Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Google Edsense Hakkinda Derleme. Adsense Nedir?
#1
oogle Sorularý ve Cevaplarý:

Konu: Google Adsense nedir?

Cevap: Google AdSense web site yayýncýlarýnýn içerik sayfalarýnda konuyla ilgili Google reklamlarý göstermesi ve para kazanmasýnýn hýzlý ve kolay bir yoludur. Program ücretsizdir ve Google sitenizdeki veya arama sonuç sayfalarýnýzdaki her geçerli týklama için ödeme yapar.

S1: Google adsense kabul süresi ne kadardýr?
C1: Min 7, maximum 20 Gün.

S2: Host saðlayýcým yurtdýþýnda bir sorun yaþarmýyým?
C2: Hayýr.

S3: Peki geri dönüþ kesinlikle oluyormu?
C3: Olumlu veya olumsuz evet.

S4: Türk yayýnýcýyým ve bireysel baþvuru yaptým vergi no girmek gerekiyormu?
C4: Hayýr.

S5: Neden sitemde Google Hizmet Reklamlarý çýkýyor?
C5: Ýçeriðe uygun reklam olmadýðýndan, siteniz yeni indexlendiðinden.Adsense'ý sitenize yeni entegre ettiðinizden

S6: Peki bu sorun geçicimi.
C6: Sorun sayýlmaz, Evet.

S7: Birden fazla kurallara uyan sitem var ve birisiyle kabul edildim.Diðerleri içinde baþvuru yapmak zorundamýyým?
C7: Hayýr.Google Adsense Kanal Teknolojisi ile birden fazla uygun sitede yayýn yapabilirsiniz.

S8: Peki anlýk olarak görüntüleyebilirmiyim kanal sonuçlarýný.
C8: 2 gün gecikmeli olarak görüntülünebilir.

S9: Baþvuru yaptým siteniz onaylamadý diye mail geldi.Ve sorunu düzelttim tekrar baþvuru yapmaya hakkým?
C9: Evet var.

S10: Türkçe içerik dýþý sitelerimin (ing,alm v.b) kabul süresi ne kadar?
C10: Kabul süreleri tüm siteler için ayný lakin Google Türkçe yeni bir oluþum olduðu için aþýrý talep dolayýsýyla 20 güne kadar geri dönüþüm olabiliyor.Diðer dillerde daha az 2,3,4 gün..

S11: Tüm klik oranlarý aynýmý.
C11: Hayýr deðil.Bunu reklam veren ve Google ayarlýyor.

S12: Hile yapsam Google yermi?
C12: Türk yayýncýlarýnýn þevkini kýrar ve zaten kötü olan imajýmýzý biraz daha bozarsýnýz ne kendinize nede diðer kiþilere hayrýnýz olur. Google hile yemez ve direk siteler deaktif edilir.

S13: Google erotik resimler ve yazýlar içeren siteleri kabul ediyor mu?
C13: Hayýr google kesinlikle erotik ve pornografik metaryal içeren siteleri kabul etmemektedir.

S14: Kanal yaratýnca verileri 2 gün sonra görüntüliyebiliyoruz.. Peki toplam rakamlara kanaldaki rakamlar da dahil mi?
C14: Evet dahildir. Toplam rakamlar channel verilerini de içermektedir. Fakat ayrý ayrý olarak channel verilerini görmeniz 2 gün sonra mümkün olmaktadýr.

S15: Hem reklam hem arama koyabiliyormuyuz? Veya birden fazla reklam koyabilirmyiiz ?
C15: Evet hem arama hemde reklam seçeneklerini sitenize yerleþtirebilirsiniz. Yalnýz reklam seçeneklerinde dikkat etmeniz gereken 2 farklý reklam alanýnda ayný reklam textinin ya da bannerýnýn görüntülenmemesidir. Bu durumu google desteklememektedir.

