Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Medine Ziyaret
#1
Hz. Muhammed (s.a.v)’i Ziyaret:
[Image: visits.jpg]
Ziyaretin Hükmü ve Fazileti:
Ýslam alimleri, Resulüllah (s.a.v)’in mübarek kabirlerini ziyaret etmenin en güzel itaat olduðu hakkýnda görüþ birliðine varmýþlardýr. Müslüman kiþi, her gün namazýnda; Ey Nebi! Selam sana, Allah’ýn rahmet ve bereketi senin üzerine olsun, diyerek O’nu ziyaret etmektedir. Ayný þekilde kiþi, Mescid-i Nebevi’yi de ziyaret etmek ister. Çünkü Resulüllah (s.a.v), Mescid-i Nebevi’de kýlýnan bir namazýn Mescid-i Haram hariç diðer yerlerde kýlýnan namazlardan bin kat daha faziletli olduðunu bildirmiþtir.
Hz. Peygamber (s.a.v) þöyle buyurmuþtur:
(Þu üç Mescitten baþka hiçbir mescide sevap maksadýyla sefer düzenlenip yola çýkýlmaz. Mescid-i Haram , benim þu Mescidim ve Mescid-i Aksa.)

Ýbn Ömer (r.ahm)’nýn rivayet ettiðine göre, Resulüllah (s.a.v) þöyle buyurmuþtur:
(Kabrimi ziyaret edene þefaatim vacip olur.)

Ziyaret Adabý:

Hacýnýn, Medine’ye yöneldiði zaman Resulüllah (s.a.v)’e çokça salat ve selam getirmesi gerekir. Ziyaretinin faydalý olmasý ve kabul edilmesi için de Allah Teala’ya þöyle dua etmelidir:
[Allahým! Rahmet kapýlarýný bana aç. Salih ve veli kullarýna Peygamberin (s.a.v)’i ziyaret etmeyi nasip ettiðin gibi bana da O’nu ziyaret etmeyi nasip eyle. Ey sorumlularýn en hayýrlýsý! Günahlarýmý baðýþla ve bana merhamet et. (Allahumme iftah lî ebvâbe rahmetike, ve erzýknî fî ziyâreti nebiyyike sallallahu ve sellem, mâ rezagatehu evliyâuke ve ehli tâatuke, ve ýðfirlî ve irhamnî yâ hayra mes’ûl. - اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وارزقني في زيارة نبيك (صلى الله عليه وسلمWink ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسؤولWink]

Mescid-i Nebevi’ye girdikten sonra Ravda’ya (kabir ile minber arasýnda halýlarýnýn rengi yeþildir, Mescid-i Nebevi’nin halýlarý ise kýrmýzýdýr) doðru ilerler. Minberin direði sað omuzu hizasýna gelecek þekilde durarak minberin yanýnda iki rekat tahýyyetü’l-mescid namazý kýlar. Sonra kýble tarafýndan veya Ebu Bekr (r.a) ile Ömer (r.a)’ýn mübarek kabirlerinin olduðu taraftan (burasý saygýya daha uygundur) Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek kabrinin yanýna gelir. Saygý için Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek kabrinin duvarýndan 2.5 metre geride mübarek baþý karþýsýnda durur. Sonra Peygamber (s.a.v) efendimize saygý göstererek sesini yükseltmeden küçük bir ses tonu ile selam verir.

Peygamber (s.a.v) efendimizi ziyaret eden, ihlaslý ve sakin bir þekilde sesini yükseltmeden þöyle söyler:

