Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dead Space 2/ 2011
#1
[Image: DeadSpace2.png]

Korkmayý severim. Tüylerimin diken diken, gerilmiþ bir þekilde ekrana bakmak, o tekinsiz atmosfere kendimi kaptýrmak benim için en güzel eðlence yollarýndan biridir. Biliyorum, belki kulaða garip geliyor ama dört yaþýnda, TV'de korku filmi fragmaný görüp, ailemi sinemanýn ne olduðunu bile bilmeden beni sinemaya götürmesi için zorlamýþtým. Ardýndan gelsin korku filmleri, gitsin gizem içerikli kitaplar. Yýllar geçti, baðýmsýz Kore filmlerine baðýmlý oldum ama korku sevdamdan hiç geçmedim. Filmler, çizgi romanlar ve tabii oyunlar!

Korku oyunlarý benim için adventure türü ile birlikte bir olmazsa olmazdýr. O karanlýk atmosfer, herhangi bir köþeden fýrlama ihtimali olan yaratýklar ve ya deliler, sinir bozucu, melankolik müzikler. O esnada, belki biraz delice ama, oyunun içerisinde olmak isterim. O korku dolu havayý solumak, tekinsizliðe kendimi kaptýrmak. Bunu geçtiðimiz yýllarda sadece iki özel oyunda yaþamýþtým. Bunlardan biri Call of Cthulhu: Dark Corners of Earth (ki hala oynamadýysanýz, deliliðin ve dehþetin ne olduðunu görmek için hemen bu harika oyunu edinin), diðeri de Dead Space idi.

Bir dehþet masalý baþlýyor

Bir mühendis olan Isaac Clarke, sevgilisinin de bulunduðu Ishimura adlý gemiden haber alýnamayýnca, bir ekip ile birlikte bu maden gemisine doðru yola çýkar. Uzayýn boþluðunda süzülen Ishimura, dýþarýdan oldukça normal gözükse de, olay gemiye girince bambaþka bir hal alýr. Yüzlerce kiþilik gemi mürettebatý kayýptýr, etrafta pek çok parçalanmýþ ceset vardýr ve karanlýk köþelerde sürünen 'þeyler' vardýr. Korkunç bir saldýrý sonrasý ekibimizden ayrý kalmýþýzdýr ve devasa bir 'ölü' uzay gemisinde bir baþýmýza, üzerimizdeki mühendis kýyafeti ve elimizde bir maden lazer kesicisi ile yapayalnýz yürümeye baþlamýþýzdýr. Gerisini Dead Space'i oynayanlar için anlatmama gerek yok herhalde. Tek söylemem gereken þey, Marker isimli uzaylý kalýntýsýnýn Isaac tarafýndan yok edilmesiydi. Yoksa deðil mi?

[Image: 5.jpg]

[Image: image.axd?picture=2010%2F9%2Fdead-space-2-grip.jpg]

O korkunç olaylardan sonra Isaac Clarke, zihinsel olarak oldukça yaralanmýþ, sevgilisinin de kaybý ile gerçek anlamda yýkýlmýþtýr. Ýþte Dead Space 2'de tam bu noktada baþlýyor. Satürn'ün bir uydusunda kurulmuþ uzay kentinde, akýl hastanesinin üyelerinden biriyiz. Üzerimizde psikolojik deneyler yapýlýyor. Bunlarýn sebebi ise oyunun ilerleyen aþamalarýnda ortaya çýkýyor. Oyunu henüz oynamamýþ kiþiler için minör bir spoiler olabileceði uyarýsýný da yaparak oyunun açýlýþýný kýsaca anlatýyorum.

