Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bulletstorm
#1
Gelelim oynanýþa…

Bulletstorm yazýnýn baþýnda dediðim gibi FPS’nin çehresini deðiþtiren bir yapým. Daha önce buna benzer bir oyun oynamamýþtým ben en azýndan. Ýlginç bir þekilde zýplayamadýðýmýz oyunda “kick” ve “slide” adlý iki özellik eðlenceyi kat kat arttýrýyor ve oyunu monotonluktan çýkarýyor. Tabii, en önemlisi “skillshot” denilen yetenek kullanarak düþman öldürme teknikleri. Bu noktada oyun gerçeklikten tamamen çýkýyor ve eðlence de doðru orantý da artýyor. Ýsmail Güldüren tarzý düþmanýmýzýn ayaklarýna kayabiliyoruz, aðýr çekim havada süzülürlerken gövdelerini iki parçaya ayýrabiliyoruz veya ne olduðunu henüz tanýmlayamadýðým dev bir yaratýðý kaba etinden tekmelemek yoluyla öldürebiliyoruz.

Bulletstorm’da sayýsýz “skillshot” bulunuyor ve her uygulamamýzda skill puanlarý kazanýyoruz. Düþmanlarýmýzý tekmelediðimizde aðýr çekime geçiyorlar ve böylelikle rahatlýkla niþan alýp, istediðimiz atýþý uygulayabiliyoruz. Aslýnda tüm bunlarý yazýyla anlatmak çok zor. Skillshot olayý kýsacasý Bulletstorm’un en büyük kozu. Voodoo Kill, Vertigo Kill, Gangbang, Parachute ve Bluff benim favorilerim örneðin. Size tavsiyem, Bulletstorm’u tadýný çýkararak oynamaya bakýn çünkü oynanýþ süresi 5-6 saat dolaylarýnda ve bu süreyi iyi deðerlendirin. Bol bol skillshot yapýn, acele etmeden öldürün düþmanlarýnýzý. Bu þekilde maksimum zevk alacaksýnýzdýr.

Oyunun diðer öne çýkan noktasý ise az sayýda ama inanýlmaz eðlenceli olan silahlarý. Baþlangýçta 9 adet silah az gibi gözükebilir ama bu kimseyi yanýltmasýn. Her silahýn skill puaný kullanarak açýlan upgrade’leri ve ekstra özellikleri bulunuyor. Mermi limitini arttýrýp, charge özelliklerini açabiliyorsunuz. Tüm bunlarý da oyunun belirli noktalarýnda bulunan noktalardan yapýyoruz. Yani istediðimiz zaman mermi alamýyoruz ama kolayda oynadýðýnýz takdirde zaten bir sýkýntý da yaþamýyorsunuz. Charge denilen özellikten bahsettikten sonra silahlara geçeceðim. Bazý silahlarýmýzý bu þekilde upgrade ediyoruz ve normalden çok güçlü atýþlar yapabiliyoruz. Ayrýca üstümüzde fazla sayýda silah bulundurabilmemize raðmen en fazla 3 silahý ayný anda kullanabiliyoruz. Bahsettiðim noktalarda ancak silah deðiþimi yapabiliyoruz.
Buyrun silahlara geçelim:
[Image: 10.jpg]

PeaceMaker Carbine: Oyunun baþýnda elimize verilen ilk silahýmýz. Otomatik silah olmasý ve boss’lar üzerinde çok iþe yarayan charge özelliðiyle her zaman tercihiniz olacaktýr.

Energy Leash: Bu da oyunda sahip olduðumuz ikinci silah. Elimize taktýðýmýz bu silah enerji yüklü bir kýrbaç. Bir benzerini hatta izleyen varsa Iron Man 2’de görmüþtük. Bu kýrbaç yardýmýyla düþmanlarýmýzý tutup çekebiliyoruz, helikopterleri düþürebiliyoruz ve charge özelliðini kullanarak orada bulunan tüm düþmanlarý havaya uçurabiliyoruz. Kullanmasý en zevkli silahlardan biri, standart olarak elinizin üzerinde bulunmasý da cabasý.

