Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erman Hoca'da Hollywood'da
#1
Elton John AIDS Vakfý tarafýndan düzenlenen Oscar yemeðine katýlan Erman Toroðlu, gecede neler yaþandýðýný ve Elton John-David Furnish çiftiyle sohbetini paylaþtý.

ÜNLÜ spor yorumcusu Erman Toroðlu, Elton John AIDS Vakfý’nda gönüllü olarak çalýþan Demet Öger’e ait þiirleri seslendireceði bir albüm çýkarmaya hazýrlanýyor. Mayýs ayýnda çýkacak albümün geliri, vakfa baðýþlanacak. Vakýf, Toroðlu’nu bu çalýþmasý karþýlýðýnda önceki akþam Kaliforniya-West Hollywood’daki Pacific Design Centre’da düzenlediði geleneksel Oscar yemeðine davet etti. Gecede Elton John ve David Furnish ile sohbet etme fýrsatý da bulan Toroðlu, çiftle iliþkileri ve taþýyýcý anne vasýtasýyla dünyaya gelen bebekleri hakkýnda konuþtu. Toroðlu, o gece yaþananlarý Hürriyet için yazdý:

Bebek aðlayýnca Elton ilgileniyor

Elton John’a, neden AIDS’lilerle ilgili çalýþmalar yaptýðýný soruyorum. Çok yakýn iki arkadaþýný AIDS’ten kaybettiðini söylüyor. Eþi David Furnish ile konuþuyorum. Bir akþam yemeðinde, arkadaþ ortamýnda tanýþtýklarýný ve çok mutlu bir beraberlikleri olduðunu anlatýyor. “Evde kimin sözünün geçtiði” sorusuna ise “Ýkimizin de” yanýtýný veriyor ve “Birbirimizi dinlemeyi, anlamayý biliyoruz” diye devam ediyor. Bebekle kimin daha fazla ilgilendiðini merak ediyorum, yine “Ýkimiz de” cevabýný veriyor, “ama” diye de ekliyor: “Aðlayýnca Elton ilgileniyor.” Peki evde yemeði hangisi yapýyor: “Vakit yok, evde aþçýmýz var, yemekleri o
yapýyor.”

Yaklaþýk 8 milyon dolar toplandý

Ýstanbul hakkýnda konuþurken, ikisi de gelmek istediklerinden bahsediyor: “Ýstanbul’un çok güzel bir þehir olduðunu duyduk. Demet Haným (Öger) eðer bir gün ayarlarsa, gelmek istiyoruz.” Davet sýrasýnda ikisini de gözlüyorum. Nerede duracaklarýný, ne söyleyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Özellikle ayný anda konuþmuyorlar.

Birbirlerini çok dikkatle izliyorlar... Yalnýzca bu gecede toplanan paranýn 7-8 milyon dolar civarýnda olduðu söyleniyor. AIDS’liler yararýna düzenlenen bu olay, hedefine ulaþmýþ durumda. Elton John, hayatýný bu vakfa adamýþ. Aklý fikri, dünyadaki AIDS sorunu. Bu konuda da inanýlmaz etkili çalýþýyor. Çok yakýndaki Oscar Ödül Töreni bitince, oradaki birçok misafir de bu davete katýlýyor. Zaten buradaki çoðu isim, o filmlerin yapýmcýlarý. Oscar’a gitmiyor, buradaki salonda izliyorlar töreni.

Güvenlik önlemleri ürkütücü boyutta

Erman Toroðlu, davetteki güvenlik önlemlerini anlattý: “Davetin yapýldýðý mekâna ulaþmak çok zordu. Amerikan polisi bizim hakkýmýzdaki bütün bilgileri almýþ, daha yoldayken bizi takip etmeye baþlamýþtý. Güvenliðin bu boyutta olmasý bile insana ürkütücü geliyor. Biz alýþmýþýz ‘merhaba’ deyip geçmeye. Eðer burada kayýtlý, davetli deðilseniz, mekânýn 1 km yakýnýna dahi yaklaþamýyorsunuz.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Cbbeli Ahmet Hoca Serbest Brakld Faruk Arslan 0 340 07.12.12, 16:59:02
Last Post: Faruk ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)