Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hadislerde Kur'an-ý Kerim'in Fazileti
#1
Hadislerde Kur'an-ý Kerim'in Fazileti:

1- Müslim'de rivayet edilen bir hadiste; Ebu Umame (r.a)'den, Resulullah
(s.a.v)'ýn þöyle dediði rivayet olunmuþtur: "Kur'an'ý öðreniniz. Þüphesiz
o, kýyamet günü ehlin için çok iyi bir þefaatçý olacaktýr."

2- En-Nevvas b. Sem'an (r.a) anlatýyor: Hz. Peygamber'i þöyle derken duydum.
"Kýyamet günü Kur'an-ý Kerim ve bu dünyada onunla amel edenler getirilirler.
Önlerinde de kendilerini arkadaþ edinenleri savunan Bakara ve Âl-i Ýmrân
sûreleri bulunur" (Müslim).

3- Buhârî'de rivayet edilen bir hadiste; Osman Ýbn Affan (r.a)'dan,
Resûlullah (s.a.v)'ýn þöyle buyurduðu rivayet olunmuþtur: "Aranýzda en
hayýrlýnýz Kur'an'ý öðrenen ve öðretendir."

4- Hz. Aiþe (r.anha) anlatýyor: Hz Peygamber (s.a.v): "Kur'an'ý okumak
kendisine zor geldiði halde onu takýlarak okuyana iki sevap vardýr"
buyurmuþtur (Buhârî, Müslim).

5- Ebu Musa el-Eþ'arî ( r.a) anlatýyor: Hz. Peygamber (s.a.v) þöyle
buyurdu: "Kur'an okuyan ve okuduðuyla amel eden mü'minin örneði, tadý
güzel kokusu güzel turunç meyvesi gibidir. Kur'an okumayan, ancak onunla
amel eden mü'minin örneði de tadý güzel ancak kokusu olmayan ham hurma
gibidir. Kur'an'ý okuyan münâfýðýn durumu ise kokusu güzel tadý buruk
reyhâne otu gibidir. Kur'an'ý okumayan münâfýðýn durumu ise kokusu olmyan,
tadý da buruk olan acý yaban keleði gibidir"( Buhârî, Müslim ).

6- Hz. Ömer (r.a) anlatýyor: Hz. Peygamber (s.a.v) "ALLAH Teâlâ bu
Kur'an'la bazý kavimleri yüceltir bazýlarýný da batýrýr" buyurmaktadýr
(Buhârî, Müslim).

7- Müttefakun aleyh olan bir hadiste, Ýbn Ömer (r.a)'den ALLAH Rasûlü'nün
þöyle dediði rivayet olunmuþtur. "Haset (gýpta veya imrenme) sadece iki
yerde olur. Biri ALLAH'ýn kendisine Kur'an öðrenmeyi nasip ettiði kimsedir
ki, onu gece gündüz okur, kendisini iþiten komþusu: "Keþke komþuma verilen
Kur'an nimeti bana da verilseydi de, gereði ile amel ettiði gibi ben de
etseydim!" der. Diðeri de, ALLAHýn kendisine mal verdiði kimsedir ki, onu
hak yolda sarfeder. Bunu gören diðer biri: "Keþke þu hayýrsever kiþiye
verilen mal gibi bana da verilseydi de, onun yaptýðý gibi ben de hayýr
yapabilseydim!" diye imrenir.

8- el-Berâ b. Âzib (r.a) anlatýyor: Sahabilerden biri atý yanýnda iple
baðlý olduðu halde Kehf Sûresi'ni okumaya baþlar. Derken bir bulut çýkar ve
sahabinin üzerine çökmeye yönelir. Hatta atý bu buluttan ürkmeye baþlar.
Sahabi sabah olunca Hz. Peygamber (s.a.v)'e gelip durumu anlatýr.
Hz.Peygamber (s.a.v): "O Kur'an için inmiþ huzur bulutudur" buyurur
(Buhârî, Müslim).

