Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Medyada Geliyoo 2
#1
Türk Arama Motoru GELÝYO! Ýþte Yerli Google
Türkiye’nin ve dünyanýn en geliþmiþ veri arama teknolojisine sahip arama motoru Google’a güçlü hamle Geliyoo’dan geldi...


Tamamý Türk mühendislerden oluþan 150 kiþilik ekip Google'a rakip arama motoru kurdu. Geliyoo.com þimdiden birçok kiþi tarafýndan kullanýlmaya baþlandý.

Geliyoo CEO’su Buray Savaþ Anýl yaptýðý açýklamada, “Türkiye’de geliþen teknolojiye ve dünyanýn internet pazarýna yapmýþ olduðu yatýrýmlarý da göz önüne alarak, birçok teknolojik geliþmeyi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de yapabileceðini göstermek amacýyla Geliyoo.com kuruldu. Geliyoo kazancýný Türkiye ile paylaþacak. Geliyoo’nun kuruluþ amacý sadece Türkiye’de bulunan arama teknolojisini geliþtirmek deðil, asýl amacý Türk insaný ve Türk halkýnýn da sevgisini kazanabilecek çalýþmalara imza atmak” dedi.

Geliyoo’nun çalýþmalardan bazýlarý ise þu þekilde:
Türkiye’de dünyanýn en büyük teknoloji üniversitesinin kurulmasýný saðlamak. Türkiye’de toplum ahlakýný ve düzenini korumaya yönelik çalýþmalarý geliþtirmek. Porno ve benzeri içerikleri tamamen yasaklamak.

Türkiye’nin kültürel zenginliklerini en iyi þekilde insanlara ve dünyaya tanýtmak. Ýstenildiðinde telif hakký korumasý saðlamak. Dünyanýn en modern ve büyük camisini Türkiye’de inþa ederek bir ilki baþarmak. Her gün bir evsizi ev sahibi yaparak toplumun kalkýnmasýna ve geliþimine katkýda bulunmak. Temiz bir Türkiye Cumhuriyeti, adýndan gururla söz edilen bir ülke yapýsýnýn oluþmasýna yardýmcý olmak.

Akýþ Gazetesi
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Sosyal medyada provokasyon yapan adresler tespit edildi! Yasin Arslan 0 233 12.06.13, 16:32:47
Last Post: Yasin Arslan
  Medyada Geliyooo Plt Pusu 4 747 21.02.11, 14:50:55
Last Post: serefakyuz58Users browsing this thread: 1 Guest(s)