Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ezan Ve Kamet
#1
Ezan

*Ezanýn Þartlarý

*Ezanýn Sünnetleri

*Ezanýn Mekruhlarý

*Ezan ve Kamet getirene icabet etmek

*Kamet

EZAN

Kelime manasý "bildirmek ve ilan etmek" demek olan ezan, farz namazlar için belirli vakitlerde bilinen kelimelerle okunan mübarek sözlerden ibarettir. Ezan okuyana müezzin denir. Farz namazlar için ezan okumak, bu namazlarýn kýlýnacaðýný ilan edip bildirmek, kitap ve sünnette sabittir. Bu ezan erkekler için vacip kuvvetinde bir müekked sünnettir. Müslümanlýðýn en büyük alâmetlerinden biridir. Ezan aracýlýðýyla halka hem namaz vakitleri; hem de namazlarýn kýlýnacaðý haber verilmiþ oluyor. Ayrýca ezan ile bütün insanlýða Yüce Allah'ýn varlýðý, birliði, büyüklüðü ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) risaleti, namazýn kurtuluþa ve saadete sebep olduðu yüksek bir sesle ilân edilmiþ oluyor.

Ezan ile Kamet beþ vakit namaz ile cuma namazýnýn kýlýnmasýnda erkeklerin cemaatle namaz kýlmalarý için sünnet-i müekkededir. Bayram namazlarý, küsüf namazý, teravih namazý ve cenaze namazý için sünnet deðildir. Nafile namazlarla adanmýþ namazlar için de sünnet deðildir. Kaza namazlarý için de ezan ve kamet getirilir. Peþ peþe namaz kazasý yapýlýrken ilk kýlacaðý namaz için ezan ve kamet okunur. Diðerleri için ise dilerse ezan okur, bir ezanla yetinse de olur. Fakat kýlacaðý her kaza namazý için kamet getirmesi icap eder. Kadýnlar için ezan okumak ve kamet getirmek mekruhtur.

Ezan þöyledir:

"Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber

Eþhedü En lâ ilahe illallah, Eþhedü En lâ ilahe illallah

Eþhedü Enne Muhammeden Resûlullah, Eþhedü En-ne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale's- salâh, Hayye ale's- salâh

Hayye ale'l-felâh, Hayye ale'l-felâh

(Es salâtü hayrün mine'n-nevm, Es salâtü hayrün mi-ne'n-nevm)

Allahü Ekber, Allahü Ekber

Lâ ilahe illallah."

"Es salâtü hayrün mine'n-nevm" sadece sabah namazýnda okunur.

Ezanýn Türkçe manasý: "Allah en büyüktür.

Ben dilimle ikrar, kalbimle tasdik ederim ki, Allah'tan baþka ibadet edilmeye layýk hiçbir ilâh yoktur.

Ben dilimle ikrar, kalbimle tasdik ederim ki, Muhammed Allah'ýn Resulüdür.

Haydin namaza.

Haydin kurtuluþa.

Namaz uykudan hayýrlýdýr.

Allah her þeyden yücedir, en büyüktür.

Allah'tan baþka ilâh yoktur."

Yukarýdaki mübarek kelimeler müminlere huzur ve ilahi bir zevk verirken tarih boyunca bazýlarýný da rahatsýz etmiþtir.

Asr-ý saadetten beri Yahudiler, münafýklar, müþrikler ve þeytan, tevhidi ve Peygamber Efedimiz'in (s.a.v.) ri-saletini aleme ilân eden ve Müslümanlarý namaza çaðýran bu ezandan rahatsýz olmuþlardýr.

EZANIN ÞARTLARI

Ezan ve Kamet için aþaðýdaki þartlar gereklidir:

1. Vaktin girmiþ olmasý. Ancak Hanefiler dýþýndaki cumhur ile Ebu Yusuf, Gece yarýsýndan sonra sabah namazý için ezan okumayý caiz görmüþlerdir.

2. Ezan Arapça olmalýdýr.

3. Ezan ve Kametin cemaate duyurulmasý þarttýr. Yalnýz ise kendisi duyacak kadar sesli okumasý þarttýr.

4. Ezan ve Kametin þartlarý arasýnda tertip ve peþ peþelik þarttýr. Böyle yapmak sünnettir. Aksine hareketle okunan da sahih olmakla beraber mekruhtur. Böyle okunmuþ ezan ve kametin iadesi daha faziletlidir.

5. Ezanýn tek bir kimse tarafýndan okunmasý gerekir. Ancak birden fazla kimsenin ezaný ayrý ayrý okumalarý geçerlidir.

6. Müezzin Müslüman, akýllý (mümeyyiz), erkek bir kimse olmalýdýr. Cahillerin, fasýklarýn, kadýnlarýn, cünüp-lerin veya bunaðýn ezan okumasý veya kamet getirmesi mekruhtur.

