Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kekova
#1
[SIZE="5"][/SIZE][SIZE="5"][/SIZE][SIZE="2"][/SIZE]Lykia bölgesinin kýyýsýnda Demre’nin (Kale) batýsýnda yer alan Kekova kayalýk bir adadýr. Burasý ismini ilk defa XIX.yüzyýlýn baþýnda Cramer tarafýndan duyurmuþtur. Çoðu kez de kaynaklara Kakava olarak geçmiþtir.

Kekova Adasý ismini çevresindeki bölgeye de vermiþtir. Ancak bu ada depremler sonucu deniz altýnda kalmýþ ve buraya batýk þehir ismi de verilmiþtir. Bu adanýn yakýnýnda Aperlai, batýk Kent, Kaleköy’deki Simena, Üçaðýzdaki Theimussa, Gökkaya koyundaki Istlada isimli antik kentler bulunmaktadýr.

En yüksek tepesi 188 m. karþýsýndaki anakara ile arasýndaki kanal görünümündeki denizin derinliði ise 105 m.’dir. Kekova adý son yýllardaki güncelliðinden dolayý turizm ve korumacýlýk alanlarýnda da sýkça kullanýlýr olmuþ, Çayaðzý'ndan (Andriake) yapýlan tekne turlarý "Kekova Turu" olarak anýlmaya baþlamýþ, daha da önemlisi ada ve çevresindeki arkeolojik doðal koruma alanlarý "Kekova Sit Alaný" olarak adlandýrýlmýþtýr.

Ada, hiçbir zaman karþýsýndaki iki küçük liman gibi kent özellikleri taþýmamýþ, daha çok iki kenti perde gibi Akdeniz'e karþý koruyup denizcilerin sýðýnak, gemi inþaa ve onarým üssü olarak kullanýlmýþtýr. Bu çevrede bugün "Batýk Kent" olarak adlandýrýlan adanýn kuzeybatý kýyýlarýndaki kalýntýlar en az Ý.Ö. 5. yy.'dan beri ticari ve askeri üs olarak kullanýlmýþ olan Kekova'nýn en renkli köþesidir. Tersane koyu ise hem yüzülebilecek tek yer hem de Bizans dönemine ait bazilika apsisi ile arkeolojik kalýntýlarýn en yoðun olduðu alandýr.

Yakýnýndaki batýk kent olarak anýlan köþede genellikle ana karaya oyulmuþ yerleþim kalýntýlarý ve su içindeki temeller yer alýrlar ki orijinal durumlarýný canlandýrmak için taþýn yanýnda ahþap mimarinin de yoðun olarak kullanýldýðýný unutmamak gerekir. Sadece bu köþedeki yapýlarýn batmýþ olmasý büyük bir ihtimalle deprem sonrasý adanýn bu köþesinden ana karaya doðru yatmasýyla açýklanabilir...

[Image: kekova-1.jpg]

[Image: kekova1.jpg]

[Image: kekova.jpg]

[Image: kekova.jpg]Kekovada Su Altý Dalýþlarý

Kekovada su altý dalýþlarý yasaklanmýþ ve sadece özel izinlerle dalýþ yapýlmaktadýr.


DALIÞ NOKTALARI

Antrum,Eðri Liman,Blue Cave,Deniz Feneri,Kaya,Duvar,Iberian Coast,Reef,YelkenliGemi,The EndANTRUM

Bu bölge ismini, 27-42 metre aralýðýnda bulunan büyük bir maðaradan alýr.Maðara giriþinin bulunduðu derinliðe kadar devam eden yamaç ve drop-off üzerinde sýklýkla akýntýyla karþýlaþýlmaktadýr. Hem duvar üzerinde, hem de maðaranýn yaklaþýk 50 metre derinliðe sahip iç yapýsýndaki oyuk ve kovuklarda birçok irili ufaklý canlýyý görmek mümkündür.

Bölge, kaya formasyonlarý ve canlý çeþitliliði dýþýnda, Akdeniz’e ait sert ve yumuþak mercanlarýn varlýðý nedeniyle, benzersiz bir sualtý yapýsýna sahiptir. Zaman zaman akýntýnýn þiddetlendiði bölgeyi, balýk sürüleri de sýk sýk ziyaret etmektedir.


BLUE CAVE

Blue Cave farklý odacýklarý ve kanallarý olan oldukça büyük bir maðaradýr.

Ýç ve dýþ galeriler olarak ikiye ayrýlanmaðara, ismini, dýþkýsýmdaki delhizlerden içeri giren mavi ýþýktan alýr.Hava boþluðuna çýkýþ yapmaya imkan veren iç galeriler ise tamamý ile karanlýktýr.

Maðaranýn hem iç hem de dýþ galerilerinde yumuþak mercan oluþumlarý ve canlýk çeþitliliði dikkat çeker.Döneme baðlý olarak, iç galerilerde karides(narval shrimp) sürüleri görülmektedir.

Hem derinlik seviyesi hem de yapýsý ile her seviyede dalýcýya maðara dalýþý yapma imkaný tanýyan Blue Cave'in dýþýndaki resif 30 metre seviyesine kadar devam etmekte ve kaya formasyonlarý ile dikkat çekmektedir.

