Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mestler ve sargi ÜzerÝne mesh verÝlmesÝ
#1
MESTLER VE SARGI ÜZERÝNE MESH VERÝLMESÝ

• Mestler Üzerine Meshetmek

• Meshin Caiz Olmasýnýn Þartlarý

• Meshi Bozan Þeyler

• Sargý Üzerine Meshetmek

MESTLER ÜZERÝNE MESHETMEK

Mest, ayaklarý topuklarý ile birlikte kaplayan, 5 km yol yürümeye dayanýklý olan, içine kolayca su geçirmeyen, baðsýz ayakta durabilen deri ve keçe gibi maddelerden yapýlan ayakkabýdýr.

Abdest aldýktan sonra ayaklarýna mest giyen kimse tekrar abdest alýrken mestlerini çýkarmayýp, üzerlerine meshetmesi yeterlidir. Bu, dinimizin Müslümanlara gösterdiði bir kolaylýktýr.

Yolcu olmayanlar 24 saat müddetle her abdest alýþta mestler üzerine meshederler. 24 saat geçince bu süre bittiðinden abdest alýrken yine ayaklarýn yýkanmasý gerekir. Dinen misafir olanlar için bu süre, üç gün üç gece, yani 72 saattir. Meshin süresi, mesti ayaða giydikten sonra abdest bozulduðu andan itibaren baþlar. Mestleri giyiþ zamanýna bakýlmaz.

Mestler Üzerine Þöyle Meshedilir:

Yukarýda tarif edildiði þekilde abdest alýnýp sýra ayaklara gelince; önce sað elini ýslatýp üç parmakla (parmaklar açýk olarak) sað ayaðýn ucundan baþlayarak, ayak bileðine doðru, topuðu aþmak üzere mestin üzeri bir kere sývanýr. Sonra sol el ýslatýlarak sol ayak da böyle meshedilir. Mestlerin altý meshedilmez. Ayaklara farz olan meshin miktarý (alan itibariyle) ayak parmaklarýnýn en küçüðüyle üç parmak kadardýr. Þafiilere göre bir parmak ucu kadar da olsa sahihtir.

MESHÝN CAÝZ OLMASININ ÞARTLARI

Mestler üzerine meshin caiz olmasý için þu þartlarýn bulunmasý lazýmdýr;

1. Mestler abdestle (ayaklar yýkanmýþ olarak) giyilmiþ olmalý

2. Mestler ayak topuklarýný kaplamýþ olmalý. Topuklardan kýsa olan mestler üzerine meshedilmez.

3. Mestler en az üç mil (5554 m) veya daha fazla yol yürüyecek kadar yürüyüþe dayanýklý olmalý

4. Her bir mestte ayak parmaklarýnýn küçüðü ile üç parmak kadar delik, yýrtýk, sökük olmamalý

5. Mestler ayakta baðsýz durabilecek kadar kalýn olmalý

6. Mestler, dýþarýdan aldýklarý suyu hemen içine çekerek ayaða ulaþtýracak bir hâlde olmamalý.

7. Mest giyecek kimsenin her ayaðýnýn ön tarafýndan elin küçük parmaðý ile en az üç parmak yer bulunmalý.

Eðer ayaklarýn ön tarafýný kaybetmiþ ve üç parmak kadar yer kalmamýþ ise meshedemez, ayaklarýný yýkamasý gerekir. Bir ayaðý böyle olup diðer ayaðý saðlam olsa bile her ikisini de yýkar, saðlam ayaðýný meshetme-si caiz olmaz.

MESHÝ BOZAN ÞEYLER

1. Abdesti bozan her þey.

Bu sebeple yeniden abdest alýrken mestler üzerine meshetmek lazýmdýr.

2. Mestlerin ayaktan çýkmasý veya çýkarýlmasý.

Bu durumda olan kimse eðer abdestli ise sadece ayaklarýný yýkar, mestlerden biri çýksa bile her iki ayaðýný da yýkamasý gerekir. Abdestli deðilse abdest alýp ayaklarýný yýkar.

