Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Medine Ziyareti
#1
PEYGAMBER EFENDÝMÝZÝ (s.a.v) ZÝYARET

Resûl-i Ekrem Efendimiz'! (s.a.v) ziyaret vacibe yakýn bir sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de bulunan kabr-i þerifini ziyaret etmek ve mescidinde namaz kýlmak büyük bir mükâfata vesile olduðu gibi, onun sevgisini yenilemenin ve onun sünnetine baðlýlýðýn da önemli bir yoludur.

Bu konuda, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) þöyle buyurmuþtur: "Vefatýmdan sonra beni ziyaret eden, saðlýðýmda beni ziyaret etmiþ gibi olur."( Dârekutnî, 2/278, nr.192; Taberânî, el-Kebîr, 12/406; Ýbn Hacer, el-Metâlibü'l-Âliye, 1/372Wink

Bir baþka hadis-i þerifte, "Kabrimi ziyaret eden kimse için þefaatim hak olur." (Beyhakî, Þuabü'l-imân, 3/448-451; Taberânî, el-Kebîr, 12/291.) buyrulmuþtur.

Kadý Ýyâz, Þifâ-i Þer/Tinde diyor ki: "Resûl-i Ekrem'in (s.a.v) kabrini ziyaret etmenin müslümanlarýn hiç terketmedikleri en önemli hayýrlý amellerden biridir."

Hafýz Ýbn Hacer (rah) demiþtir ki: "Hz Peygamber'i (s.a.v) ziyaret etmek en faziletli amellerden, Allah'a erdiren vesilelerden ve ilâhî rahmeti çekecek taatlerdendir. Baþka bir inançta bulunan kimse, Ýslâm dairesinin dýþýna çýkmýþ olup Allah'a ve Resûlü'ne muhalefet etmiþ olur."

Resûl-i Ekrem'in (s.a.v) kabrini ziyarete niyetlenen kimse onun nurlu mescidini ziyarete de niyetlenmelidir; çünkü o da ayrý bir sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir ha-dis-i þerifte buyurmuþtur ki:

"Ancak þu üç mescid için binek hazýrlanýp yola çýkýlýr: Mesdd-i Haram, þu mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksa."( Buhârî, Savm, 57; Müslim, Hac, 415; Ebû Davud, Menâsik, 94Wink

Diðer bir hadis-i þerifte ise þöyle buyurmuþtur:

"Benim þu mescidimde kýlýnan bir rek'at namaz, Mescid-i Haram dýþýnda diðer mescidlerde kýlýnan bin rek'at namazdan daha efdaldýr."( Buhârî, Salât, 515; Müslim, Hac, 505, 506; Ýbn Mâce, Salât, 234. 54Buhârî, Fezâilü'l-Medine, 12, 1888; Müslim, Hac, 1391; Tirmizî,)

Medine-i Münevvere'de kalýnan süre içinde beþ vakit namazýn Mescid-i Nebi'de kýlýnmasýna özen gösterilmelidir. Mümkünse kýrk vakti orada tamamlamalýdýr. Boþ zamanlarý, Kur'ân-ý Kerîm kýraati, salâtü selâm, zikir ve tes-bihatla deðerlendirmeli ve müsait zamanlarda Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kabr-i þerifini sýk sýk ziyaret etmelidir.

Ýmkân varsa minber-i þerif ile Resûlullah Efendimiz'in (s.a.v) saadet dolu kabri arasýndaki yerde ilk varýldýðýnda iki rek'at tahiyyetü'l-mescid namazý kýlýnmalýdýr. Peygamber Efendimiz (s.a.v) burasýnýn cennet bahçelerinden bir bahçe olduðu müjdelenmiþtir.( Tirmizî, Salât, 126.)

Ziyaretçiler, daha sonra da imkân nisbetinde bu mahalde namaz ve ibadete devam etmelidir.

Resûlullah Efendimiz'i (s.a.v) ziyaret ederken yüz Rav-za-i Mutahhara'ya, sýrt kýbleye dönük olmalýdýr. Kendisine salât edilir, selâm verilir, dua yapýlýr, þefaati dilenir. Daha sonra da sýrasýyla Hz. Ebû Bekir-i Sýddîk ve Hz. Ömer (r.a) ziyaret edilir.

Geldiði yerde Peygamber Efendimiz'e selâm gönderlerin selâmý, "Yâ Resûlallah, ümmetinden falanýn size selâmý var" diye kendisine iletilir. O huzurda kendisi, anne-baba, evlatlar, dostlar, üstatlar ve bütün müminler için hayýr dualar edilir.

