gir þunu þunu yükselt save &exit yap gibi gelse de tamamen bilimsel bir olaydýr. Sýnýrlarýnýzý analiz etmeniz gerekir. Overclock iþlemi donanýmlarýnýzý aldýðýnýz dükkânda baþlar. Overclock için yatkýn donanýmlarý almanýz elzemdir. Sözgelimi Abit marka i875 chipsetli bir anakart doyurucu bir overclcok potansiyeli sunarken ayni chipsetli Intel veya Foxconn bir anakart size iþkenceler çektirebilir.(Bu yazýda sadece iþlemci ram ve anakart veri yolu hýzýndan bahsedeceðim.


Anakartý araþtýrdýnýz aldýnýz iyi bir overclok potansiyeli olduðunu biliyorsunuz overclock için her þey hazýr mý? Tabii ki deðil aldýðýnýz ram de overclcok a uygun yüksek fsbler de düþük zamanlamalarý destekleyebilen bir modül olmalý. Tabii 3 lünün diðer parçasý iþlemciye gelince o sansa kalmýþ bir olay tabii internetten iþlemci kodlarýna bakýp iþlemciyi alma sansýnýz var(box iþlemciler için söz konusu deðil ama)Ama naçizane görüþüm günümüzde her iþlemcinin bir nebze overclock potansiyelinin olduðudur.

Yine bitmedi powersupply ýnýzda önemli zira overclock edilmiþ anakart iþlemci ram ve fanlardan oluþan sisteminiz elektriði büyük bir iþtahla hüpletecektir. Zaten overclock lu olmasa bile saðlam ps gerekliliktir sisteminizin doðru düzgün çalýþmasý acýsýndan.

4.)Baþlýyoruz
a.)

Anakart aldýnýz kasaya monte ettiniz iþlemciyi taktýnýz ramlerde hazýr. Peki, overclock konusunda ilk akla gelen þey nedir? Bildiniz; soðutma. Eðer box iþlemci kullanýyorsanýz iþlemcinizin yanýnda size bir soðutucu verecekler. Yeni iþlemcilerle birlikte çoðu zaman bakir tabanlý alüminyum soðutucular veriliyor. Bu soðutucular iyidir hoþtur ama yüksek düzey overclock iþlemlerinde yetersiz kalma olasýlýðý vardýr. Retail bir iþlemci aldýysanýz soðutucu da almanýz gerekecektir.


Bazý arkadaþlar ben oveclock yapmýyorum bana dandik fanlarda yeter diyorlar. Onlara uyarýmdýr; iþlemciler overclocksuz da bayaðý bir güç çekiyor aman diyim.486 zamanýndan beri iþlemciler santimetrekare baþýna elektrikli fýrýndan daha fazla isi üretiyor desem anlarsýnýz sanýrým. Simdi saðlam bir powersupply, iyi bir soðutma, saðlam bir kasa, iyi ramler, bize ince ayar yapma þansý tanýyan bir anakart ve bir cpu muz var. Oveclocka hazýrýz deðil mi? Evet sonunda hazýrýz.(unutmadan soyliyim iþlemci ile soðutucunuz arasýna termal pastanýz sürmeyi unutmayýn).(overclock la ilgili son bir uyarý asla ve asla verilerinizi yedeklemeden bu ise giriþmeyin ayrýca iþ yerinizdeki bilgisayara yapmayýn)

b.)
Bilgisayarý açtýnýz ekranda önce ekran kartý bilgisi görünür sonrada hýzlýca genelde sistemdeki ide aygýtlarý gösteren bir ekran çýkar. Burada press del to enter setup adli küçük bir not görürüz.


Del tuþuna bastýðýmýz zaman biosa girmiþ oluruz(abarttýðýmýn farkýndayým).genelde iþlemci ve ram ayarlarý advanced setup, cpu frequency settings, jumper free configuration altýnda falan olur. Biosta bu bölümlere girdiðiniz zaman iþlemcinizin çarpaný veri yolu hýzý çalýþma gerilimi ramlerin hýzý çalýþma gerilimleri gibi ayarlara rastlayacaksýnýz. iþlemcilerin hýzýný 486 zamanýndan beri iki adet parametre deðiþtirir.(33 mhz lik 486 sistem veri yolu ile ayni hýzda çalýþýyordu bundan sonra intel veri yolunu hýzlandýramadýðý için saat çarpanýný buldu sözgelimi 486dx33 33 mhz de sistem veri yolu ile senkron çalýþýrken 486dx66 2 çarpanýný kullanarak 66 mhz 486dx100 ise 3 çarpaný ile 99 mhz de çalýþýyordu. Performanslarda saat hýzýna baðlý olarak artýyordu.

Fakat intelde 66 mhz lik iþlemcisinin 66 mhz lik veri yolu kullanan bir 66 mhz lik dx66 kadar hýzlý olamayacaðýný itiraf etti. Tarih böyleJBunlardan ilki saat çarpanýdýr ne olduðunu uzun uzun anlattým parantez içinde. Bazý iþlemcilerde deðiþtirilebilir bazýlarýnda sabittir. pentium 200 den beri bütün intel iþlemcilerde kapalýdýr. amd lerde ise iþlemcilerin serilerine göre deðiþiklik arz eder.

Diðeri ise veri yolu hýzýdýr fsb seklinde kýsaltýlýr genelde. Saat çarpanýný anladýkta bu veri yolu hýzý nedir diye düþünüyorsunuz. veri yolu hýzý iþlemcinin anakartýn kuzey köprüsüyle haberleþmede kullandýðý veri yolunun frekansýdýr. Bu frekans 33 mhz den baþlayýp 66 100 133 266 333 400 533 800 1066 mhz gibi frekanslara ulaþtý tarih içinde. Çoðunluk Intel kullandýðý için bende Dayýmýn prescott 2.4A sini konuya dahil edeceðim ve overclock iþlemini buna göre anlatacaðým. Bu güzide iþlemcimiz 18*133 =2400 mhz gibi bir hýzda çalýþmakta. Ýþlemci kendi orijinal Intel soðutucusu ile çalýþýyor. Asus p4p800 se üzerinde görevini basarî ile sürdürmekte. Ýþlemcimiz 1 MB önbellekli 90 nm üretim bir iþlemci. ramlerimiz ise standart oem 400 mhz ramler 2*256 dual modunda kullanýlýyorlar.


