Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Magicka
#1
[SIZE="4"]Dikkat! Büyücü çýkabilir![/SIZE]

[Image: box164526hdp.jpg]
Baðýmsýz oyunlar-yapýmlar denilince aklýnýza ne geliyor? World of Goo’yu hatýrlayalým mesela: 2008 yýlýnda çýkan, düþük bütçesine raðmen ödüle doymayan bir bulmaca oyunuydu. Günümüzde ise bir Angry Birds çýlgýnlýðý aldý baþýný gidiyor. Fiyatlarý ve türleriyle genellikle “Casual” denilen oyuncu kitlesine hitap eden bu yapýmlarýn arasýndan elbette daha “sert” þeyler de çýkabiliyor. Misal; Amnesia bunun en güzel örneðiydi. Ne olursa olsun bu yapýmlarýn geneli düþük bütçeyle, az sayýda çalýþan, hatta bazen tek bir kiþi tarafýndan yapýldýðý için takdire þayan. Ýncelememizin de konusu olan Magicka ise Angry Birds veya World of Goo kadar popüler olmasa da gayet baþarýlý, mütevazý bir yapým. Steam’in de en çok satanlar listesini alt üst eden Magicka, Black Ops gibi, Dead Space 2 gibi devasa bütçeli yapýmlarý bile geride býrakmýþ durumda.

Büyülerin Efendisi

Ucuz fiyatý ve baðýmlýlýk yapýcý oynanýþý nedeniyle 2011’in büyük sürprizi olan Magicka için tam bir tür tanýmý yapmak da mümkün deðil açýkçasý. Birçok yerde Action-RPG olarak tanýmlansa da RPG öðeleri yok denecek kadar az, hatta evet, hiç yok. Nitekim oyunda class seçimi, inventory vesaire gibi temel RPG elementleri yok. Zaten Magicka adýndan da anlaþýlacaðý üzere tek bir sýnýfa odaklanan ve sadece “Wizard” olabileceðiniz bir yapým. Senaryosu da bu baðlamda ilerliyor ve oyunda yoðun bir mizah dili kullanýlmýþ. Bu yönüyle de bana DeathSpank’i hatýrlatan yapým, birçok kliþeyi de alaya alýyor. Özellikle, oyunda yarý Ýngilizce, yarý Ýsveççe ve saçma kelimelerin olduðu bir dil kullanýlmasý ilginç olmuþ.

[Image: 1.jpg]

En önemli nokta ise element ve kombinasyon kýsmý. Zira oyunda tek bir sýnýf olduðundan temelini burasý oluþturuyor. Elementler bu kadar farklý þekillerde kombine edilemeseydi zaten çok sýkýcý olurdu Magicka. Q,W,E,R,A,S,D,F tuþlarýna atanmýþ olan bu 8 farklý elementle (Water, Life, Shield, Cold, Lighting, Arcane, Earth, Fire) yapabilecekleriniz çok çeþitli. Kombine dediðim olay aslýnda bir çeþit skill üretme durumu. Mesela; Earth ve Fire elementlerini birlikte kullanarak “Meteor” yaðdýrma olayý. Bu kombineler de sayýca epey fazla ve hepsi de iþinize yarýyor. Elementlerin hepsinin alaný ayrý, isimlerinden de anlaþýlacaktýr zaten. Örneðin; Wizard’lar (yani biz!) ilginç bir þekilde yüzemiyor ve sudan geçmek için buzdan bir köprü yapmanýz gerekiyor.

Büyülerin yön ayarlarýný fare yardýmýyla yapýyoruz, tabii gamepad’inizi baðlayýp oynayabilme þansýnýz da bulunuyor. Magicka’da bir diðer ilginç nokta ise Friendly Fire’nin daima açýk olmasý. Bu da oyunun akýþýný çok deðiþtiriyor ve büyü yaparken biraz daha dikkatli olmayý gerektiriyor. Nitekim, saðlýk büyünüz düþmana da etki ediyor veya ýslakken yaptýðýnýz elektrik büyüsü sizi de çarpýyor! Kýsacasý öldüreyim derken düþmanýnýzý güçlendirebilir, çarpýþmanýn ortasýnda kendinizi küle çevirebilirsiniz. Bu alanda oyunun hakkýný vermek gerekiyor, gerçekten baþarýlý. Yani bu kombineleri ve büyüleri burada tek tek anlatmam mümkün deðil ama beðeneceðinize eminim çünkü daha önce hiçbir oyunda bu kadar ayrýntýlý ve baþarýlý bir sistem yoktu.