Her ziyarete giderken, sanki âlemlere rahmet yapýlan Allah Resulü hayatta bulunuyor ve kendisini ziyarete gidiyormuþ gibi düþünmeli, öyle davranmalýdýr. Bunun için onunla buluþmaya giderken mümkünse gusül abdesti almalý, temiz elbiselerini giymeli, güzel kokular sürünmeli, sevinmeli, þükretmeli, bir fakire sadaka vermeli, iki rek'at namaz kýlmalý, boynu bükmeli, tam bir huþu ve tevazu haline bürünmeli ve þu âyetle amel ettiðini düþünmelidir:

Allah Teâlâ buyururur ki:

"Eðer onlar (günah iþleyerek) kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan baðýþlanmayý dileseler, Resul de onlar için istiðfar etseydi Allah'ý çok affedici ve çok merhamet edici bulurlardý."( Nisa 4/64.)

Ziyaretine gelen herkesi Allah Resulü tanýr, selâmýn alýr, þahidi ve þefaatçisi olur.

MEDÝNE'DE BULUNAN DÝÐER ZÝYARET YERLERÝ

Cennetü'l-bakî', Uhud þehidleri, Yedi mescidler (Mesâ-cid-i Seb'a), Ýki Kýbleli Mescid (Mescid-i Kýbleteyn), Kubâ Mescidi, Cuma Mescidi (Mescid-i Cum'a).

MEKKE'DE BULUNAN ZÝYARET YERLERÝ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) doðduðu ev, Ebû Kubeys daðý, Cin Mescidi (Mescid-i Cin), Muallâ Mezarlýðý (Cennetü'l-muallâ), Hira maðarasý, Sevr maðarasý.

ÝBRETLÝK BÝR HADÝSE: GERÇEK HAC NASIL OLUR?

Büyük ariflerden Ýmam Þiblî hazretlerine bir tanýdýðý geldi; hacca gideceðini söyleyip, duasýný talep etti ve bir isteðinin olup olmadýðýný sordu. Þiblî (k.s), "Yanýna iki büyük çuval al, onlarý orada rahmetle doldur ve bize getir ki, hacdan nasibimiz olsun ve bizi ziyarete gelen dostlara da ondan ikram edelim" dedi. Adam pek bir þey anlamadan ve-dalaþýp gitti. Hacdan döndüðünde aralarýnda þu konuþma geçti:

"Haccettin mi?"

"Evet."

"Haccetmek için ne yaptýn?"

"Guslettim, ihrama girdim, iki rek'at namaz kýldým, telbi-ye getirdim ve Allah için haccetmeye ahdettim."

"Peki, bu ahdinle, daha önce Allah'ýn razý olmadýðý bütün ahid ve akidlerini bozmaya karar verdin, hepsine tövbe ettin mi?"

"Hayýr."

"Öyleyse sen gerçek haccý akdetmemiþsin. Peki, temizlik yapýnca içindeki bütün manevî kirleri ve hastalýklarý temizledin mi?"

"Hayýr, sadece gusül alýp çýktým." "Öyleyse sen gerçek temizliði yapmamýþsýn. Sonra sen telbiye getirdin; buyur Allahým dedin mi?" "Evet, bol bol telbiye getirdim." "Peki, telbiyenin karþýlýðýný aldýn; Allah'tan, 'Buyur kulum' cevabýný duydun mu?" "Hayýr."

"Öyleyse sen gerçekten telbiye getirmemiþsin. Sonra Harem-i þerife girdin mi?" "Evet." "Bütün haramlardan çýkmaya ahdettin mi?"

"Hayýr."

"Öyleyse sen Harem'e girmemiþsin. Sonra Kabe'yi gördün mü?" "Evet" "Allah için kastettiðin gayene erdin, aradýðýný buldun mu?"

"Hayýr."

"Sen gerçekten Kabe'yi görmemiþsin. Sonra, Safâ'da sa'y edip tekbir getirdin mi?"

"Evet."

"Safâ'ya çýkmakla gönlün saflaþtý mý? Allahüekber (Allah en büyüktür) deyince gözünde Allah'tan gayri her þey küçüldü mü?"

"Hayýr."

"Öyleyse sen Safâ'ya çýkmamýþsýn ve gerçekten tekbir getirmemiþsin. Daha sonra kurban kesip þeytaný taþladýn mý?"

"Evet."

"Peki, kurbanla birlikte içindeki þehveti kestin mi? Ýradeni Hakk'ýn rýzâsýnda yok ettin mi? Þeytan taþlarken cehaleti defedip içinde ilim meydana geldi mi?"

"Hayýr."

"Öyleyse sen, gerçek kurbaný kesmemiþsin, þeytaný içinden defetmemiþsin. Haccýn sonunda veda tavafý yaptýn mý?"

"Evet."

"Peki, nefsine veda edip tamamen Allah'a baðlandýn mý?"

"Hayýr."

"Ey dostum sen, gerçekten haccetmemiþsin. Sen, kötü arzularýna deðil Kabe'ye veda etmiþsin. Eðer istersen tekrar bir hac yap ve yeni hac yaparken bu söylediklerime dikkat et!"56

56 Âteþ, Cüneydî Baðdadî Hayatý ve Mektublarý, s. 54-58. Konuþma, kýsaltýlarak ve mâna rahatlatýlarak alýndý.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Medine Ziyaret YasiN 0 605 24.02.11, 04:13:35
Last Post: YasiNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)