c.)
Ýþlemcimiz in üzerinde hiç bir oynama yapmadan 133 mhz olan (533 mhz 4*133 quad pumped seklinde)veri yolu hýzýný 140 mhz e çýkartýyoruz. tabi ramlerimizde veri yolu ile senkron onlarda 140 mhz de çalýþmaya baþlýyorlar(140*2= 280 mhz) seklinde ilk overclockumuzu yapmýþ olduk. ve 2.4 ghz lik iþlemcimiz 2520 mhz de çalýþmaya baþladý 120 mhz artýþ elde etmiþ olduk. Bu ufak bir overclock miktarý. hemen Windows a donup prime95 yazýlýmýný çalýþtýrýyoruz eðer overclock sonrasý sistem stabil deðilse prime95 yazýlýmý çok rahat çökertecektir.Tabi bu 120 mhzlik artýþý beðenmediðimiz için devam ediyoruz.Size tavsiyem 5 mhz lik aralýklarla fsb yi yükseltmeniz.Ben deneyerek gittiðim için 183 mhz fsb ye iþlemciye gerilim vermeden ulaþtým bu hýzda iþlemcimiz 3294 mhz e ulaþtý.ramlerimiz ise (183*2=366)mhz de çalýþmaktalar..tabi dual channel olduðu için bu sayýda ikiyle çarpýlacak.

Bundan sona iþlemciye gerilim vermek istemediðim için overclock maceramý noktaladým. Makinenin internet baðlantýsý olmadýðý için herhangi bir skor veremedim kusura bakmayýn.
d.)
Bu durumda ramlerde overclock edilmiþ oldu onlarýnda performansýný irdeleyelim. Ramlarýn frekansý arttýkça performanslarý da artar týpký iþlemciler gibi fakat etki eden bir faktör daha var o da ramlarýn zamanlamalarý ram ayarlarýnda yüksek ihtimalle timingler ve frekans icin by user veya by spd adli ayarlar görmüþsünüzdür. By spd yi seçerseniz ramin üstündeki ufak bir chipe göre ayarlarýnýz yapýlýr by user derseniz bu ayarlamalarý siz yapmalýsýnýz.


Timingler genelde 8-3-3-3 gibi ayar gruplarý ile belirtilir hepsinin düþük olmasý performans acýsýndan yararlýdýr. Zaten satýlýrken ramler ddr400 cl2.5 gibi sondaki gecikme deðerini bildiren isimlerle satýlýr. Düþük zamanlamalara ve yüksek frekanslara sahip ramler hep daha pahalý olmuþtur.

e.)
Peki daha yüksek frekanslarda durum nasýl oluyor. Biraz önce anlattýðým overclockta ne anakarti ne de ramleri overclock etmiþ sayýlmayýz. Ama 200 fsb nin(800 yani quad pumped)üzerine çýktýðýmýz zaman ramleride veri yolunu da overclock etmiþ olacaðýz. Sözgelimi 210 fsb ye cýksak ne olur. Veri yolu hýzýmýz 210*4 yani 840 mhz oldu ramlerimiz ise 420 mhz de çalýþmaya baþladýlar. Böylece hem iþlemci hem veri yolu hem de ramler daha hýzlý çalýþmaya baþladýlar. Böylece daha fazla performans artýþý saðlamýþ olduk.


Yalnýz bir sorun var gerçi yeni chipsetlerde böyle bir sorun yok ama 33 mhz de çalýþmasý gereken pci ve 66 mhz de çalýþmasý gereken agp veriyollari nispeten eski anakartlarda veya Intel için i845pe,i845,i850 amd icin kt600, kt400 gibi chipsetlere sahip anakartlarda hýzlanmaya baþlayacaktýr. Bunun sonucunda özellikle pci veri yoluna baðlý komponentlerde sorunlar çýkacaktýr. Mesela kt600 chipsetli bir anakartiniz var bu anakartta pci çarpaný 1/6 agp çarpaný 2/6 dir büyük ihtimalle. Siz fsb yi 200 den 222 ye çýkardýðýnýzda pci 37 mhz e agp 74 mhz çýkacaktýr. Bu durumda özellikle ide hard diskinizdeki veriler tehlikeye girecektir. pci da 37 den sonrasý agpde ise 75 ten sonrasý tehlikelidir ekseriyetle aman dikkat diyim uyarýyým.

6.)Niye gerilim veriyoruz? Sonuçlarý neler?


Fizik müh okuduðum için burada biraz formül gireceðim delirdi zannetmeyin oki? Simdi çoðunuz lisedeki fizik derslerinden elektriksel gücü hesaplamayý biliyorsunuzdur. bilmeyenler için p=akimin karesi*dirençtir=gerilim çarpý*akimdir burada görüldüðü üzere iþlemci hýzlandýkça güç ihtiyacý artacak sizde gerilimle güç vereceksiniz deðil mi? Ama kazýn yürüme organý öyle deðil maalesef. Bildiðiniz üzere iþlemciler elektrik akiminin var olmasý(1) olmamasý(0) temeline göre ikilik tabanda çalýþýrlar. Ýþlemciler belli bir gerilim deðerine kadar gelen gerilimleri 0 olarak sayarlar.


Bu gerilim deðerine eþik deðeri dersek iþlemci hýzlandýkça bu esik deðeri artar. Eþik deðerini geçmek için daha fazla gerilim vermeniz gerekir. Örneðin 1.4 volt iken 1.5 volta çýkmamýz gerekebilir. Peki gerilim verdik sonuçlarý neler olabilir. Çoðu forum userinin yaptýðý bir hataya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu arkadaþlar iþlemciye gerilim vermeden frekans arttýrmanýn iþlemcinin harcadýðý gücü arttýrmayacaðýný savunurlar oysaki bu yanlýþ bir kanidir. Ýþlemcimizin harcadýðý gücün formülü gerçekte þöyledir. p=1/2 *kapasitans deðiþkeni*gerilimin karesi*frekans görüldüðü üzere frekans ta etki ediyor iþlemcinin harcadýðý güce. Bu formülde kapasitans deðiþkeni iþlemiciye baðlý bir sabittir. Fakat asil dikkatinizi çekmeye çalýþtýðým konu harcanan gücün gerilimin karesiyle artmasýdýr. Yani harcanan güç verilen gerilimden daha fazla artýyor. E bu da isi olarak açýða çýkýyor.

7.)Overclock isi ne kadar zararlý?