Isaac'in bir rüyasý ile baþlýyoruz. Ishimura'da kaybettiðimiz sevgilimizi, aslýnda gemiye bizim yolladýðýmýzý öðrendiðimiz rüyada, kaybettiðimiz aþkýmýz ile konuþuyoruz ve ilk kez Isaac'in sesini duymuþ oluyoruz. Ardýndan gözlerimiz, bizi delicesine sarsan biri ile aralanýyor. Genç bir adam bize hemen uyanmamýz ve kaçmamýz gerektiðini söylüyor. Kaçamýyoruz, zira üzerimizde çok sýký bir deli gömleði var! Bu arada bizi kurtarmaya çalýþan genç dostumuz, ardýndan sinsice yaklaþan bir yaratýk tarafýndan katlediliyor. Ýþte oyun boyunca hiç düþmeyecek olan o yüksek tansiyon bu noktada baþlýyor. Deli gömleði içerisindeyiz, zor yürüyoruz, kaçacak çok az yer var ve diðer tüm akýl hastanesi üyeleri birer yaratýða dönüþmüþ ve etrafa dehþet saçýyor. Açýk konuþayým, uzun zamandýr, bu kadar saðlam, bu kadar heyecanlý ve sert bir oyun açýlýþý görmemiþtim. Sizi iliklerinize kadar saracak, telaþa kaptýracak, zekice düþünülmüþ, tansiyonu yüksek bir baþlangýç.
Reply
#2
Atmosferin önemi

Þöyle bir atmosfer düþünün. Her taraf karanlýk, etrafta sadece çýðlýklarýn yankýlarý var. Girdiðiniz bir odada, göðsü yarýlmýþ, ameliyatýn ortasýnda doktorlarca yalnýz býrakýlmýþ, masaya baðlý bir hasta var. Narkozun etkisinden yeni çýkmýþ ve neden göðüs kafesi açýkken, doktorlarýn onu yalnýz býraktýðýný sorguluyor. Bu esnada onu kurtarabileceðimiz bir silahýmýz yok ve daha da rahatsýz edici olan, odaya girmek üzere olan bir yaratýk!

Oyun bunun benzeri pek çok çaresizlik aný ile dolu. Bu çaresizlik yüzünden, bu uzay kentinin sakinleri kendi boðazlarýný kesmekte bile sakýnca görmüyorlar. Kaçarken birbirlerini eziyorlar, kurtulmak için bir baþkasýný yaratýklara yem etmekten çekinmiyorlar. Kýsacasý tam bir hayat mücadelesi! Ve bu deliliðin içerisinde biz, bir baþýmýza neler olmaya çalýþtýðýný çözmeye çalýþýrken, bir yandan da hayatta kalmaya çalýþýyoruz. Bize yardýmcý olmaya çalýþan kiþiler de var. Biri, bizimle sürekli irtibatta olan ve bize yol gösteren Diana. Bir baþkasý ise çocuðunu ve karýsýný öldürmüþ olan, akýl saðlýðý pek de yerinde olmayan bir adam. Bu arada Marker'ý tekrar bir araya getirmeyi amaçlayan bir de düþmanýmýz var. Kýsacasý, hem bu dehþetten kaçmaya çalýþýyoruz, hem kime güvenmemiz gerektiði üzerine kafa yoruyor, bir yandan da arka planda dönen gizemli hikayeyi çözmeye çalýþýyorsunuz. Küçük bir not: Eðer oyunu oynamadan evvel, henüz yeni yayýnlanmýþ olan Dead Space: Aftermath isimli animeyi izlerseniz, ilk oyun ile ikincisi arasýnda neler olup bittiðini güzel bir hikaye eþliðinde izlemeniz mümkün oluyor.

[Image: 6.jpg]

Uzayda yaþam zor, ölüm daha da zor

Oyun boyunca, o güzel hikaye sizi olmadýk yerlere sürüklüyor. Bunlardan biri Marker adlý kalýntýyý bir araya getirmeye çalýþan ve ona tapan Unitoloji tarikatý. Bu meshep, insanlýðýn eski uzaylýlar tarafýndan yaratýldýðýný ve yakýnda her þeyin 'bir bütün' olacaðýna inanýyor. Hikayenin baþýndan sonuna kadar duyacaðýnýz, bizi bir bütün yap, cümlesi de böylece az da olsa anlam kazanmýþ oluyor. Unitolojistler oldukça güçlü bir yapý kurmuþlar ve öðretilerini her tarafa yayma çabasýndalar. Tabii, onca katliamdan sonra ortada vaaz verecek pek de fazla kiþi kalmýyor. Bir baþka bölümde, bu uzay kentinde yaþayan ailelerin çocuklarýnýn ikamet ettiði ana okuluna yolumuz düþüyor. O kadar renkli bir ortamda, sinirlerinizin o küçük patlayan bebekler yüzünden bu kadar gerilebileceðini asla tahmin edemezsiniz.