S16: Google arama kodunu siteme yerleþtirdim.. Arama gözüküyor yalnýz sitelere týklanýldýðýnda para kazanamýyorum?
C16: Yalnýzca reklam verenlerin seçtiði arama kelimelerinde özel google reklam alanlarý çýkar. Bu reklamlara týklanýldýðý zaman para kazanabilirsiniz ve bu reklamlar üst tarafta tablelarla ayrýlmýþtýr diðer sitelerden.

S17: Alternatif reklam nedir? ne iþe yarar?
C17: Alternatif reklamlar google'ýn sitenizde reklamlarýný göstermediði zamanlarda "Aya ilk kim ayak bastý?", "Deniz neden mavidir?" gibisinden reklamlar göstermektedir. Bunlarýn yerine kullanacaðýnýz ve sadece google reklamlarý çýkmadýðý zamanlarda kullanýcýnýza gösterebileceðiniz reklamlardýr.

S18: Adsense hakkýndaki sorularýmýz için hangi adrese türkçe mail atabiliriz?
C18: adsense-tr@google.com adresine mail atabilirsiniz.

S19: Google'ýn hesabýmý hala aktif etmediðini nasýl anlýyabilirim?
C19: http://www.google.com/adsense adresinden mail adresiniz ve þifrenizle giriþ yaptýðýnýzda alýcaðýnýz mesaj þu þekildedir. "Bu login için bir AdSense hesabý mevcut deðil. Baþvurunuz henüz inceleme aþamasýnda. Baþvuru tarihinizden sonraki bir hafta içinde baþvurunuzu inceleyeceðiz ve size bir e-posta göndereceðiz. AdSense’e katýlmaya hak kazandýðýnýzda hesabýnýza giriþ yapabilecek ve programý kullanmaya baþlayabileceksiniz" Eðer bu mesajý görüyorsanýz beklemeye devam edin google olumlu ya da olumsuz size geri dönecektir.

S20: Tükçe içerikli sitelerimi google kabul eder mi?
C20: Evet google türkçe içerikli siteleri kesinlikle kurallara uyduðu taktirde kabul etmektedir.

S21: Raporlar ne kadar zamanda bir güncellenmektedir?
C21: Normal raporlarýnýz her saat güncellenmektedir. Kanal raporlarýnýzý ancak 2 gün sonra görebilirsiniz.

S22: Google kazançlarýmýzý diðer arkadaþlarla paylaþabilir miyiz?
C22: Hayýr kesinlikle kaç dolar kazandýðýnýzý ya da hesabýnýzda ne kadar para biriktiðini diðer arkadaþlarla paylaþmak google sözleþmelerine aykýrýdýr.

S23 Her geçen gün benim google adsense týklamalarým artýyor ama kazandýgým para azalýyor. Sitelerin içeriginde filan deðiþiklik yok yani hep ayni ilanlar çýkýyor eskiden beri. Bana oyle geliyorki google her gecen gün týklama baþýna webmasterlara verdigi komisyonu düþürüyor?
C23: Google'ýn komisyon düþürmesi gibi bir durum mümkün deðildir. CPM oranýnýz düþük olduðu için daha fazla týklamaya daha az kazanabilirsiniz. Önemli olan CPM'nin yüksek olmasýdýr. Her reklama týklanýldýðýnda ne kadar ayný olursa olsun günden güne komisyonu deðiþebilmektedir.

S24: Ödeme bilgilerimde isim ve soyadým tükçe karekter içermektedir. Bankada bir sorun yaþarmýyým?
C24: Çek alan arkadaþlarýn paylaþýmlarýndan yola çýkarak kesinlikle sorun çýkmamaktadýr bu gibi durumlarda. Yalnýz isim ve soyadýnýzý büyük harfler kullanarak türkçe karekter kullanmadan yazmak en garantisi olacaktýr.

S25: Ekim ayýnýn ödemesini ne zaman alabilirim?
C25: Ekim ayýnýn ödemesi, Kasým ayýnýn 20si gibi google yetkilileri onayladýktan sonra postalanmaktadýr.. Yaklaþýk 1-2 hafta içinde elinize ulaþmaktadýr.