Bu sorunun kesin bir cevabi yok çünkü oluþan ýsýyý iþlemciyi ýsýtmadan üzerinden atabilirseniz isi pek zararlý olmayacaktýr. sicalik meselesine gelince bugünkü iþlemciler genelde 80 derece sýcaklýkta civarýnda çekirdek erimesi ile karþýlaþýyorlar. Fakat gerek celeron,p3,p4 ve athlon64 teki diyotlar gerekse athlonxp anakatlarindaki(c.o.p) koruma sistemleri sayesinde iþlemciyi overclockla kavurmanýz çok zor bir durum.

8.)Aman tanrým makine açýlmýyor ne yapacaðým?

Telaþa mahal yok hemen clear cmos jumperini anakartin kitapçýðýndan bakýp bios reset yapacaksýnýz. Bulamadýysanýz bios pilini çýkarsanýz da sorununuz çözülecektir.
Oda Sorununuzu Çözmezse Bilgisayarýnýza Elveda Diyebilirsiniz Board veya Ýþlemci Yanmýþtýr...

Reply
#2
Ýntel Kullanýcýlarý Ýçin

--------------------------------------------


Overclock pek çoðumuzun bildiði anlamýyla var olan parçayý varsayýlan hýzýnýn üzerine çýkmaya ve bu hýzda çalýþmaya zorlama olayýnýn bütünüdür. Türkçe’si “hýzaþýrtmadýr”

Öncelikle bu rehberi çok özet ve dataya inmeden ortalama bir pc kullanýcýsýna yönelik olarak hazýrlýyorum. Gerçekten de bu iþlerle hiç uðraþmayan ve bu konuda bilgisi olmayanlarýn kalkýþmamasý gereken bir mevzu.

Öncelikle Intel platformlarý üzerine bir çalýþma olacaðýný söylemek isterim. Zira buralarda bir yerde halihazýrda bir AMD overclock rehberi de vardý. Onu da elden geçirip sabitleyeceðim.

Her ne kadar ortalama bir kullanýcýya yönelik olacak dediysem de birkaç püf noktasýný belirtmemde yarar var.

Bu iþe kalkýþmak için nispeten kaliteli bileþenler gerekli. Kaliteli psu, kaliteli ram ve kaliteli anakart yanýnda þanslý bir cpu 


Intel iþlemcilerde içsel saat hýzý yani (internal clock) denen amiyane tabirle iþlemcinin hýzý; iþlemci çarpaný ve dýþsal saat denen (external clock) un çarpýlmasýyla elde edilir. Burada fsb iþlemcinin veriyolu hýzýný belirtir ve son dönem iþlemcilerde (p4 ve celeron) dýþsal satýn 4 le çarpýlmasý formülü ile bulunur. (100*4=400mhz 133*4=533 vs..) Bunun mantýksal açýklamasý çok uzun olmakla beraber detaya girmek bizi konudan saptýracaktýr.

Örnek 1:
P4 2.0 ghz iþlemci: External clock 100Mhz (fsb 400)

Ýþte bu durumda çarpan önemli rol oynuyor ve bizi 2000mhze ulaþtýrýyor. Yani çarpan 20. 20*100=2000mhz.

Sayýlarý açýklayýcý bir konuma getirdiðim düþüncesindeyim. Bunlarýn mantýklarý ve çalýþma prensibi önemli de olsa þu aþamada bizi ilgilendirmiyor.Overclock edeceðimiz iþlemcimizin öncelikle external clock’u bizi ilgilendiriyor. Ben örnek olarak 200mhz external clock ile 13 çarpanýna sahip 2600mhz C serisi bir P4’ü ele alýyorum (ki bu benim iþlemcim.) Ram olarak da 2.5,3,3,6 zamanlamasýna sahip 400mhz DDR ram.

Öncelikle iþimizin tamamý Bios’ta. Bios’a geçiyoruz.
Hýzaþýrtmaya baþlamadan önce herhangi bir otomatik overclock (oc) seçeneði açýksa kapatýn. (PAT veya MAT gibi)
Bizi ilgilendiren frekans ayarlarýmýz genelde tüm bioslarda ayný isimle anýlmaktadýr. “Frequency and voltage control” ya da buna benzer bir isim olacaktýr.

Bu menü altýnda “external clock” veya adjust cpu bus clock gibi bir ibare olacak. Zatgen karþýsýndaki sayý bize aradýðýmzýn “o” olduðunu söyleyecektir. (100,133,200,266) Ýþte bu bizim OC anahtarýmýz. Hýzýmýzý bunun sayesinde artýracaðýz ama bir püf nokta bulunmakta. 400mhzlik DDR ramlerimiz bize çok fazla hareket kabiliyeti saðlamayacak. Çünkü bu frekans ayarýnda yaptýðýmýz her 10mhzlik artýþ 20mhz olarak ramlere yansýyacak.
Örnek2:

External clock: 200210 = 210*13= 2730mhz
Ramlerimiz ise 420mhz olacak.

420mhzi stabil olarak kullanabiliriz. Ancak iþlemcimizdeki 130mhzlik oynama bize hiçbirþey kazandýrmýyor. Sýnýrlara bakmalýyýz.

Bunun için yine ayný menüdeki “DRAM frequencies” ayarýný AUTO yerine 333 olarak ayarlayacaðýz. Yani 400mhzlik ramlerimizi 333mhzlik ramler gibi çalýþtýracaðýz. Böylece ramlerimize bir hayat öpücüðü vermiþ olacaðýz.

Bu noktada þöyle bir soru akla geliyor haklý olarak.

Ya iþlemcimiz 800fsb iken (200*4) ramlerimiz 333mhzlik ise. Bu noktada þansýmýz var ise ramlerimizi 400mhze kadar overclock edebiliriz. Hatta 266mhz olarak tanýtýp 400e çýkartabiliriz ama elimizde kaliteli ramler olmalý.

Akla gelebilecek 2. olay ise þu. 533fsb ise (133*4) ve ramlerimiz 400mhz ise bu bize ekstra bir potansiyel saðlamaz mý. Maalesef bu noktada da cpu’nun azizliði söz konusu. Zaten 533fsb ye sahip iþlemcide siz ramlerinizi 400mhz olarak deðil 333mhz olarak kullanýyor olacaksýnýz ve bu sefer de sizi kýsýtlayan iþlemcinin potansiyeli olacak. Örnek verelim.