9- Ýbni Abbas (r.a) anlatýyor: Hz.Peygamber ( s.a.v): "Ýçinde Kur'an'dan bir
þey bulunmayan kiþi harabe ev gibidir" buyurmuþtur (Hadis hasen-sahîhtir;
Tirmizî).

10- Tirmizî'nin hasen ve sahih diye vasýflandýrdýðý, Ebu Davud'un da rivayet
ettiði bir hadiste Abdullah b. Amr b. el-Âs ( r.a)'ýn nakline göre
Hz.Peygamber (s.a.v) þöyle buyurmuþtur: "Kur'an ehline; Kur'an'ý oku ve
yüksel, Kur'an'ý týpký dünyada okuduðun gibi tane tane tertil üzere oku,
zira senin rütben, okuyacaðýn son âyetin yakýnýndadýr" denilecektir.

11- Sahîh-i Müslim'de, Ukbe b. Âmir (r.a)'den þöyle bir hadis rivayet
edilmiþtir: "Biz, Suffa'da iken Resûlullah (s.a.v) dýþarý çýkýp: "Günah
iþlemeksizin ve akrabalýk baðýný koparmaksýzýn Buthan'a yahut Akik'a kadar
gidip oradan iri hörgüçlü iki deve getirmeyi hanginiz ister?" diye sordu.
"Ya Resûlallah! Biz bunu isteriz" dedik. "Öyle ise sizden herhangi biri
mescide gider de celil ve aziz olan ALLAH'ýn kitabýndan iki âyet öðrenir
yahut okursa bunlar onun için iki deveden daha hayýrlýdýr. Üç âyet onun
için dört deveden daha hayýrlýdýr. Bu âyetlerin sayýlarý arttýkça, o kadar
deveden daha hayýrlýdýr."

12- Ýbn Mes'ud (r.a) Hz. Peygamber (s.a.v)'in þöyle dediðini rivayet
etmiþtir: "Bir kavme, ALLAH'ýn kitabýný en iyi okuyanlarý imamlýk eder"
(Müslim).

13- Câbir b. Abdullah (r.a) anlatýyor: Hz. Peygamber, Uhud'da öldürülenlerden
iki kiþiyi biraraya getirdikten sonra: "Bunlardan hangisi Kur'an'la daha
fazla haþýr neþirdi?" diye sorar; birine iþaret edilldiði takdirde, önce
onun defin iþlemini yapardý (Buhârî-Tirmizî, Nesaî, Ýbn Mâce).

14- Ýmrân Ýbn Husayn (r.a) anlatýyor: Bana Kur'an okuyan bir kadýn uðradý,
okudu sonra karþýlýk istedi ardýndan da bu isteðini geri alarak þöyle dedi:
Hz.Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: "Kim Kur'an okursa karþýlýðýný ALLAH'dan
istesin. Bir zaman gelecek insanlar Kur'an okuyacaklar da karþýlýðýný
insanlardan isteyecekler" (Hadis hasendir, Tirmizî)

15- Ýbn-i Mes'ud ( r.a) anlatýyor: Hz. Peygamber (s.a.v) "ALLAH'ýn kitabýndan
bir harf okuyanýn, okuduðu harfe karþýlýk sevabý vardýr. Bir iyilik on katýyla
deðerlendirilir. Elif, Lâm, Mîm bir harftir demiyorum. Elif de harftir,
lâm da harftir, mim de harftir" buyurmaktadýr (Hadis hasen-sahîhtir,
Tirmizî ).
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kur'an-i kerim'i okuman ekskiz 0 233 15.10.12, 16:15:44
Last Post: ekskiz
  Hadisler-Cihan ve Mcahidlerin Fazileti ekskiz 0 379 04.10.12, 17:11:58
Last Post: ekskiz
  Hadisler-Baz Zamanlarn Fazileti ekskiz 0 434 04.10.12, 16:55:00
Last Post: ekskiz
  Hadisler-Baz Peygamberlerin Fazileti ekskiz 0 239 04.10.12, 16:49:22
Last Post: ekskiz
  Hadisler-Baz Mekanlarn Fazileti ekskiz 0 339 04.10.12, 16:46:17
Last Post: ekskizUsers browsing this thread: 1 Guest(s)