Maceramýz o kadar garip bir halde þekilleniyor ki, can dostunuz olarak gördüðünüz kiþiler bir anda sizin düþmanýnýz çýkabiliyor. Ya da kendinizi bir an da uzayýn o sessiz, ölüm kokan boþluðunda devasa bir yaratýk ile savaþýrken ya da devasa aynalarý ayarlamaya çalýþýrken bulabiliyorsunuz. Oyun her ne kadar ilk temsilcisine göre, çok daha farklý ve baþarýlý ortamlar sunsa da, hikayenin Ishimura'nýn dar koridorlarýnýn dýþýna çýkmasý, oyunun gerilim etkenini bir parça da olsun bozmuþ durumda. Ancak, anlýk þok dalgalarý, beklenmeyen ataklar, bir anda kendinizi uzayýn boþluðuna fýrlatýlmak üzereyken bulmanýz gibi sekanslar ile bu sorun güzel bir þekilde dengelenmiþ.

Oyunun sizi en gerecek yanlarýndan biri de, karþýnýza çýkan düþmanlar. Bazýlarý ilk yapýmdan tanýdýk gelse de, bazýlarý zekalarý ile sizi oldukça þaþýrtabilir. Unitolojist merkezinde ilk kez karþýmýza çýkan hýzlý koþucular, duvarlarýn arkasýnda saklanýyor, plan kuruyor ve hiç beklemediðiniz bir an da size saldýrýyorar. Ya da benim ufaklýklar diye adlandýrdýðým, sesleri ile bile sizi deliye çevirecek olan çocuk yaratýklar. Tek tek yaklaþtýklarýnda pek tehlikeli olmayan bu 'bücürükler' karþýnýza bir sürü olarak çýkýyorlar. Bir anda etrafýnýzda kellenizi koparmaktan baþka amacý olmayan onlarca çocuðu görmek, emin olun elinizi ayaðýnýza dolandýracak. Ya da yerlerde sürünerek yaklaþan iri ve þiþman dostlarýnýzý öldürdüðünüzde etrafa saçýlan ve minik yapýlarý yüzünden hedefe almasý zor olan yaratýklar size saç baþ yolduracak cinsten. Oyunu bir de HARD zorluk seviyesinde oynadýðýnýzý düþünürseniz, olayýn nasýl bir çýlgýnlýða dönüþeceðini siz tahmin edin.

Keserimiz elimizde, biz gideriz bulmaca çözmeye

Ýlk oyunda olan bulmacalar, ayný þekilde oyunda yer almaya devam ediyor. Bunlar genellikle girmesi imkansýz olan (örneðin bir yangýnýn kapattýðý giriþ) yerlere kinesis gücümüzle girebilmek gibi. Oksijen saðlayan mekanýzmanýn pillerini kinesis gücümüz ile çýkartýp, havadaki oksijeni keserek yangýný söndürüyoruz. Daha sonra ise gittiðimiz baþka bir odaya, sýfýr yer çekiminde bu pillerden birini, yine kinesis gücümüz ile taþýyarak hayatta kalmaya çalýþýyoruz. Kinesis gücümüzün bize yardýmcý olduðu pek çok nokta var. Lazerlerin kimliðinizi tespit edip girmenize izin vermediði bir mekanda, yakýn bir odada bulduðunuz cesedi taþýyarak, açýlmayan yollarý açabiliyorsunuz.

[Image: 1.jpg]

Bulmacalar genelde ayný þekilde karþýmýza çýkýyor. Açýlmayan kapýlarý açmak, enerji ünitelerini kinesis ile taþýyarak doðru noktalara yerleþtirmek gibi þeyler. Ya da objeyi, yine ilk oyundaki gibi, zamanda yavaþlatarak geçilemeyen yerlerden geçmek. Bu açýdan bakacak olursak, Dead Space bulmaca yönünden biraz zayýf kalýyor. Ama böylesi saðlam bir aksiyon oyununda, bu gibi bir durum mazur görülebilir tabii ki. Unutmadan, hoþuma giden bir bulmaca da, ki pek bulmaca sayýlmaz, þu þekilde. Ani bir patlama sonunda, acil havalandýrma kapaðý açýlýyor ve kendinizi uzayýn soðununa doðru çekilirken buluyorsunuz. Yapmanýz gereken kapýnýn üzerindeki sensörü ölmeden evel bir an önce vurup, kapýyý kapatmak. Gerçek bir adrenalin bombasý!
Özel güçlerin gücü!