Örnek3:
P4 2660mhz 20*133(e.c) ramler ise otomatik olarak 400’den 333’e düþürülmüþ. Ama buna baktýðýnýzda 400mhz seçeneði yok çünkü desteklemiyor.
Overclock ile 133mhzin 166mhz yapýlmasý bile çok zor. Nedeni ise çarpanýn yüksek olmasý ve 166mhz de iþlemci hýzýnýn 3320mhze fýrlamasý. Bu iþlemcinin bu kadar overclok potansiyeli olabileceði þüpheli. Gördüðümüz gibi 400mhzlik ramleri tam performans kullanamýyoruz.


Hayat öpücüðünde kalmýþtýk. Ramlerimizi 333mhz olarak tanýtarak kendimize
400-333=67mhz DDR yani 34mhzlik external clock artýþý þansý daha saðladýk.
Þu halde hýzýmýz 234*13 3042mhz oldu ki hiç fena deðil. Çünkü daha baþlamadýk bile.  (3000mhzlik bir iþlemci bu durumda 3510mhz oluyor ki gerçekten süper)

Ýþlemcimiz þanslýysa dedik ya bu aslýnda sizin þansýnýz. C serisi ve ýsýnma problemine karþýn prescottlarýn þansý yüksek bu noktadan sonra.

Ram frekansýný daha düþük de tanýtabiliriz fakat bu sefer 400mhzlik ramlerin performansýna eriþemeyebiliriz. Çok þanslýysak bu durumda 2600mhzi 3400ün üzerine taþýyabiliriz ancak bu sefer ramler üzerinde ince ayar yapma imkanýmýzý da yitirebiliriz. Stabil kullanamayabiliriz.

Bu yüzden þu durumda ram zamanlamalarý ile oynayarak ram frekansýmýzý yukarý çekme þansýný yakalayabiliriz. Bu menü bios menüsünde “Advanced Chipset Features” ya da bir benzeri menü altýnda. buradan “DRAM Timing Setting” altýndan zamanlamalarý varsayýlan deðerlerin bir büyüðüne alýn.

Þanslýysanýz bu adýmda 40-50mhzlik bir DDR ram overclok imkaný kazandýnýz. Yani bu 20-25 mhz external clock artýrýmý demek. Kaliteli ramler ve gerçekten iþlemcinizin üretim kalitesi ile doðru orantýlý olarak 2600mhzlik iþlemcimizi 3370 mhz yaptýk. Bu adýmda 3000mhz lik iþlemcimiz ise 3890mhz oldu ki bu hýz biraz imkansýz ancak gerçekten çok þanslýysanýz günlük olmasa da skor almak için kullanýlabilir.

Kaliteli ram, kaliteli anakart fakat 3000ghzi ancak geçiyorum sorusu ise sýk duyulabilecek bir soru. Bu noktada devreye voltaj girebilir. Hiç tavsiye etmediðim bu yöntem potansiyeli artýrýrken hem ýsýnma problemini tavana vurduracak hem de yanma risklerini artýracaktýr. Ancak genel istek gelirse bu konuyu da uzun uzun açabilirim.


Burada anlattýklarýmdan farklý noktalarda takýlmýþ olabilirsiniz ancak elinizde nasýl bir sýralama olmasý gerektiðine iliþkin bir rehber var artýk. Önemli olan zaten doðru sýralama ile sýnýrý bulmak.

Öncelikle external clock artýrýmý ile ramlerinize hiç dokunmadan sýnýrlarý görmek isteyebilirsiniz. Bunlar risksiz iþlemlerdir. Çok çok masaüstündeyken veya oyun oynarken pc restart atar ve yeniden baþlamaz. Yapmanýz gereken hemen biosa girip varsayýlan deðerlere dönmek bu iþe yaramazsa bios pilini çýkarýp yerine takmak. Soðukkanlý ve windows’un “sistem çok ciddi bir hatadan kurtarýldý” mesajlarýna hazýrlýklý olmak. Ancak intel iþlemci üzerinde yaptýðýnýz frekans artýrýmlarý yanma ile deðil restart ile sonuçlanýyor. Yeter ki düzgün takýlmýþ ve çalýþan bir fanýnýz olsun.


Çok basit olan þey sýralamayý tutturabilmek ve sýnýrlarý iyi test edebilmek. Bu arada ýsýlarýn 50 dereceyi çok geçmesine de izin vermeyin. 70lere kadar yolu da olsa bu iþlemcinin ömrüne tecavüz etmek demek. 


Overclock olayý kadar sonrasý da önemli. Ulaþtýðýnýz sýnýr günlük kullaným için uygun olmayabilir. Overclock esnasýnda inanýlmaz rakamlara ulaþýp yarým saat sonra kilitlenmeler ve restartlarla karþýlaþabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iþlemcinizin üretim kalitesi. Bildiðimiz gibi ayný model iþlemciler farklý yer ve farklý zamanlarda farklý bantlarda üretildiði için bu konuda þanslý olmak çok önemli.

Ben 2.6ghz iþlemcim ile 3400mhz e rahat çýkabiliyorum 1-2 skor aldýktan sonra ýsýnma problemim olmamasýna raðmen kilitlenmeler yaþýyorum. Saatlerce uðraþmamýn ve birkaç sistem çökmesinden sonra stabil günlük kullaným frekansýný 3224 mhz olarak buldum.

Anlatmak istediðim bu zor ve uðraþ gerektiren bir iþ. Amacýnýz sadece skor almaksa iþiniz biraz daha kolay ama “ben overclock ile genel performansýmý artýrmak istiyorum” diyorsanýz iyi bir soðutma ve kaliteli bileþenlerin yanýnda bolca boþ zaman gerek. Çünkü bu öyle bir þey ki 10mhz fazlasý için saatlerce pc yi açýk býrakýp test ediyorsunuz. Mecbur deðilsiniz ama iþte insanoðlu. “Hep daha fazlasýný istiyor.”