[Selam Sana ey Allah’ýn Resulü, Selam Sana ey Allah’ýn Nebisi, Selam Sana ey Allah’ýn sevgilisi, Selam Sana ey Allah’ýn yaratýklarýnýn en hayýrlýsý, Selam Sana ey Allah’ýn dostu, Selam Sana ey peygamberlerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusu, Selam Sana ey iki cihan nuru olan lider. Selam Sana, selam temiz ve pak aile efradýna. Selam Sana, selam müminlerin anneleri temiz ve pak eþlerine. Selam Sana, selam bütün ashabýna. Selam Sana, selam Allah’ýn diðer salih kullarýna. Ümmetine Peygamber ve Resul olarak Allah, Seni en üstün mükafatla mükafatlandýrsýn. Seni zikredenlerin her zikrinde ve Seni zikretmekten gafil olanlarýn da gafletinde Allah’ýn salat ve selamý üzerine olsun. Þehadet ederim ki, Allah’tan baþka ilah yoktur. Þehadet ederim ki; Sen, Allah’ýn kulu, elçisi, emini, yaratýklarýnýn en hayýrlýsýsýn. Þehadet ederim ki; Sen, Allah’ýn risaletini teblið ettin, emaneti yerine tevdi ettin, ümmetine öðüt verdin ve Allah yolunda büyük bir gayretle cihat ettin. (Esselamu aleyke ya Resulullah, esselamu aleyke ya Nebiyyallah, esselamu aleyke ya Habiyballah, esselamu aleyke ya hayra halkullah, esselamu aleyke ya Savfetullah, esselamu aleyke ya Seyyidi’l-murselin ve hâtimi’n-nebiyyin, Esselamu aleyke ya gâidi’l-ðarru’l-mahceleyn, esselamu aleyke ve alâ ehl-i beytike et-tayyibiyn et-tâhiriyn, esselamu aleyke ve alâ ezvâcüke’t-tâhirat ümmehâtu’l-mü’miniyn, esselamu aleyke ve alâ ashâbike ecmâiyn, esselamu aleyke ve alâ sâir ýbâdullahi’s-sâlihýyn, cezâkellahu ya Resulullah efdal mâ cezâ nebiyyen ve rasulen an ümmetihi, ve sallallahu aleyke küllemâ zekareke ez-zâkirun, ve ðafele an zikrike el-ðâfilun. - السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله, السلام عليك يا خيرة خلق الله, السلام عليك يا صفوة الله, السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين, السلام عليك يا قائد الغر المحجلين, السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين, السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين, السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين, السلام عليك وعلى سائر عباد الله الصالحين, جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته, وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون, وغفل عن ذكرك الغافلون. أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أنك عبده ورسوله, وأمينه وخيرته من خلقه, وأشهد أنك قد بلغت الرسالة, وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت في الله حق حهادهWink]


(Bunlarýn hepsini söylemeye vakit bulamayan veya ezberleyemeyenin bir kýsmýný söylemesi de yeterlidir.)

Birisi Resulüllah (s.a.v)’e selam söylemesini istemiþ ise þöyle der: (Ey Allah’ýn Resulü! Falan oðlu falan sana selam gönderdi.)

Sonra biraz sað tarafýna ilerleyip Ebu Bekr (r.a)’a selam vererek þöyle söyler:

[Selam Sana ey Resulüllah’ýn halifesi, Selam Sana ey Resulüllah’ýn maðaradaki arkadaþý, Selam Sana ey Resulüllah’ýn seferde yoldaþý, Selam Sana ey Resulüllah’ýn sýrlarýnýn güvenli koruyucusu, Ýslam ve Müslümanlara yaptýðýn iyiliðe karþý Allah seni en güzel þekilde mükafatlandýrsýn. Allahým! O’ndan razý ol ve O’nu bizden razý eyle. (Esselamu aleyke ya haliyfetu Resulullah, esselamu aleyke ya sâhibi Resulüllah fî’l-ðâri, esselamu aleyke ya refiygýhî fî’l-esfâri, esselamu aleyke ya emiynihi ala’l-esrâri, cezâkellahu ani’l-islâmi ve’l-müslimiyne hayrâ, Allahumme ardý anhu ve ardý annâ bihi. - السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، السلام عليك يا أمينه على الأسرار، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، اللهم ارض عنه وارض عنا بهWink]


Sonra biraz sað tarafýna ilerleyip Ömer (r.a)’a selam vererek þöyle söyler:

[Selam Sana ey müminlerin emiri, Selam Sana ey Allah’ýn kendisi ile dinini desteklediði yüce þahsiyet, Ýslam ve Müslümanlara yaptýðýn iyiliðe karþý Allah seni en güzel þekilde mükafatlandýrsýn. Allahým! O’ndan razý ol ve O’nu bizden razý eyle. (Esselamu aleyke ya emiyra’l-mü’miniyn, esselamu aleyke ya men eyyedellahu bihi’d-diyn, cekellahu ani’l-islâm ve’l-müslimiyne hayra, Allahumme ardý anhu ve ardý annâ bihi. - السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا من أيد الله به الدين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، اللهم ارض عنه وارض عنا بهWink]

Daha sonra da Ravda’ya tekrar gelerek burada çokça namaz kýlar ve dua eder.

