Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kiraat
#1
Kýraat esnasýnda kaçýnýlacaklar

KIRAAT

Aðýz ile okumak demektir. Namazda kýraat, namaz kýlanýn kendisi iþitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur'an-ý Kerim ayetlerinden bir miktar okumasý, namazýn bir rüknü olarak farzdýr. Kendisi duyamayacak kadar bir sesle okuyuþ kýraat deðildir. Yanýnda olan kimselerin de iþitecekleri kadar sesli okumaya (cehri) yani yüksek sesle okumak denir. Cehri namazlarda imam bu þekilde okur.

Sünnet namazlarýn, vitrin her rekatýnda ve yalnýz kýlarken farzlarýn iki rekatýnda ayakta Kur'an-ý Kerimden bir ayet okumak farzdýr (Ýhtiyata uygun olan üç kýsa ayet veya en az üç kýsa ayete denk uzun bir ayettir). Kýraat olarak, buralarda Fatiha sûresini okumak, sünnetlerin ve vitir namazýnýn her rekatýnda ve farzlarýn iki rekatýnda Fatiha'dan baþka bir de, sûre veya üç ayet okumak vaciptir. Farzlarda Fatiha'yý ve sûreyi ilk iki rekatta okumak vaciptir. Fatiha'yý sûreden önce okumak da ayrýca vaciptir. Bu beþ vacipten biri unutulursa sehiv secdesi yapmak gerekir.

Ýmama uyan kimse namazda ne Fatiha'yý ne de Fatiha'ya ilave edilen sûre ve ayeti okumaz. Misafire uyan mukim kimse imam ikinci rekatta selam verince, kalkýp iki rekat daha kýlarken, kýraat etmez. Yani Fatiha'yý okumaz. Ýmam arkasýnda kýlar gibi, ayakta, bir þey okumaz. Diðer görüþe göre tek baþýna namaz kýlan kimse gibi okuyabilir.

KIRAAT ESNASINDA KAÇINILACAK HUSUSLAR

1. Ýkinci rekatta birinci rekatta okunandan üç ayet fazla okumak mekruhtur.

2. Ýmamýn ayný namazlarýn ayný rekatlarýnda ayný ayetleri okumayý adet edinmesi mekruhtur. Yalnýz kýlanlar için de her namaz için böyledir denildi. Ara sýra baþka ayet okunmalýdýr.

3. Birinci rekatta okuduðunu, ikinci rekatta da okumak tenzihen mekruhtur. Ancak birinci rekatta Nas sûresi okunursa, ikinci de tekrar olur. Çünkü tersine okumak daha kerihtir.

4. Ýkinci rekatta, birinci rekatta okuduðundan sonraki bir kýsa sûreyi atlayarak, daha sonrakini okumak mekruhtur. Aþaðýya doðru iki sûre atlayýp sonrakini okumak mekruh deðildir. Bu kýsa sûreler de böyledir.

5. Sûbhaneke'yi, eûzü besmeleyi ve amin lafzýný sesli olarak okumak (cehri kýraat) mekruhtur. Bunlar gizli okunmalý.

6. Kýraati, rükûa giderken tamamlamak mekruhtur.

7. Ýkinci rekatta kasten birinci rekatta okunan surenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Fakat baþlanýlmýþ ise terk edilmemelidir. Unutarak yapmak mekruh deðildir.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)