Sisteminizde doðabilecek hasarlardan sorumlu olmadýðýmý da bildiririm. Bu konuda dikkatli olun arkadaþlar ...
Reply
#3
AMD kullanýcýlar için

--------------------------------------------------------------------------------

- Ýlk önce sistem bileþenleri arasýnda oc yapmayý engelleyici parçalar varsa bu iþ çok zor olacaktýr.
Örnek verecek olursam, palomino çekirdekli bir amd iþlemci yada azza,intel marka anakartlar..
- Donanýmlar muntazam þekilde birleþtirilmiþ olmalýdýr.HDD ve optik sürücülerin jumperlarý düzgünce ayarlanmalýdýr.
Fan takýlýrken heatsýnk altýna hafifce termal macun sürülmelidir.(Bana göre su soðutma hobby olduðu için ben hava soðutmadan bahsedeceðim)
- Mümkünse komple bakýr bir hs seçilmelidir.Ayrýca fanda devir ayarý olmasý bir avantajdýr.
- Eðer yeni fan alma imkaný yoksa orj. box faný belli bir yere kadar zorlamak gerekir.Box fanla voltaj artýrýmý %10 u geçmemelidir.
- Sýcaklýk 45-50 derecede hs'e dokunarak kontrol etmek gerekir.Eðer hs soðutsa söküp tekrar takmada fayda vardýr.
- PSU en önemli etkenlerden biridir.TÜV onaylý gerçek 300 watt üzeri verebilen PSU alýnmalýdýr.Eðer yani alma imkaný yoksa yine ayný þekilde
voltaj artýrýmý %10-12 yi geçmemelidir.Eðer sistemde bileþen çok vede güçlü bir ekran kartý varsa %5-8 den fazla vcore artýrýmý
yapýlmamalýdýr.
- Remlerin markalý vede kaliteli olmasý çok önemlidir.Birden fazla rem kullanýlýyorsa ayný marka ve ayný hýzda .eðer
mümkünse duel kit olmalýdýr.(duel desteklý anakartlar için)
- Anakart seçimi yapýlýrken oc yapmaya müsait kartlar seçilmelidir.Mesela ne kadar Vcore verdiði ,stabilitesi,AGP -PCI
sabitliyebilmesi hatta kuzey köprüsüne voltaj verebilmesi ... önemlidir.Çift kanal destekli boardlar oc yapmaya daha elveriþlidir
.Abit,Asus,Epox,Msý,Dfý aklýma gelen kartlardan bazýlarý.
- Ýþlemciyi seçerkende oc yapýlma ihtimali yüksek olan modeller seçilmelidir.

Sistemi topladýktan sonra bilgisayarýmýzý açalým:

- Mümkünse yeni bir windows yüklemek daha uygun olur.Eðer yeni yüklemek mümkün deðilse hdd üzerinde ufak bir part
oluþturarak oraya ayrý bir windows kurmanýz tafsiyemdir.Çünkü oc denemeleri sýrasýnda windows çökmeleri yaþanabilir.Windows çok
önceden kurulmuþsa ,fazla hata mesajlarý vermeye baþlamýþsa bu windowsa oc yapmak yanlýþ olur.windows oc a dayanamayarak çökebilir.
Ayrýca oc a baþlamadan önce sistem yedeði alýnmalý ,geri yükleme noktasý oluþturulmalýdýr.O part üzerindeki önemli dosya ve dökümanlar ayrý bir
parta yedeklenmelidir.
- Windowsun güncellemeleri tam olmalýdýr.yeni win yüklenmiþse sürücüler uygun sýraya göre yüklenmeli vede güncel olmalýdýr.


GELELÝM BÝOSUMUZA
- Eðer bios güncel deðilse mutlaka güncelleyin .Ama bunun riskli bir iþ olduðunu unutmayýn.
- Biosun yedeðini bir diskete alýn.oc sýrasýnda biosda silinebilir.
Þimdide biosumuzda bulunan bazý parametrelere göz atalým

- First boot*HDD
- Second boot*cd-room
- third boot*floppy
- Boot other divace*disable
- Swap flopy divace*disable
- IDE hdd block mod*enable
- 32 bit disk acces*enable
- HDD smart capablity*enable
- AGP fast write*enable(görüntüde stabilite sorunlarý varsa disable yapýlabilir)
- USB controller*usb cihaz yoksa disable
- Inýt display first*AGP
- Onboard lan*disable
- Virüs warning*enable
- CPU internal cache*enable
- CPU ext cache*enable
- Quick power on self test*enable
- Boot up flopy seek*disable
- IDE dma transfer acces*enable
- IDE hdd block mode*enable
- Shutdown Temperatüre*70-80 derece
- VDD voltage(nort bridge)*fan varsa 0,2 volt artýrýlabilir.
- DÝM v(rem)*max 2,8 -default 2,6
- AGP voltaj*1.5 volt.Eðer agp hýzý sabitlenemiyor ve yükseliyorsa bunun 1.6 volt yapýlmasý fayda saðlayabilir.
- CPU voltaj*iþlemciye göre deðiþir.iyi bir psu ve iyi fan varsa %15 kadar "KADEMELÝ OLARAK" artýrýlabir.Ýþlemci ýsýndýktan
sonra yanacak diye birþey yok,aniden verilen yüksek voltaj iþlemciyi bozabilir.O yüzden 0.5 kademelerle artýrým yapýlmalýdýr.
- CPU clock rate*iþlemci çarpanýdýr.Autoda durmamalýdýr.bazen bartonlarda sorun çýkarabilir o yüzden manuel olarak hangi
çarpanda kullanýyorsanýz o deðeri girin.
- Memory frekans*mümkünse iþlemci hýzýndan düþük olmasýn(asenkron).yüksek olmasý ise sorun çýkarmaz genelde.iþlemci hýzýnda çalýþtýrmak uygundur.
- Memory timings*bu deðerler ne kadar düþük olursa makina o kadar hýzlý olur.ama stabiliteyi de bozmamak gerekir.
mesela 2-2-2-5 deðeri performans olarak gayet iyidir.her rem bu deðerde çalýþmaz.oc yapmadan önce bu timingleri 3-4-4-9 yada 2,5-3-3-8 deðerine getirmekte yarar vardýr.iþlemcide stabilite ve uygun vcore saðlanýnca bunlarý deneyerek düþürmek gerekir.
- FSB spread spectrum*disable
- AGP spread spectrum*disable
- AGP frekans*66 mhzde olmalýdýr.
- System bios cacheable *disable
- Video rem cacheable*disable
- AGP aperture size*deðer makina reminize göre deðiþir.
makina remi ............ agp ap size (vga remi düþükse saðdaki deðeriseçin)
128 ................... 32-64
256................... 64-128
384 .................. 128
512................... 128-256
512den buyuk ............... 256