EZANIN SÜNNETLERÝ

1. Müezzinin sesi gür ve güzel olmalýdýr.

2. Ezan sesinin duyurulmasý için yüksek bir yer ya-: minare üzerinde okunmalýdýr.

3. Müezzin hür, bulûða ermiþ, (adil) emin, Salih ve namaz vakitlerini bilen biri olmalýdýr.

4. Müezzin abdestli ve temiz olmalýdýr.

5. Müezzin kör olmamalýdýr.

6. Müezzin birer parmaðýný kulaklarýna sokmalýdýr.

7. Ezan okurken iki kelime arasýnda durarak uzatmalý, kamet getirirken iki kelimeyi birleþtirerek süratle okumalýdýr.

8. Ezan ve Kamette kýbleye dönmeli.

9. "Hayye ale's-salâh" derken yüzü saða, "Hayye ale'l-felâh" derken yüzü sola çevirmelidir.

10. Müezzin, sevabýný Allah'tan isteyerek ezan okumalýdýr.

11. Müezzin, ezaný vaktin evvelinde okumalý.

EZANIN MEKRUHLARI

1. Daha önce zikredilen sünnetler yerine getirilmediði zaman, ezan okumak mekruhtur.

2. Ezanda telhîn, kelimeleri deðiþtirmeye sebep olacak derecede uzatarak yahut kelimelere ilâve veya çýkarma olacak tarzda teðanni ile okumak mekruhtur.

3. Ezan okurken yürümek, konuþmak mekruhtur.

4. Ezaný oturarak okumak mekruhtur.

5. Cuma kýlýnan bir yerleþim yerinde herhangi bir sebeple cuma namazýný kýlamayan kimsenin öðle namazý için ezan okumasý ve kamet getirmesi mekruhtur.

6. Kamet getirilirken içeri giren kimsenin ayakta beklemesi mekruhtur. Hemen oturur. Müezzin "Hayye ale'l felah" dediðinde cemaatle birlikte ayaða kalkar.

7. Farz namazlarý ezansýz ve kametsiz olarak mescitte cemaatle kýlmak mekruhtur.

8. Ezan okunan ve kamet getirilen bir mescitte sonradan namaz kýlacak birinin veya cemaat olan kimselerin ayný vaktin ezanýný tekrar okumalarý mekruhtur. Kameti yeniden okumak da gerekmez. Ýlk ezan ve kamet, vakit çýkana kadar o mescitte kýlýnacak namazlar için yeterlidir.

EZAN VE KAMET GETÝRENE ÝCABET ETMEK

1. Ezana hürmet etmek, okunduðu anda baþka meþguliyetleri býrakmak.

2. Meþru mazereti bulunmayanlarýn namazý camide kýlmak için harekete geçmesi gerekir.

3. Ezan cümlelerini müezzinle birlikte sessizce tekrar etmek.

4. "Hayye ale's-salâh" ve "Hayye ale'l-felâh" okunduðunda da "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" demek.

5. Sabah ezanýnda "Es-salâtü hayrun minen-nevm" dendiðinde; "Sadakte ve berine (doðru söyledin güzel yaptýn manasýnda)" demek.

6. Ezan bitince "Allahümme Rabbe hâzihi'd-dâveti't-tâmme ve's salâtil kâime, âti Muhammedeni'l-vesilete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'r-rafîate veb-ashü Makâmen Mahmûdeni'l-lezi vaaddeh. Ýnneke lâ tuhlifû'l-mîad" duasýný okumak.

Namaz dýþýnda, çocuk doðduðu zaman kulaðýna ezan okumak menduptur, tavsiye edilmiþ olup sevaptýr. Savaþ sýrasýnda, yangýn halinde veya yolcunun arkasýndan ezan okumak menduptur. Þiddetle öfkelenen, sinir krizi geçiren, sara gibi bir hastalýða tutulan kimsenin, kötü huylu insan veya hayvanýn kulaðýna ezan okumak da menduptur. Cin ve þeytanýn korkutucu bir heyetle görülmesi halinde, bunlarýn þerrinden korunmak için ezan okunur.

KAMET

Kamet cümleleri þöyledir:

"Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber

Eþhedü En lâ ilahe illallah, Eþhedü En lâ ilahe illallah

Eþhedü Enne Muhammeden Resûlullah, Eþhedü En-ne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale's- salâh, Hayye ale's- salâh

Hayye ale'l-felâh, Hayye ale'l-felâh

Kad kameti's-salâh, Kad kameti's-salâh

Allahü Ekber, Allahü Ekber

Lâ ilahe illallah."

Erkekler tarafýndan gerek tek baþýna ve gerekse cemaatle kýlýnacak vakte ait farz namaz veya kaza namazýna baþlanacaðý zaman kamet getirmek müekked bir sünnettir. Hükümleri daha önce geçen ezanýn hükümleri gibidir. Ancak, kametin, harflerini belirtecek þekilde seri okunmasý sünnettir. Efdal oian, ezaný okuyan kimsenin kameti de okumasýdýr. Bir kimseye imam izin vermedikçe kamet getiremez. Kametin abdestli kýbleye dönerek ve yürüyüp konuþmadan getirilmesi sünnettir.

Kametin yüksek bir yerde getirilmesi ve parmaklarýn kulaða sokulmasý, terci ve tertil sünnet deðildir.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kamet-Namaz'a Kamet Getirmek-Kamet Nedir? theteknik 0 536 02.04.11, 04:00:50
Last Post: theteknik
  Kaza Namazlarnda Ezan ve Kamet Gerekir mi? theteknik 0 363 02.04.11, 03:35:25
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)