Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HTML(HyperText Markup Language)
#1
ÝNTERNET PROGRAMCILIÐI

Internet Programcýlýðý’nýn bizim üzerinde duracaðýmýz kýsmý temel olarak iki farklý bölüme ayrýlýyor. Birinci bölüm, client-Side denilen ve kullanýcý tarafýnda çalýþan olarak çevirebileceðimiz diller ve araçlardýr. Adýný sýk sýk duyduðunuz Javascript'i, client-Side’le çalýþan araçlara örnek olarak gösterebiliriz. Kullanýcý tarafýnda çalýþan kodlarýn ortak özelliði, programcý tarafýndan hazýrlanan her þeyin kullanýcýya nakledildikten sonra çalýþtýrýlmasýdýr. Bu özelliðin getirdiði farklý avantajlar ve dezavantajlar vardýr. Javascript'in kullanýcý tarafýnda çalýþýyor olmasý, size hýz ve kullanýcýnýn tarayýcýsý üzerinde daha fazla kontrol olanaðý saðlar. Ancak yazýlan kodlarýn tümünün kullanýcýya gönderiliyor olmasý, kullanýcýnýn bu kodlarý istediði gibi görüntüleyip deðiþtirebileceði anlamýna gelir. Bu da örneðin, biraz uyanýk bir kullanýcýnýn Javascript ile yaptýðýnýz ve formunuzda boþ alan býrakýlmasýna izin vermeyen scriptinizi kolaylýkla saf dýþý edebileceði anlamýna gelir.
Ýkinci bölüm araçlar ise server-Side yani sunucu tarafýnda çalýþtýrýlan programlardýr. PHP bu programlardan biridir. PHP kullanýlan bir sistemde kullanýcýlar sunucudaki PHP dosyalarýný diðer HTML dosyalarýndan farksýz biçimde çaðýrabilirler, ancak elde edecekleri her zaman %100 HTML kodudur..
Bu alýþveriþ içersinde client-side’le çalýþan programlarýn kodlarý, örneðin Javascript kodunuz, HTML dosyasýyla beraber kullanýcýnýn tarayýcýsýna gönderilir. Tarayýcý, bizim örneðimizde Netscape, HTML kodlarý ile beraber Javascript kodlarýný da okur ve gerektiði yerde bu kodlarý çalýþtýrýr.

HTML(HyperText Markup Language)

Web sayfalarý html adý verilen özel bir iþaretleme dili ile yazýlýr. HTML yazý, resim, ses ve görüntü içeren bir sayfadan baþka bir sayfaya geçiþ(link) saðlayabilen bir dildir. Bu dille oluþturulan dosyalar düz text (ASCII Plan text) olup uzantý isimleri “.html” veya “.htm”dýr. Bu dille hazýrlanan dosyalar bir web tarayýcý tarafýndan görüntülenebilen sayfalar haline getirilir.
Bir metin editöründe (Edit, Not Defteri, WordPad gibi) html dosyasý yazýlýrken yazýlarýn belli yerlerine tag adý verilen html etiketleri (belirteçleri) yerleþtirilir. Bu etiket sayfanýn tarayýcý programlarda bir html dosyasý olarak algýlanmasýnýn ve ona göre görüntülenmesini saðlar.

komut mantýðý
Html komutlarý Taglardan oluþmaktadýr. Her tag < karakteri ile baþlayýp > karakteri ile bitmektedir. Komutlar taglarýn içerisinde, komuttan etkilenen nesne ise taglar arasýnda olmaktadýr. "<center>" yazýlýmý bir tagdýr. Ortalama manasýna gelir. Tagýn geçerli olduðu alaný
sonlandýrmak için "</center>" yazýlýr. Buradan sonraki nesnelere artýk ortalama özelliði uygulanmayacaktýr. "<center>deneme</center>" komut dizisinde "deneme" yazýsý bulunduðu satýr içerisinde ortalanmaktadýr. Taglarýn hemen hemen hepsi açýldýktan sonra kapatýlmalýdýr. Önce açýlan taglarýn; sonra açýlanlardan daha sonra kapatýlmasý sayfa düzeni için gereklidir. Açýldýktan sonra kapatýlmasý gerekmeyen taglarda bulunmaktadýr. bunlar direk tag içerisindeki nesneye etki ederler. <img src="deneme.gif"> tagýnda deneme.gif isimli dosya sayfaya eklenmiþtir. Bu tarz taglarýn, ikinci bir tag ile kapatýlmasý gerekmemektedir

sayfa yapýsý
Html sayfa içerisinde sayfa özelliklerinin ve sayfa içeriðinin yazýldýðý iki ana kýsým bulunmaktadýr. Sayfa <html>...</html> taglarý arasýnda olmalýdýr. Bu taglar arasýnda sayfa özelliklerinin tanýmlandýðý <head>....</head> taglarý arasýnda kalan ilk bölüm ile ; sayfa içeriðinin bulunduðu, <body>....</body> taglarý arasýndaki ikinci kýsým bulunmaktadýr.

