Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KalbÝn gece uyaniÞi: TeheccÜd
#1
KALBÝN GECE UYANIÞI: TEHECCÜDGecenin karanlýðýnda, arzýn ve arþýn taþýyamadýðý yaratýlmýþ olmanýn sorumluluðunu, insanýn üzerine almasýdýr teheccüd. Gecenin doruðunda, aniden ve sebepsiz yere uyandýðý olur insanýn. Uykusunun bir yerindeki açýktan baþka alemleri görmüþtür. Uyku, uykuda tutamaz artýk insaný. Ýlk düðüm çözülmüþtür. Sonraki düðümleri çözmek yiðitlerin iþi...Kapý çalýnýyor.

Gecenin yarýsý... Kim olabilir?

Hz. Ali r.a. ile Hz. Fatýma r.a.'yý bu geç vakitte uyandýran kim?

Bir þey mi oldu? Önemli bir haber mi var? Herkesin uykuda olduðu þu vakitte kapý neden çalýnýyor?

Ýkisi birden uyanýyor. Bakýyorlar, kapýyý çalanýn Rasul-i Ekrem s.a.v. olduðunu anlýyorlar. Gelen O... Alemlerin övüncü, Allah'ýn son elçisi. Gece ibadetine kalkmalarý için geldiðini biliyorlar.

Efendimiz s.a.v. onlarý uyandýrdýktan sonra kendi evine dönüyor. Namaza duruyor, Aiþe r.a. Validemiz'in her zaman güzelliðinden ve uzunluðundan sitayiþle bahsettiði teheccüd namazýna. (Buharî, Teheccüd 16)

Namaz uzun sürüyor. Efendimiz s.a.v. selam verip namazýndan ayrýldýktan sonra, tekrar Hz. Ali r.a. ile Hz. Fatýma r.a.'nýn evine gidiyor. Onlarý uyandýrmýþtý, ama kalktýklarýna dair bir emare göremedi. Tekrar uyandýrmaya gidiyor ve bu sefer sesleniyor:

- Kalkýn. Ýkiniz de Namaz kýlýn!

Ýkisi de uyanýyor. Hz. Ali r.a. gözlerini ovalýyor. Uykulu halde belki de iyice düþünmeden aðzýndan bir söz çýkýyor:

- Vallahi Allah'ýn bize farz kýldýðýndan baþka namaz kýlamayýz. Canlarýmýz Allah Tealâ'nýn elindedir. Bizi uyandýrmayý dilerse, uyandýrýr.

Rasul-i Ekrem s.a.v. hemen geri dönüyor, bir taraftan da "Allah'ýn bize farz kýldýðýndan baþka namaz kýlamayýz" sözünü iki kere tekrar ediyor ve þu ayeti okuyor:

"Zaten insan tartýþmaya pek düþkündür.� (Kehf, 54) (Buharî, Teheccüd 5)

Uykusunu bölen o bahtiyar kullar

Uykunun en tatlý yerinde uyanmak, abdest alýp namaza durmak çok özel, çok güzel bir þey� Ama kolay deðil. Buna teheccüd denir. Efendimiz s.a.v. biricik kýzýný ve çocukluðundan beri yanýndan ayýrmadýðý damadý Hz. Ali r.a.'ý teheccüde kaldýrýyor. Farzlardan sonra Allah'a en sevimli olan namaza çaðýrýyor. (Müslim, Sýyam 202)

Yüce Mevlâ, gecenin bir kýsmýnda namaza kalkmasýný Rasulullah s.a.v. Efendimiz'e zaten emretmiþti:

"Gecenin bir kýsmýnda da uyanýp kalk ve sana mahsus olmak üzere nafile namaz kýl; ola ki bu sayede Rabbin seni övgüye deðer bir makama ulaþtýrýr." (Ýsra, 79)