- Biosda ,fast command,t1 command,agressif mod ....vb gibi iþlemci ve remi hýzlamaya zorlandýracak özellikler varsa oc yapmadan
önce kapamak gerekýr stabýlýte saðlanýnca deneyerek açýlmalýdýr.
- FSB frekans*100-133-166-200 deðerleri olarak görebiliriz.oc olayýnýn kalbi burasýdýroc olayýna baþlarken daha önce
söylediklerimiz tamamsa burayý kurcalayabiliriz.bu deðeri 5'er mhzlerle artýrabiliriz.örnek verecek olursak;
166 mhz bartonumuz varsa önce 175 mhz deneyebiliriz.sorun yoksa 180-185... stabilite bozulmaya baþlayýnca Vcore voltajý
daha önce belýrttýgýmýz aralýklarda artýrýlmalýdýr.örneðin 1.85 volt ve 205 mhzde windows açýlmýþ olsun.pc mark ve 3d mark yaparak
hatta oyun oynayarak stabilite kontrol edilir.herþey tamamsa remin timingleri düþürmeye baþlanabilir.rem voltajýnýda 2.6-2.7
deðerlerine çekebilirsek iyi olur.
- Eðer 205 mhzde sorunlar varsa 200 mhz denemelidir.yada ýsý sorunlarý varsa vcore býraz dusurulup mhz de düþürülmelidir.
- Sýcaklýk masaüstünde 50 load 60 dereceyi geçmemelidir.
- Ýntel iþlemcilerde çarpan sabit olduðu için FSB artýrarak oc yapýlýr.Ancak AMD iþlemcilerin bazýlarýnda çarpan açýktýr
Mümkünse çarpan düþük kullanmak gerekir.Bu performansý artýrýr,ama rem ve board buna müsade ettiði kadar.örnek verecek olursak;
10x200 mhz=2000 mhz de çalýþan bir iþlemci
12,5x166 mhz=2075 mhz de çalýþan bir iþlemci ile ayný performansý gösterebilir .hatta bazý uygulamalarda daha hýzlýdýr.


OC yaptýktan sonra makina açýlmayabilir.Telaþa gerek yok.Anakartta reset jumperi vardýr.220 ceryaný kesin.Daha sonra jumperý yer deðiþtirildikten sonra power tuþuna basýp jumper eski yerine takýlýr.artým biosdaki deðerlerimiz fabrika deðerlerine dönmüþtür.
Eðer jumperý bulamazsanýz ,yine 220 yi kesin.Daha sonra anakart pilini çýkarýn.Pil yuvasýndaki bacaklarý (+) ve (-)
birbirine deðdirerek þase yaptýrýn .sonra tekrar takarak makýnayý açýn .Bios yine resetlenmiþ olacaktýr.

Windows açýlýrken yada windows açýkken mavi ekranlar çýkýyorsa reme voltaj artýrýp rem slotlarýnýn yerini deðiþtirin.
yada 1 den fazla rem takýlýysa sadece 1 tane takýn.yine olmazsa rem timinglerini yükseltin.son çare iþlemci mhz sini düþürmektir.
voltajý dahada artýrma imkaný varsa artýrýlabilir.
Eðer makinada kitlenmeler varsa fsb'yi düþürün.Oyundan Windowsa atmalar varsa yukarýda rem hakkýnda yazdýklarýmý uygulayýn.
Makinanýn kapaðý oc denemeleri sýrasýnda açýk olsun.HS ýsýsýný arasýra elinizle kontrol edin.Makina yanýlsada ölçerken eliniz yanýlmaz.
OC yapýlmýþ makinaya ,mutlaka sürekli ýsý ölçecek yada sizi uyaracak bir program yükleyin.

OC yapmadan önceki benclerinizle yaptýktan sonraki banclerinizi karþýlaþtýrýn.Arada fark çok az ise yaptýðýnýz tüm oclarý
iptal edin demekki faydasý olmuyor.boþuna stabiliteyi bozmayýn
OC bitti umarým makinanýz hayattadýr Þimdilik aklýma gelenler bunlar.Daha sonra aklýma geldikçe ilave edeceðim.Arkadaþlarýnda
varsa tafsiyeleri sevinirim.Hatalarým varsada lütfen uyarýn.
Ama þunu ilave edeyim bunlarý yapýnca makinaya biþey olmayacak diye birþey yok.
Herkez yaktýðý parçadan sorumludur. Mesuliyet kabul edilmez.
Reply
#4
[SIZE=2]Gerekenleri Öðrendik...
Þimdi adým adým overclock yapmaya baþlayalým.

Öncelikle þunu belirtmeliyim ki overclock için en önce boardumuzun bu iþe elveriþli olarak üretilmiþ olmasý gerekmektedir.Yani overclock için neler gerekiyorsa her özelliðin mevcut olmasý gerekiyor.Bu özellikleri aþaðýdaki resimlerlede göreceksiniz.Overclock'a niyetlendiyseniz öncelikle uygun bir board edinmelisiniz yoksa overclock için doðru düzgün özellik sunmayan anakartlarla bu iþe koyulmak boþuna uðraþ ve moral bozukluðu olacaktýr.Tabi iþ sadece board ile bitmiyor.Overclock için buna yatkýn birde iþlemci bulmamýz gerekiyor.Bu iþ öylesine ilginç ki her iþlemcinin overclock perfromansý ayný olmuyor.Üretim tarihleri,üretim yerleri,kodlarý bir iþlemcinin overclock performansýný deðiþtirebiliyor hatta öyleki bazen ayný üretim yer tarih ve kodlarýna sahip iki iþlemcide bile ayný overclock deðerlerine ulaþamayabiliyorsunuz.Yani bu iþ öncelikle þans iþi tabi ama önce overclock forumlarýnda hangi cpu ve kodlarýn overclocka daha yatkýn olduðuna dair bilgi edinmekte ve iþlemci seçiminide ona göre yapmakta fayda var.
Ýþlemcimizide seçtikten sonra iþ tabiki yine bitmiyor;sýrada ram var.Eðer stabil bir overclock yapmak ve maximum performans almak istiyorsak ramlerimizin kaliteli ve cas gecikmesinin (cl2-cl2,5-cl3 gibi.düþük deðer daha iyi) mümkün olan en düþük deðerlerde olmasý gerekiyor.
Buna ilaveten overclock yapýlan parçalarýn enerji ihtiyaçlarý artacaðýndan mutlaka kaliteli ve en az 400 watt lýk bir powersupply ýmýzýn olmasý gerekiyor.
Tabi son olarak en önemli konu soðutma.Overclock edilen sistemimiz daha fazla ýsýnacaðý için (en baþta cpu) çok daha iyi bir soðutmaya sahip olmamýz gerekiyor.
Aslýna bakarsak overclock iþi oldukça pahalý ve riskli bir hadisedir.Farkýndaysanýz sözünü ettiðim tüm enstrümanlar normallerinden daha pahalý olan þeyler.Her þeyin iyisini almak durumunda olduðumuzdan bu iþ haliyle pahalýya gelecektir.(Tabi bazen umulmadýk uygun fiyatlý ürünlerede denk gelerek ucuza mal etmek de mümkün) Elbette pahalý donanýmlarýmýzýn zarar görme riskide vardýr her zaman için.

