Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Doðru Að Protokollerinin Seçimi Ve Kurulumu
#1
Aðdaki bilgisayarlar ortak bir dili kullanarak birbirleriyle iletiþim kurarlar.Að protokolleri iþletim sistemlerinden baðýmsýzdýrlar ve deðiþik sistemler arasýnda veri alýþ-veriþi nede olanak tanýrlar.Önemli olan tüm bilgisayarlarýn ayný protokollerle çalýsmasýdýr.En yaygýn protokoller þunlardýr:

IPX/SPX,Novell tarafýndan geliþtirildi.

Netbeui,Microsoft'un saf bir PC ve að protokolü

TCP/IP,Unix dünyasýndan geliyor ve internet'in standart protokolü olarak kullanýlýyor.
Genelde aðýnýzýn çalýþmasý için hangi protokolü seçtiðinizin pek önemi yoktur:hatta birçok protokolü birden yükleyip kullanabilirsiniz.Ýnternet eriþimine ihtiyacýnýz yoksa ve bir Intranet de (aðdaki HTML uygulamalarý baðlamýnda) kurmayý düþünmüyorsanýz sadece IPX/SPX protokolü yeterlidir.
Ancak ileride internet baðlantýlarýný yapýlandýrmayý düþünüyorsanýz TCP/IP yide kurmanýz iyi olacaktýr.Hatta að çapýndaki bir internet eriþim çözümü için bu protokolün aða baðlý tüm bilgisayarlara kurulmasý zorunludur.
Að protokollerini kurmak için gereken iþlemler son kullanýcýlarýn bile yapabileceði kadar basit.Masaüstündeki (desktop) "Að Komþularý" simgesine sað tuþla týklayýp "Özellikleri" seçin.Böylece tüm Network aygýtlarýný,protokollerini ve yazýlým modüllerini gösteren bir liste açýlacaktýr.Yeni bir að protokolünü eklemek için "Ekle-Ýletiþim Kurallarý" simgelerine týklamalýsýnýz.Üretici listesinden "Microsoft" u seçin ve saðdaki pencerede de istediðiniz protokolü seçin.Tamam düðmesine týkladýðýnýzda windows yeni protokolleri kurmaya baþlayacaktýr,gerekli dosyalarý kopyalamak için de windows cd'sini isteyecektir.
Kurulumdan sonra yine ilk ekrana dönülecektir,ancak Að Özellikleri penceresinde þimdi yeni eklediðiniz protokolleri kullanan aygýtlarýnda ek kayýtlarý çýkacaktýr,mesela "TCP/IP -> Realtek RTL 8029".Yeni kurulan her protokol öncelikle varolan tüm að aygýtlarýna kendini baðlar.TCP/IP çevirmeli að baðlantýsý kullanan aygýtlarada eklenir.IPX veya baþka bir protokol kullanýyorsanýz TCP/IP'nin sadece ethernet kartýna baðlanmasý gerekir.Diðer baðlantýlarý simgelerini iþaretleyerek ve "Kaldýr" düðmesine týklayarak kaldýrýn...
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Filezilla dosya transferi kurulumu ve kullanm! Video Yasin Arslan 0 689 04.09.12, 18:21:03
Last Post: Yasin Arslan
  Network Sem Ve Kurulumu Serkan006 0 375 02.05.11, 22:38:17
Last Post: Serkan006
  Basit Bir Yerel Alan A Kurulumu Serkan006 0 365 02.05.11, 22:36:45
Last Post: Serkan006
  Windows Xp/2000 zerinden Kurulumu Resimli Serkan006 0 363 02.05.11, 11:22:18
Last Post: Serkan006
  Kablosuz Ag Baglanti Kurulumu YasiN 1 433 19.02.11, 11:24:43
Last Post: _AzraiL_Users browsing this thread: 1 Guest(s)