Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Habib Baba
#1
Evladým!... Sultan murad dediðin kimdir?

Habib baba, 4.Murat devrinin gizli, kimsenin bilmediði Allah dostlarýndandýr.Yaþlýdýr.Fakirdir.Gariptir.Fakat Rabbi'nin katýnda alemlere denk bir deðeri vardýr.Yaþlý Habib baba, uzun bir kervan yolculuðunun sonunda Ýstanbul'a gelmiþtir.Yolculuðun tozunu, yorgunluðunu atmak için hamama gider..Niyeti, iyice bir keselenip, paklanmak..Bedenini ruhuna denk kýlmaktýr..
Fakat hamamcý Habibci babayý içeri sokmak istemez.
''Bugün''der,''Sultan Murad'ýn vezirleri hamamý kapattýlar, dýþarýdan müþteri alamýyoruz.''

Habib Babab üzülür..Rica minnet eder, yalvarýr...
''Ne olursun''der. ''kimseye varlýðýmý belli etmem, aceleyle yýkanýr, çýkarým.Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanýyorum..''Binbir dil döker..Hamamcý dayanamaz kabul eder.Hamamcý küçük bir odayý göstererek..
''Baba þu oda da hýzlý yýkanýp çýk, para da istemem.Yeter ki vezirler seni görmesin.''
Habib baba buna çok sevinir ve gösterilen yere gider.Yýkanmaya baþlar..Ve bu arada hamamcýnýn karþýsýnda yeni bir müþteri belirir.Ýkinci müþteri tedbil-i kýyafet etmiþ, 4. Murattýr.O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarýndan haberli olan padiþah merak etmiþtir.

Az önce yaþananlar tekrar yaþanýr...
Hamamcý, ''vezirler'', der almak istemez.Padiþah ''ne olursun''der bastýrýr..Ve padiþah galip gelir.Habib babanýn odasýný gösterek, orada yýkanmasýný söyler.

Sonra Dördüncü Murad Habib Babanýn yanýna süzülür..Beraber sessizce yýkanmaya baþlarlar..Bu arada salondan gelen, tef, þarký, türkü sesleri ortalýðý çýnlatýr..Habib babanýn gözü, genç hamam arkadaþýnýn sýrtýna takýlýr.Biraz kirlenmiþ gibi gelir ona...ALLAH, hikmet gereði dostuna, yanýndakinin padiþah olduðunu ilham etmemiþtir...

Habib baba yumuþak bir sesle konuþur:
''Evladým''der, ''sýrtýn biraz fazlaca kirlenmiþ, müsade edersen bi keseleyeyim.''
Padiþah aldýðý teklif karþýsýnda büyük bir haz duyar..Çünkü ilk defa biri padiþah olduðunu bilmeden, sýrf insan olarak, karþýlýk beklemeden bir iyilik yapmayý teklif etmektedir.
Memnuniyetle Habib babanýn önüne diz çökerken:''Buyur baba''der, ''ellerin dert görmesin''

Bu sýrada içerideki alemin sesi hamamý inletmektedir.Habib baba 4.Muratýn sýrtýný güzelce temizler.Fakat padiþah kuru bir teþekkürle yetinmek istemez..''Baba''der, ''gel ben de senin sýrtýný keseleyeyim de, ödeþelim.''Habib baba tebessümle:
''Olur evlad''deyip, padiþahýn önüne oturur..Padiþah kese yaparken bir yandan da Habib babanýn aðzýný yoklar.
''Baba''der, görüyo musun þu dünyayý..Sultan Muradýn veziri olmak varmýþ..Bak adamlar içerde nasýl eðleniyor.Sen ve ben ise burada hýrsýz gibi...''
Habib baba Sultanýn cümlesini tamamlamasýna bile fýrsat vermez, kendi hükmünü söyler..
''BE EVLADIM..SULTAN MURAD DEDÝÐÝN KÝMDÝR..?SEN ASIL ALEMLERÝN SULTANINA KENDÝNÝ SEVDÝRMEYE BAK KÝ, O SENÝ SEVÝNCE SIRTINI BÝLE SULTAN MURADA KESELETTÝRÝR..!!''
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Muhammed Bb Semmsi theteknik 0 381 03.04.11, 21:48:12
Last Post: theteknik
  Abdullah Fahri Baba theteknik 0 410 03.04.11, 21:31:56
Last Post: theteknik
  Osmanli Gecmisinden Nalinci Baba Hazretleri theteknik 0 321 03.04.11, 21:06:41
Last Post: theteknik
  Muhammed Baba Semms theteknik 0 297 03.04.11, 21:05:32
Last Post: theteknik
  Nalnc baba hz.lerinin ksa biyografisi theteknik 0 333 03.04.11, 21:01:39
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)