Riskli ve pahalý,peki o zaman niçin overclock yapýyoruz?

Bu soruya verilecek en kýsa ve öz cevap hazdýr,ihtirasdýr.Ýnsaný bir kere sardýmý kolay kolay kurtulmak mümkün deðildir

Overclock için öncelikle boardumuzun biosu dediðimiz temel ayaralamalarýn bulunduðu kýsma girmemiz gerekiyor. (Her ne kadar windows üzerinden de overclock yapma imkaný olsada saðlam overclockcular tarafýndan tercih edilen bir tarz olmadýðýndan o konuya hiç girmeyeceðim)
Pc açýlýrken del tuþuna basarak biosa girilir.Ben yaygýn olduðu için i865 çipsete sahip kendimde kullandýðým abit AI7 nin biosundan örnek verceðim.
Diðer boardlarda üç aþaðý beþ yukarý ayný gibidir.

[Image: 01dq3.jpg]

[SIZE=2]Abitin meþhur soft menüsünden cpu,ram,agp frekans ve voltaj ayarlarýnýn bulunduðu en can alýcý bölüme giriyoruz.

[Image: 02fi6.jpg]

[SIZE=2]Üstte görüldüðü gibi default ayarlardaki görünümümüz bu.Tüm deðerlerimiz olmasý gerektiði gibi yani default.


Bize default deðerler lazým olmadýðý için "cpu operating speed"seçeneðini "user defined"yapýyoruz ki cpu fsb ,cpu:ram oraný ve agp/pci ayarlarý açýk hale gelsin. Çünkü bu deðerlerle oynayarak overclock yapacaðýz.

Öncelikle fsb miktarýný biraz arttýrýyoruz ben 200 mhz den 250 ye çýkardým ama cpu ma güvendiðim için direkt bu deðeri denedim. Siz azar azar arttýrmayý deneyin aceleci olmayýn. Mesela önce 210 mhz e çýkarýn sonra 220 ye.
Dikkatinizi çektiyse ben cpu:ram ratio(oraný) ný 1:1 yaptým bu ne demek? Bu cpu ile ramlerimin 1:1 eþit ayný mhz de senkron çalýþacaðý anlamýna geliyor. Tabi benim ramlerim DDR 566 olduðu için (2x 283 mhz) cpu ile senkron rahatlýkla çalýþabilmekte. Eðer sizin elinizde bu deðerlerde çalýþan ramler yoksa bu deðeri düþürmelisiniz.

[/SIZE]
[/SIZE][Image: 04tu0.jpg]

[Image: 05gd8.jpg]

[SIZE=1][SIZE=2](Bazý boardlarda bu þekildede yer alabilir cpu:ram oraný sizi þaþýrtmasýn) [/SIZE]

[SIZE=2]Yani eðer DDR 400 ramlere sahipseniz ve ramlerinizin 200 mhz üzerinde çalýþamayacaðýna eminseniz bu oraný yukarýdaki görülen seçeneklerdeki gibi 5:4 yapmalýsýnýz ki sistem çakýlmasýn. Bence önce ramlerle uðraþmak yerine öncelikle iþlemcinizin sýnýrýný bulabilmek amacýyla ram oranýnýzý düþük bir oranda tutun,mesela 3:2 gibi. Bu durumda ramler daha düþük deðerlerde çalýþacaðý için cpu sýnýrýný tayin etmenize engel olamayacaklardýr.[/SIZE]
[/SIZE]

[/SIZE]
Reply
#5
[SIZE=2]Cpu nýn sýnýrýný nasýl bulacaðýz?

Öncelikle default voltajýnda mhz olarak gidebildiði yere kadar arttýracaðýz. Her arttýrdýðýmýzda pc yi kapatýp açýp stabilitesini ve en önemlisi cpu sýcaklýðýný kontrol etmelisiniz. Eðer stabilite ve ýsýnma sorunu yoksa bu iyi haber demektir yolumuza devam edebiliriz. Tekrar tekrar biosa girip fsb hýzýný arttýrdýktan sonra diyelimki iþlemcimiz artýk 240 fsb de çakýlmaya stabilliðini kaybetmeye baþladý. Ha tabi bunu nasýl anlýyoruz ,stabiliteden kasýt öncelikle fsb arttýrýrmýndan sonra windowsa sorunsuz bir biçimde girmesi ve bir kaç bench programýyla sandra,pc mark vs. gibi yapýlan testleri baþarýyla reset,donma vs.olmadan tamamlamasýdýr. Bunlardan geçemiyorsa reset yada donma oluyorsa bu demektir ki cpu muzun default voltajýndaki sýnýrýna gelmiþ bulunuyoruz. Ne yapacaðýz?Tekrar biosa giriyoruz.