3. Mest müddetinin sona ermesi.

Mest müddeti bittiði vakit eðer abdest devam ediyorsa mestleri çýkarýp ayaklarý yýkamak yeterlidir. Abdest devam etmiyorsa yeniden abdest alýp ayaklar da yýkanýr.
4. Mesh edildikten sonra mestlerin birinde ayak parmaklarýnýn en küçüðü ile üç parmak kadar bir yýrtýk, delik veya sökük meydana gelmesi. Þafii'lere göre yýrtýk, delik veya sökük az da olsa meshi bozar.

SARGI ÜZERÝNE MESHETMEK

Vücudun herhangi bir yerinde kýrýk veya yaradan dolayý sargý varsa; bu sargý abdest organlarýndan birinde ise abdest alýnýrken, vücudun baþka bir yerinde ise gu-sül yaparken sargý çözülüp altý yýkanýr. Eðer sargýyý çözüp altýný yýkamak zararlý olursa sargýyý çözmeye gerek yoktur. Bu durumda el ýslatýlarak sargýnýn üzerine bir kere meshedilir.

Yara üzerinde ilaç bulunup da üzerinde sargý bulunmazsa bunu yýkamak zarar vermediði takdirde üzerine su akýtýlarak yýkanýr, su zararlý olursa yýkanmaz, sadece meshedilir. Meshetmek de zarar verirse o da terk edilir.

Yapýlacak meshin bütün sargýyý kaplamasý gerekmez. Çoðunluðu meshetmek yeterlidir.

Üzerine mesh edildikten sonra sargý deðiþtirilecek olursa tekrar mesh etmek gerekmez.

Sargýnýn abdestli iken sarýlma þartý da yoktur. Sargý üzerine mesh etmenin belirli süresi yoktur. Özür devam ettikçe sargý üzerine mesh yapýlýr. Henüz özür ortadan kalkmadan sargý açýlsa mesh bozulmuþ olmaz. Ancak sargý yara iyileþtiði için düþecek olursa artýk sargý üzerine mesh caiz olmaz.


ÞAFÝÝLERE GÖRE SARGININ HÜKMÜ

Bir uzuv kýrýlýr veya yaralanýrsa baðlanýp sarýlmasý tabiidir. Ancak saðlam olsaydý gusülde veya abdestte yýkanmasý gereken bu uzuv için þunlar yapýlýr;

Birincisi: Saðlam yerleri yýkamak.

Ýkincisi: Sargý üzerine mesh etmek, (sargýnýn tamamýnýn mesh edilmesi gerekir)

Üçüncüsü: Kýrýk veya yaralý olan tarafýn üzerinde sargý bulunduðundan, yerine teyemmüm etmek. Abdestte, bu teyemmüm, sargýlý uzvun yýkanacaðý sýrada, yýkanmadan evvel veya yýkandýktan sonra diðer uzva baþlamadan önce olacaktýr. Yani tertibe riayet edilecektir. Cünüpte tertib mevzu bahis deðildir.

Dördüncüsü: Sargý abdest azalarýnda olursa abdest-li olmasý; baþka bir yerde olursa cünüp olmamasý icap eder.

Beþinci: Sargýnýn kýrýk ve yaralý olan yerden baþka bir yer kapsamamasý gerekir. Ancak sargýnýn baðlanabilmesi için muhtaç olduðu yerin sargýnýn altýnda kalmasýnda beis yoktur. Fakat cünüblük için bir teyemmüm kafi gelir.

Ýki uzuv üzerinde sargý olursa abdest için iki teyemmüm alýnacak.

Sargýlý uzuv teyemmüm azalarýndan birisi olursa, abdest almak ve teyemmüm etmekle beraber iyileþtikten sonra o hâlde kýlýnan namazýn iade edilmesi gerekir. Zira abdest eksik olduðu gibi teyemmüm de eksiktir. Yine sargýlý uzuv teyemmüm azalarýndan biri olmaz, fakat abdestsiz iken sargý baðlanmýþ ise namazýn iade edilmesi gerekir.

Þayet yaralý veya kýrýk uzvun üzerinde sargý olmazsa iki þey icap eder. Birincisi teyemmüm etmek. Ýkincisi saðlam tarafý yýkamaktýr.

Uzuv iyileþtiðinden sargý çözülürse, abdestli olduðu takdirde onu ve ondan sonraki uzuvlarý yýkamak lazým gelir.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)