Komutlar
Komutlar da sayfa yapýsýna baðlý olarak iki ana gruba ayrýlýrlar.
1 - Sayfa özelliðini belirleyen komutlar.
2 - Sayfa içeriðini belirleyen komutlar.
Sayfa özelliðini belirleyen komutlar; sayfa baþlýðý, içeriði, kime ait olduðu, hangi dilde yazýldýðý, hangi karakter setinin kullanýldýðý gibi bölümleri içerir.
Sayfa içeriðini belirleyen komutlar ise; Sayfada buluna yazýlar, resimler, tablolar, linkler ve benzeri nesneleri içerirler.
<title> : Sayfanýn baþlýðýnýn ne olacaðýný belirler. Sayfanýn baþlýk çubuðundaki yazýyý ayarlamak için kullanýlýr. <head></head> taglarý arasýnda kullanýlýr. Kullanýmý <title>Yazýlacak Olan Baþlýk</title> þeklindedir..
<br> : Sayfada bir alt satýra gitmek için kullanýlýr. Kullanýldýðý yerdeki satýrlar arasýnda boþluk oluþmaz. Kullanýmý <br> þeklindedir.
<p> : Sayfada bir alt satýra gitmek için kullanýlýr. Kullanýldýðý yerdeki satýrlar arasýnda boþluk oluþturur. Kullanýmý <p> Þeklindedir.
<hx> : Sayfada x standardýnda yazý yazýlmasýný saðlar. x yerine bir rakam yazýlmaktadýr. <h1> en büyük standardý oluþturur. x sayýsý arttýkça boyut küçülür. Tabi kullanýcý standardýný deðiþtirmemiþse. Kullanýmý <hx></hx> þeklindedir.


<hr> : Sayfa içerisinde yatay çizgi oluþturmak için kullanýlýr. Oluþturulan çizgi bir satýrý kaplamaktadýr. Çizgi ile ayný satýra baþka nesne veya yazý konamaz. Kullanýmý <hr> þeklindedir.
<center> : Sayfa içerisindeki yazý veya nesnenin o satýr içerisinde ortalanmasýný saðlar. Kullanýmý <center>Ortalanacak Yazý</center> þeklindedir.
<b> : Sayfa içerisindeki yazýnýn kalýn (bold) yazýlmasýný saðlar. Kullanýmý <b>Kalýn Yazýlacak Yazý</b> þeklindedir.
<i> : Sayfa içerisindeki yazýnýn yatýk (italik) yazýlmasýný saðlar. Kullanýmý <i>Yatýk Yazýlacak Yazý</i> þeklindedir.
<u> : Sayfa içerisindeki yazýnýn altý çizgili (under line) yazýlmasýný saðlar. Kullanýmý <u>Altý Çizgili Yazýlacak Yazý</u> þeklindedir.

Bir html dosyasýnýn genel yapýsý aþaðýdaki gibidir.

[HTML]<HTML>

<HEAD>
Web sayfasýnda görüntülenmeyen bilgiler
</HEAD>

<BODY>
Web sayfasýnda görünmesi istenen yazý, formatlama bilgileri, diðer komutlar
</BODY>

</HTML>
[/HTML]
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kurumsal Html Steler ve Css rnei ysferms 0 2,659 27.08.13, 16:46:05
Last Post: ysferms
  HTML 5 ile yaplms cretsiz full tema ysferms 0 342 27.08.13, 15:56:58
Last Post: ysferms
  Bedava Html Editr Serkan006 0 711 01.05.11, 18:23:08
Last Post: Serkan006
  Sitenize html kodlar Serkan006 0 345 01.05.11, 17:56:24
Last Post: Serkan006
  Html kullanimi Serkan006 0 297 01.05.11, 17:56:05
Last Post: Serkan006Users browsing this thread: 1 Guest(s)