Yavaþlatýcý gücümüz ayný zamanda üzerinize akýn akýn gelen katliamcýlarý yavaþlatmakta ve hayatta kalmanýza destek olmada büyük bir etken. O yüzden Statis barýnýzý (ve yine ilk yapýmdaki gibi Isaac'in sýrtýnda gözüküyor) sýk sýk dolu tutmaya gayret edin. Bu nu da etrafta rastlantý ile bulabileceðiniz dolum istasyonlarýndan yapabilir, yaratýklardan çýkan nodülleri toplayabilir ya da Credits toplayarak (bildiðimiz para) alýþ veriþ yapabildiðiniz Shop'lardan alabilirsiniz.

Shop demiþken, etraftan bulabildiðiniz þematikler sayesinde, bu shoplardan yeni silahlar tanýmlayabilir, yeni mermi tipleri alabilirsiniz. Size tavsiyem paranýzý, saðlýk paketleri ve özellikle de pahalýya satýlan özel, ileri seviye kýyafetler için saklamanýz. Oyunu alev makinesi, testere, zýpkýn benzeri nice silah varken sadece strandart bir madenci lazer keseri ile bitirmek ayrý bir zevk oluyor. Böylece hem paranýzý daha hayati þeyler için saklayabiliyor, hem de eðlenceyi ikiye katlýyorsunuz.

'Yine' ilk oyunda karþýmýza çýkan Bench adlý sistemler sayesinde, etraftan bulduðumuz Power Nod'larý silahlarýnýz, suitiniz, statis barýnýz, saðlýðýnýz, silah cephane kapasitesi, silah hasar gücü, uzayda hava alma sürenizi... Kýsacasý sayýsýz opsiyonu geliþtirmek için kullanabiliyorsunuz. Açýkçasý ben bir parça garantici bir oyuncu olduðum için, node’larý özellikle hava alma kapasitesi ve silahýmýn hasar gücüne yatýrdým. Pek tabii, farklý kombinasyonlar ile kendinizi güçlendirmeniz ve farklý oyun deneyimleri yaþamak mümkün.

[Image: 11.jpg]

Uzayda Ölüm hala güzel

Lafý daha fazla uzatmaya gerek yok. Karþýmýzda, son dönemde piyasaya çýkan en iyi aksiyon - hayatta kalma oyunu duruyor. EA ve Viscral Games gerçekten de saðlam bir baþarmýþlar ve bunca övünme de boþ yere deðilmiþ. Baþýndan son anýna kadar düþmeyen temposu, o karanlýk þehirde oradan oraya koþuþturmanýz, daha gerçek bir Isaac, ilk oyundaki sýkýcý görev sisteminin olmayýþý, ileri derecede vahþeti ve en önemlisi zeka dolu, bol sürprizli hikayesi ile Dead Space 2, þimdiden bu yýlýn en'lerinden biri olmuþ durumda.

Siz de kormaktan, Alien serisinden, uzaydan ve Lovecraft tarzý çýlgýnlýktan hoþlanýyorsanýz, Dead Space 2 sizin favori oyunlarýnýzdan biri olacak.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  The Walking Dead Survival Instinct oyun incelemesi! Yasin Arslan 0 428 28.05.13, 15:08:50
Last Post: Yasin Arslan
  Dead Space 3 oyun incelemesi! Yasin Arslan 0 556 09.04.13, 17:30:53
Last Post: Yasin Arslan
  The Walking Dead: Episode 1- A New Day Oyun ncelemesi Yasin Arslan 0 386 19.09.12, 20:17:27
Last Post: Yasin Arslan
  The Walking Dead EP2: Starved for Help zeday 0 443 22.08.12, 10:17:09
Last Post: zeday
  Left 4 Dead 2 tahsin197 0 336 02.04.11, 20:02:33
Last Post: tahsin197Users browsing this thread: 1 Guest(s)