Baki Mezarlýðý, Uhud Þehitleri ve Kuba Mescidi’nin Ziyareti:

Baki mezarlýðýna herhangi bir gün gitmek müstehap olduðu gibi özellikle cuma günü ve Resulüllah (s.a.v)’i ziyaret ettikten sonra gidilmesi daha uygundur. Mezarlýða ulaþtýðýnda þöyle selam verir: [Selam sizlere ey müminler yurdunda bulunanlar. Bizler de inþaallah peþinizden gelip sizlere kavuþacaðýz. Allahým! Baki mezarlýðýndakileri affet. Allahým! Bizleri ve onlarý baðýþla. (Esselamu aleykum dâra gavmi mü’miniyn, ve innâ inþâallahu bikum lâhýgûn, Allahumme ýðfir ehli’l-bakiy’a, Allahumme ýðfir lenâ ve lehum. - السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لنا ولهمWink]
Hacýnýn, Kuba Mescidi’ni de ziyaret etmesi uygun olur. Resulüllah (s.a.v) yürüyerek veya binek ile buraya gelir iki rekat namaz kýlardý. Resulüllah (s.a.v), Kuba Mescidi’ni her cumartesi ziyaret ettiðinden cumartesi günü ziyaret edilmesi daha faziletlidir.

Ayný zamanda Uhud þehitlerinin, özellikle de þehitlerin efendisi Resulüllah (s.a.v)’in amcasý Hamza (r.a)’ýn perþembe günü ziyaret edilmesi müstehaptýr.

Medine’de Namaz Kýlmak:

Namazlarýn hepsinin Mescid-i Nebevi’de kýlýnmasý müstehaptýr. Çünkü Ebu Hureyre (r.a)’ýn haber verdiðine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) þöyle buyurmuþtur:
(Benim þu Mescidimde kýlýnan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, diðer mescitlerde kýlýnan bin namazdan daha faziletlidir.)

Medine’den Çýkýþ ve Yolculuk:

Hacýnýn, Medine’den ayrýlmak istediði zaman iki rekat namaz kýlýp istediði þekilde dua ederek Mescid-i Nebevi’ye veda etmesi, sonra da Resulüllah (s.a.v)’in mübarek kabirlerinin yanýna gelip ilk geldiði zamanki gibi selam verip dua ve yakarýþta bulunduktan sonra Resulüllah (s.a.v)’e veda etmesi müstehaptýr. Buradan ayrýlýrken þöyle dua edilir:

[Allahým! Bu ziyaretimi son ziyaret, bu dua ve niyazlarýmý, Resulün (s.a.v)’in Harem’inde yaptýðým dua ve niyazlarýn sonuncusu eyleme. Lutfu kereminle Harameyni Þerifeyn’i tekrar tekrar ziyaret etmek için kolaylýklar ihsan eyle. Günahlarýmýzý affedip din, Dünya ve Ahiretle ilgili iþlerimizde afiyetler ikram eyle. Yurdumuza selametle ve güvenlik içinde dönmeyi nasip eyle. (Allahumme lâ tec’al hâzâ âhiri’l-ahde bi- Haram ý resulike sallallahu aleyhi ve selleme ve yessirli’l-avde ilâ’l- Harameyni sebiylen sehleten bi-mennike ve fadlýke ve erzýgnî el-afve ve’l-âfiye fî’d-dunyâ ve’l-âhirati ve raddenâ sâlimiyne ðânimiyne ilâ evtâninâ âminiyn. - اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك (صلى الله عليه وسلمWink ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلة بمنك وفضلك وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمنين.)]
Sonra da þöyle der: [Sana veda etmiyorum ya Resulüllah (Ðayra muvedda’ ya Resulüllah. - غير مودع يا رسول اللهWink]
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Ziyaret Tavaf Nedir ? Yapl Nasldr ? theteknik 0 1,483 02.04.11, 01:30:03
Last Post: theteknik
  Medine Ziyareti aleyna21 0 561 02.03.11, 05:58:53
Last Post: aleyna21Users browsing this thread: 1 Guest(s)