DENÝZ FENERÝ

Deniz Feneri, üç farklý rotaya sahip bir dalýþ noktasýdýr. Bu rotalarýn seçiminde tecrübe ve ortam þartlarý önemli rol oynar.Akýntý bu bölgedeki önemli bir deðiþkendir. Dönemsel ve rüzgara baðlý olarak yönü ve þiddeti deðiþen akýntý, beslenme amacýyla bir çok canlýnýn bölgeye gelmesine sebep olur. Bu canlýlar arasýnda müren, ahtapot, papaðan balýðý, papaz balýðý, akrep balýðý, lahoz, orfoz, barakuda, deniz tavþaný ve akya en sýk rastalananlardýr. Deniz atlarý da bölgede dönemsel olarak görülebilen canlýlardýr.

Deniz Feneri'nin en önemli özelliði ise; bölgenin tamamýnda, çeþitli dönemlere ait, sayýyýz, saðlam amfora ve çapalardýr.

Deniz Feneri, dip yapýsýndaki zenginlik ve canlý çeþitliliði nedeniyle gece dalýþlarý için de oldukça uygun bir bölgedir.

IBERIAN COAST

Bu bölge ismini, Þubat 2003'te batan ve boyu 72 metre, geniþliði ise 11 metre olan bir yük gemisinden almaktadýr.Batarken 3 parçaya ayrýlan gemi, 7 ile 28 metre arasý derinliklere daðýlmýþtýýr. Parçalanma sýrasýnda geminin motor aksamý da gövdeden ayrýlmýþtýr. Dalýþ sýrasýnda geminin, motor, þanzýman, þaft gibi parçalarý dýþ ortamda rahatlýkla görülebilmektedir.

Geminin temel formu bozulmuþ olmasýna karþýn kaptan köþkü, yaþam mahalleri, ambarlarý ve burnu yapýlarýný korumaktadýr.

Bölgedeki deðiþken derinlik hem deneyimli dalýcýlara hem de deneyimsiz dalýcýlara batýk dalýþý yapma þansý tanýrken, düþük görüþ batýða mistik bir hava katmaktadýr.

YELKENLÝ GEMÝ

Limandan 15 dakika uzaklýktaki bu dalýþ noktasý genellikle alýþtýrma, deneme, eðitim ve gece dalýþlarý için tercih edilir. 2001 yýlýnda batan tekne bölgedeki eriþte tarlalarý üzerinde durmaktadýr.

Yelkenli Gemi, akýntýya ve kötü hava koþullarýna kapalý olduðundan, tecrübe kazanmak isteyen dalýcýlar için oldukça uygun bir dalýþ ortamý saðlar.


8 - 12 metre aralýðýnda bulunan batýðýn etrafýnda deniz tavþaný, papaðan balýðý, ahtapot, kalamar gibi irili ufaklý birçok deniz canlýsýný görmek mümkündür. Dalýþlar sýrasýnda kum zemin üzerinde vatozlarla karþýlaþma ihtamiliniz oldukça yüksektir.

EÐRÝ LÝMAN

Kekova Adasý'nýn güney ucunda bulunan Eðri Liman sýð sularý ve keyifli sualtý yapýsýyla genellikle derin dalýþlarýn ardýndan tercih edilen bir bölgedir.

Bölgede kum ve yosun zemin üzerinde derinliði 24 metreye kadar inen bir resif bulunur. Bu resifin üzerinde lahozlara, orfozlara ve baraküda sürülerine sýklýkla rastlanmaktadýr. Bunlarýn haricinde bölgede deniz tavþaný, müren, mýðrý ve vatoz görmek de mümkündür.

Eðri Liman'da kýrýk amfora ve ölü mercan kalýntýlarý sýð sularda dahi görülebilmektedir. Bu nedenle bölge, deneme dalýþý ve snorkel yapmak isteyen misafirlerimiz için de uygundur.

THE END


The End bölgemizin en uzak dalýþ noktasýdýr. Limandan bölgeye ulaþmak yaklaþýk 70 dakika sürmektedir.

10 metre seviyesinde baþlayan dalýþ bir drop-off ile 32 metre seviyesinde devam eder.

The End giriþi 29 - 35 metre aralýðýnda olan oldukça büyük bir maðaradýr. Maðaranýn aðzýndan geçiþle beraber geniþlemeye baþlayan alan bir süre sonra büyük bir kaya kütlesi ile iki kola ayrýlýr. Sað kol bu noktanýn biraz ilerisinde sonlanýrken, sol kolun sonu ile giriþin arasýnda yaklaþýk 40 metre vardýr.

Her iki tarafýn duvarlarýnýn kumla birleþtiði kesimde binlerce karides sizleri süzmektedir.

Bölge dönemsel olarak akýntýya açýktýr. Özellikle Aðustos - Ekim aylarý sýð sulardaki canlý çeþitliliði artar. Derinlerde ise daimi ev sahipleri orfozlar ve lahozlardýr. Maðaranýn içerisindeki dar yarýklarda gelincik ve eþkina görmek de mümkündür.

ALINTIDIR...
Reply
#2
gezmedim ama güzel yermiþ....ileride belki giderim.paylaþým için teþekkürler.güzel olmuþ arkadaþým....
Reply
#3
kekovayý herkese tavsiye ederim gezip görülmesi gereken tarihi yerlerdendir...
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)