Tüm artýlarýna raðmen teknik alanda büyük bir darbe yiyor, bu da oynanabilirliði etkiliyor. Yapýmda bulunan bolca bug’dan bahsediyorum, çünkü Magicka tamamlanmamýþ bir oyun izlenimi yaratýyor, bugüne kadar çýkan 10’a yakýn yeni update de bunun en büyük göstergesi. Optimizasyon sorunlarý, çapýna göre istediði yüksek sistem gereksinimleri, hantal kontroller de cabasý. Bu konuda aklýma ilk gelen örnek Torchlight oluyor, kontroller ve büyüler çok hýzlýydý çünkü. Tabii, bu kadarla da sýnýrlý deðil sorunlar. Maalesef kayýt sistemi çok yetersiz, istediðiniz zaman oyunu save edemiyorsunuz ve auto-save’ler de yarý yolda býrakabiliyor. Öldüðünüzde en son býraktýðýnýz noktadan baþlýyor, oyunu kapatýp yeniden açtýysanýz da bölümün baþýna geri dönmek zorunda kalýyorsunuz. Dev savaþlarda ise ne olduðunu anlayamýyorsunuz çünkü üzerinize o kadar çok yaratýk-düþman geliyor ki onlarýnkiler arasýndan kendi saðlýk barýnýzý dahi seçemiyorsunuz. Neyse ki sürekli yeni güncelleme yayýnlanýyor ve sorunlar da aþýlýyor.

En büyük benim!

Senaryo mod’unun yaný sýra bir de Challenges bölümü bulunuyor. Burada arenaya çýkarak üstünüze gelen yaratýk akýnlarýný durdurmaya çalýþýyorsunuz tabii belli bir noktadan sonra o kadar zorlaþýyor ki siz de dayanamýyorsunuz. Oyunun bu kadar tutmasýnýn asýl sebebi ise Multiplayer ve Co-op özelliði oldu bence. Çünkü Magicka genel haliyle zaten Multiplayer oynanmaya uygun, aksiyon odaklý bir yapým. Eþya toplama derdi yok, skill aðacý derdi yok. Yapmanýz gereken tek þey önünüze çýkan engelleri aþmak. Bu noktada Co-op modu büyük eðlence vaat ediyor, üstelik senaryo haricinde arenaya da gerçek oyuncularla beraber çýkabiliyorsunuz. Ortalama bir internet baðlantýsýyla da zaten lag sorunu çekmiyorsunuz.

[Image: 2.jpg]

Teknik yönden bakýnca ise þirin grafikler göze çarpýyor, büyü efektleri çok hoþ. Her þey parlak ve çekici gözüküyor. Elbette çevre ve nesne tasarýmlarý fazla detaylý deðil, her þeyle de etkileþime girme þansýmýz olmuyor ama asla rahatsýz edici olmuyor tüm bunlar. Sonuçta 10 dolarlýk bir oyundan Havok fizikli, Next-Gen grafikleri kim bekler ki? Sesler ve müzikler de gayet yerinde. Yazýnýn baþýnda da bahsettiðim Tarzanca bir dil (Ýngilizce-Ýsveççe karýþýmý) ve seslendirmeler çok iyi.

Ne iyi ne de kötü

Her oyundan bir þeyler alýp da hiçbirine de benzemeyen tek oyun sanýrým Magicka’dýr. Ýsveçli firma Arrowhead Games ilk oyunlarýnda iyi iþ çýkarmýþ, yine de güncellemeleri hýzlandýrsalar iyi edecekler. Þu ana kadar yanýlmýyorsam 9 tane update yayýnlandý ve hala sorunlar devam ediyor çünkü. En büyük eksisini de tamamlanmamýþ görüntüsü veren halinden alan Magicka yine de denemeye deðer bir yapým. Özellikle hack’n slash türünü seviyorsanýz ve arkadaþlarýnýzla eðlenecek bir oyun arýyorsanýz deneyin derim.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Magicka tahsin197 0 342 02.04.11, 18:23:38
Last Post: tahsin197Users browsing this thread: 1 Guest(s)