Efendimiz s.a.v. de her gece kalkar, Rabbi'nin emrine uyarak namaz kýlar, secdelere kapanýr ve uzun uzun O'na yalvarýrdý. Secdede iken yaptýðý dualardan biri þöyleydi:

- "Allahým! Sadece sana secde ettim. Yalnýz sana iman ettim. Sana teslim oldum. Benim yüzüm, kendini yaratýp ona þekil veren, kulaðýný ve gözünü var eden Rabbi'ne secde etti. Ahsenu'l-hâlikîn olan Allah çok yücedir."(Müslim, Müsafirîn 201)

Alemlerin Rabbi, Rasulü'nün sünnetine uyarak geceleyin kalkýp namaz kýlan, dua edip ibadetle meþgul olan, yalvarýp yakaran kullarýný da kitabýnda þöyle anlatýyor:

"Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarýp dua ettikleri için bedenleri yataklardan uzak kalýr ve kendilerine verdiðimiz rýzýktan Allah yolunda harcarlar. Yaptýklarýna karþýlýk olarak onlar için kendilerini mutlu edecek ne güzel nimetlerin hazýrlanýp saklandýðýný hiç kimse bilemez." (Secde, 16-17)

�Takva sahibi olan kullar, Rablerinin kendilerine verdiðini alarak cennetlerde ve pýnar baþlarýnda bulunacaklar. Onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardý. Geceleri pek az uyurlar, seher vakitlerinde de baðýþlanma dilerlerdi. Mallarýnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardý.� (Zariyat, 15-18)

Gece uykudan uyanýp namaz kýlmak, müekked sünnetlerin en baþýnda yer alýr. Mümine kazandýrdýðý çoktur. Bunun için teheccüd ibadetine engel olmak isteyen þeytanýn ilginç hileleri vardýr. Sabahtan hayata yorgun baþladýðýndan þikayet edenler, teheccüd ibadetinde bir þifa bulacaklardýr. Rasul-i Ekrem s.a.v. þöyle buyurmaktadýr:

�Biriniz uyuduðu zaman þeytan onun ense köküne üç düðüm atar. Her bir düðümü attýðý yere, "gecen uzun olsun, yat, uyu' diye eliyle vurur. Þayet o kimse uyanarak Allah'ý anarsa, düðümlerden biri çözülür. Abdest alýrsa, bir düðüm daha çözülür. Bir de namaz kýlarsa, þeytanýn attýðý bütün düðümler çözülür ve böylece neþeli ve huzurlu bir þekilde sabahlar. Allah'ý anmaz, abdest alýp namaz kýlmazsa, uyuþuk ve tembel bir þekilde sabahlar." (Buharî, Teheccüd, 12; Müslim, Müsafirîn, 207)

Ne zaman, ne þekilde?

Rasululah s.a.v. Efendimiz, yatsý namazýný kýldýktan sonra vitir namazýný kýlmadan evine dönerdi. Bir miktar uyuduktan sonra gecenin ilerleyen vakitlerinde kalkar teheccüd namazýný kýlardý. Teheccüd namazýndan sonra biraz dinlenip vitri eda ederdi. Teheccüd namazýný, ikiþer ikiþer veya dörder dörder sekiz rekat kýlar, arkasýndan vitre geçerdi. (Buharî, Teheccüd 16; Müslim, Müsafirîn 125)

Efendimiz s.a.v. Sahabe-i Kiram'ý teheccüd ibadetine þöyle teþvik ederdi:

"Bir kiþi eþini geceleyin uykusundan uyandýrýp birlikte namaz kýldýklarýnda, Allah'ý zikreden erkekler ve kadýnlar arasýna yazýlýrlar."

Ve...

"Ey insanlar! Selamý yayýnýz, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kýlýnýz. Böyle yaparsanýz selametle cennete girersiniz." (Tirmizi, Et'ime, 45)

Selametle cennete girenlerin arasýnda yer alma ümidi ve duasýyla..

(alýntýdýr)
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)