[Image: cpucoreev7.jpg]

[SIZE=2]Üstte görüldüðü gibi cpu core voltajýný bir miktar arttýrmak iþe yarýyabilir. Bu stabilitesi bozulan iþlemciye yardýmcý olabilir. Bunu yaparken azar azar yapmakta fayda var çünkü overclockda en tehlikeli hadise voltaj olayýdr,fazla voltaj direkt cpu nuzu götürebilir.Ýntel iþlemcilerde (northwood) 1.7 voltu aþmamanýz en doðru yol olacaktýr.Buna kabaca default voltajýn %15 fazlasýný aþmamak ta diyebiliriz.
[SIZE=2]Bu þekilde voltaj arttýrýmlarýyla stabilite saðlandýktan sonra yeniden fsb arttýrýmlarýna giderek cpu nun çýkabileceði stabil en yüksek deðeri buluruz. Bahsettiðim gibi test programlarýyla denedikten sonra en uygun deðeri buluruz. Tabi tekrar ediyorum tüm safhlarda cpu sýcaklýðýný kontrol altýnda bulundurmalýsýnýz. Cpu nuzun default durumdaki sýcaklýðýnýn %25 den fazla artmamasýna dikkat edin. Her ne kadar bazý boardlar sýcaklýðý doðru okumasalarda dediðim gibi en doðru yol default halindeki deðer ile overclock sonrasý deðeri%25 ten fazla olmamasý. Fazla sýcaklýk demek tehlike demek,iþlemcinin çok yýpranmasý demek,stabilitenin bozulmasý demek olduðunu aklýnýzdan çýkarmayýn.[/SIZE]

Þimdi sýra geldi ramlerimizi yoklamaya;
Þimdi ramlerin sýnýrýný bulacaðýz. Bunu önce yukarýda görüldüðü üzere cpu:ram oranýyla oynayarak bulacaðýz. Eðer ramlerimiz zaten hýzlýysa DDR500 ve üzeri zaten pek sorun çýkmayacaktýr fakat ramlerimiz DDR 400 yada daha düþüðü ise 1:1 cpu/ram oaranýný kaldýramayabilir. Bu durumda mecburen ramleri daha düþük bir deðerde çalýþtýrmak zorunda kalacaðýz mesela 3:2 yada 5:4 gibi. Fakat bu ramlerin saðý solu belli olmuyor bazen oem bir ram alýyorsunuz DDR 400 yada 366 ve normalde bu deðerlerde çalýþmasý gerekiyorken sizi þaþýrtýyor ve neredeyse DDR 500 hýzlarýnda bile çalýþabiliyor. Bunu deneyerek bulacaksýnýz. Ayný cpu gibi denediniz ve bir yerden sonra sistem çakýldý. Cpu muzun sýnýrýný bildiðimiz için cpu dan þüphelenmiyoruz. Cpu voltajýný arttýrdýðýmýz gibi ram voltajýný arttýrmakta fayda saðlayabiliyor.
[/SIZE]

[Image: ramvoltlt5.jpg]

[SIZE=2]Resimdeki gibi ram voltajýný arttýrarak en stabil ve max deðerini buluyoruz.Tabi bazý ramler voltajý sevmeyebilir ve voltaj tam tersi etkide yapabilir.Voltajý seven ramlere denk geldiysek þanslýyýz bu ramlerle epeyce yukarý mhz lere çýkabiliriz.
[SIZE=2]Ramlerinde sýnýrýný bulduk þimdi geldik ram timingleriyle oynamaya yani ramlerimizi daha düþük cl deðerleriyle daha agresif çalýþmaya zorlamaya.Düþük cl deðeri daha çabuk veri döngüsü olacaðý için daha fazla performans demektir.Bunun içinde ana menümüzden advanced chipset features a girerek yapýyoruz...

[Image: 08il3.jpg]

[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=1][SIZE=2]Buradan DRAM timing selectable dan manuel yaparak seçeneklerin açýlmasýný saðlýyoruz.

[Image: 10my8.jpg]

[/SIZE]
[SIZE=2]Resimde görüldüðü gibi buradaki ram zamanlamalarýný deneme yanýlma yoluyla düþürmeye çalýþýyoruz. Dediðim gibi ne kadar düþük deðer o kadar performans. Tabi her ramin kaldýrabileceði timingler farklýdýr. Benim buradan þu ayarlarda olsun demem mümkün deðil. Deneyerek bulacaksýnýz. Bulabildiðimiz en düþük ram zamanlamasý beraberinde stabiliteyide sunuyorsa ram lerimizide azami derecede overclock etmiþiz demektir.
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
Reply
#6
Bu arada i875 çipsetlerdeki ramlere artý bir performans daha getiren PAT (Performance Acceleration Technology) hadisesi i 865 chipset boardlarda deðiþik adlar adý altýnda sunulabiliyor. Bu kiminde Hyper Path adý altýnda kiminde game accelerator adý altýnda sunuluyor.Bunlarýda deneyerek buluyorsunuz.Çünkü her ram ve i865 board bu özellik aktif edildiðinde stabil çalýþmayabiliyor.

Tüm bu denemeleri yaparken overclock ettiðiniz bileþen cpu yada ram yaptýðýnýz arttýrýmý hazmedemediðinde sisteminiz kilitlenip hiç açmayabilir. Telaþ etmeyin, bunlar olaðan durumlardýr. Çaresi, cereyaný kesip beþ on saniye bekledikten sonra insert tuþuna basýlý tutarak sistemi yeniden açmaya çalýþmak. Bazen buda çare olmaz o zaman board üzerinde bulunan clear cmos jumper ile biosu resetleyerek default deðerlerde açýlmasýný saðlamalýsýnýz.Tabi bu tüm yaptýðýnýz ayarlamalarý sil baþtan yeniden yapmanýz demektir.
(Önce boardunuzu iyi tanýmalýsýnýz.Kitapçýðýný inceleyip ne nerede öðrenmelisiniz)

Bu arada amd den de bir örnek vereyim.En meþhur ve performanslý chipseti nforce2 ve tabiki abit nf7 den bir örnek.

[Image: nf71cp5.jpg]

[SIZE=2]Bu resimde görüldüðü gibi iþlemcinin çarpaný açýk ve burada istediðimiz gibi çarpanlada oynama imkanýmýz var.Yani hem fsb hemde çarpanla deðiþik varyasyonlar yapma imkanýmýz var tabiki toplam makul mhz deðerlerinin üzerine çýkmamak kaydýyla.Görüldüðü gibi nf7 de birde chipset voltaj ayarý var.Bunuda arttýrmak nf7 de stabiliteyi arttýran bir unsurdur.Ayriyeten agp voltajý da var ki bu zaten diðer platformlarýnda çoðunda var.Ekran kartý oc edildiðinde Stabiliteyi arttýrdýðý rivayet edilir ama ben pek bu rivayeti doðrulayamadým yani pek bir iþe yaramýyor ama siz deneyebilirsiniz tabiki.

[/SIZE]
Reply
#7
Mukemmel bir paylasim YasiN fakat cok dikkatli yapmak gerekir bu tur islemler, islemciye zarar verebilir. dos cokebilir.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)