S26: Ziyaretçiyi teþvik edici yazýlar kullanabilirmiyiz google reklamlarýnýn saðýna, soluna, üstüne?
C26: Hayýr kesinlikle google tarafýndan bu durum desteklenmemektedir! Hiçbir þekilde Yandaki linklere týklayýn, sponsorlarýmýza týklayýn gibisinden mesajlar yazýlmamalýdýr!

S27: Google reklam seçeneklerindeki renklerle istediðimiz gibi oynýyabilir miyiz?
C27: Sayfa bileþenleri reklamlarýn herhangi bir kýsmýný kapatmamalý ve metin, adres gibi reklam bileþenlerinin renkleri görünür olmalýdýr. bu kural dahilinde ise reklamlarýn borderý ya da rengiyle istenildiði gibi oynanabilir.. Ama önemli olan url, açýklama ve baþlýðýnda gözükür olmasýdýr..

S28: Ben de alttaki linkte bulunan ABD vatandaþý deðilim, iþ kurmayacam diye devam devam dedim gittim ve en son Tasdik hiçbir ABD Etkinliði olmamasý diye yazan son yere kadar geldim. Alttaki bölüme site ismini mi yazýcam ? Adýmý soyadýmý mý?
C28: Ýsim ve soyisminizi yazmanýz gerekiyor.

S29: Bir de ayný Adsense kodunu Foruma da koyayým diyorum. Ayný kodu koyabilirim deðil mi, bir çok sayfaya istediðim kadar?
C29: Evet, kurallara uyan tüm sayfalara kodu yerleþtirebilirsiniz. Google bu sayfalarý otomatik olarak kendi tanýyacaktýr.

S30: Týklama baþýna nasýl fazla para kazanýyorsunuz?
C30: Týkladýðýn reklama daha çok para veriolar, reklamýn kategorisine göre deðiþior örneðin saðlýk linklerine 1 dolar veriorsa arkadaþlýk linklerine 0.10 dolar veriordur.. Bu þekilde Saðlýk linkine týklayan daha cok kazanmýþ oluor týklama baþýna..

S31: Google reklamlarýný hem tükçe hemde ingilizce sitemede ekliyebilir miyim?
C31: Evet ekliyebilirsiniz. Google kendi siteleri tespit etmektedir. Yalnýz kurallara uyan sitelere eklemelisiniz.

S32: Google-Adsense vergi kimlik numarasý?
C32: Türk vatandaþlarý ve amerikayla alakalý olmayan webmasterlar hiçbir yere vergi kimlik numaralarýný yazmýyacaklar. Bu sistem tamamen ABD'deki kiþilere özeldir. Yapmanýz gereken ABD'le alakam yok formuna geldikten sonra Ýsim ve Soyadýnýzý büyük harflerle yazmak.

S33: Adsensede text deðilde sadece resim türü reklamý nasýl seçecegiz?
C33: Böyle bir þeyi seçemessiniz. Google reklam seçenekleri arasýndan sadece text reklam ve hem text - hem resim reklam seçenekleri bulunmaktadýr.

Derleyen: Majestic
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Adsense Gerekleri & Kurgular I: Orijinal olmayan ierik NeRoN 0 3,549 15.04.11, 16:39:21
Last Post: NeRoN
  Yeni AdSense arayzne yeni zellikler eklendi NeRoN 0 3,452 15.04.11, 16:38:52
Last Post: NeRoN
  AdSense Gerekleri & Kurgular II: Program politikalar NeRoN 0 3,427 15.04.11, 16:38:24
Last Post: NeRoN
  AdSense Gerekleri & Kurgular III: Hedeflenebilir Reklam Yerleimi NeRoN 0 3,471 15.04.11, 16:37:03
Last Post: NeRoN
  AdSense sayesinde gerekleen bir baar yks NeRoN 0 3,458 15.04.11, 16:36:36
Last Post: NeRoNUsers browsing this thread: 1 Guest(s)