Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Medyada Geliyooo
#1
Yerli Google: ‘geliyoo.com’
18 Kasým 2010

Tamamý Türk mühendislerden oluþan bir ekip Google’a rakip arama motoru kurdu. Geliyoo.com þimdiden birçok kiþi tarafýndan kullanýlmaya baþlandý.

Türkiye’nin ve dünyanýn en geliþmiþ veri arama teknolojisine sahip arama motoru Google’a güçlü hamle Geliyoo’dan geldi. Geliyoo CEO’su Buray Savaþ Anýl yaptýðý açýklamada, “Türkiye’de geliþen teknolojiye ve dünyanýn internet pazarýna yapmýþ olduðu yatýrýmlarý da göz önüne alarak, birçok teknolojik geliþmeyi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de yapabileceðini göstermek amacýyla Geliyoo.com kuruldu. Geliyoo kazancýný Türkiye ile paylaþacak. Geliyoo’nun kuruluþ amacý sadece Türkiye’de bulunan arama teknolojisini geliþtirmek deðil, asýl amacý Türk insaný ve Türk halkýnýn da sevgisini kazanabilecek çalýþmalara imza atmak” dedi.

Sosyal amaçlar

Geliyoo’nun çalýþmalardan bazýlarý ise þu þekilde:

Türkiye’de dünyanýn en büyük teknoloji üniversitesinin kurulmasýný saðlamak. Türkiye’de toplum ahlakýný ve düzenini korumaya yönelik çalýþmalarý geliþtirmek. Porno ve benzeri içerikleri tamamen yasaklamak. Türkiye’nin kültürel zenginliklerini en iyi þekilde insanlara ve dünyaya tanýtmak. Ýstenildiðinde telif hakký korumasý saðlamak. Dünyanýn en modern ve büyük camisini Türkiye’de inþa ederek bir ilki baþarmak. Her gün bir evsizi ev sahibi yaparak toplumun kalkýnmasýna ve geliþimine katkýda bulunmak. Temiz bir Türkiye Cumhuriyeti, adýndan gururla söz edilen bir ülke yapýsýnýn oluþmasýna yardýmcý olmak.


Hürriyet Ankara
Reply
#2
Güzel Haber Eline Saðlýk Smile
Reply
#3
geliyoo o gun tum medyayi sallamisti..
"Kalplere ulaanlardr gnlleri fethedenler"

Fatih Arslan
Reply
#4
rica ederim medyada bizden çok daha fazla söz edilecek inþallah bunuda duyurmak görevimiz deðil mi Smile
Reply
#5
Ýnþallah daha da güzel olacak...
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Sosyal medyada provokasyon yapan adresler tespit edildi! Yasin Arslan 0 236 12.06.13, 16:32:47
Last Post: Yasin Arslan
  Medyada Geliyoo 2 Plt Pusu 0 677 21.02.11, 12:53:12
Last Post: Plt PusuUsers browsing this thread: 1 Guest(s)