Boneduster: Dört namlulu bir pompalý tüfek. Yakýn mesafede kullanabileceðiniz en iyi silah.

Flail Gun: Bir zincirin üzerine baðlanmýþ iki el bombasý fýrlatan silahýmýz bu da. Düþmanýn üzerine atýp patlatmasý gerçekten zevkli, ayrýca kalabalýk ortamlarda yapýnca otomatik olarak “Gang Bang” skillshot’unu da uygulamýþ oluyoruz. Yine de pek sýk kullanacaðýnýzý sanmam.

Bouncer: Serious Sam’deki top atan silahýn bir benzeri bu da. Kalabalýk düþman gruplarýnýn ve boss’larýn korkulu rüyasý.

Screamer: Oyunda bulunan tek tabanca. Güçlü atýþlar yapan silahla “Fireworks” yapmak çok zevkli.

Drill Gun: Adýndan da anlaþýlacaðý gibi bir “matkap” bu silahýmýz da. Bunu kullanarak düþmanlara Break Dance yaptýrmak komik sahnelere yol açýyor.

Head Hunter: Klasik keskin niþancý tüfeði. Charge özelliðiyle patlayan mermiler atabiliyor. Mutlaka kullanmanýz gereken bölümler olacak.

Minigun: Yine klasik Minigun, birkaç sefer elinize geçiyor oyunda.

Silahlar bu þekilde, hepsi de son derece yaratýcý, az ama öz. Her birini mutlaka kullanmanýz gereken yerler olacak, bazýlarý elbette favoriniz olacak. Ayrýca oyunda bir de boss’lar bulunuyor. Bunlarýn birçoðu kolayca alt ediliyor ama bazýlarý var ki gerçekten zorlanacaksýnýz. Örneðin; midesini parçalamak için epey uðraþtýðým boss ve sersemletip, tekmelemek suretiyle öldürdüðüm dinozorumsu yaratýk. Robot dinozoru yönettiðimiz bölüm de çok zevkliydi, tabii sonu hüzünlü bitti.

Bulletstorm’da yapay zeka çok iyi deðil ama iyi. En baþta, düþmanlar nedense takým arkadaþlarýnýz yerine daima ilk size saldýrmayý tercih ediyor. Yani onlarýn yanýndan geçip direkt size yönelmeleri biraz saçma olmuþ. Gerçi easy modunda oynadýðýnýz takdirde oyunu hiç ölmeden bile bitirmeniz olasý. Binlerce yaratýk, mutant öldürseniz de özel güçleriniz ve silahlarýnýz sayesinde pek zorlanmýyorsunuz. Yine de yapay zeka farklý yerlerden saldýrýyor, yer deðiþtiriyor ve sniper mermilerinden bile kaçýyor.

Ayrýca bir de Echoes modu ve multiplayer Anarchy modu bulunuyor. Echoes’de üzerinize gelen düþman dalgalarýný durdurarak zaman kazanmaya çalýþýyorsunuz. Anarchy ise bunun multiplayer hali. Dört oyuncu bu þekilde bir Co-op mücadele verebiliyor. Maalesef multiplayer Bulletstorm’un sýnýfta kaldýðý bir diðer nokta çünkü kendini tekrar eden, sýnýrlý bir yapýya sahip. Aslýnda yapýmcýlarýn son anda iptal ettiði “Campaign Co-op” olsaydý çok daha farklý þeyler olabilirdi.

[Image: 12.jpg]

Teknik

Teknik yönden ise Bulletstorm’a benim pek de kötü bir yorumum olamayacak. Öncelikle Unreal Engine 3 grafik motorunun hala bu kadar harika gözükmesi þaþýrtýcý. Açýk alan tasarýmlarý, ýþýklandýrmalar ve renkler göze hitap ediyor. Özellikle PC versiyonu gözle görülür þekilde konsollarýn önüne geçiyor grafiklerde. Yalnýz þu var; fizik motoru biraz yetersiz kalmýþ. Çevreyle etkileþim sýfýra yakýn diyebilirim, patlayan nesneleri daha çok görmek isterdim. Özellikle zaten patlama ve su efektleri hoþuma gitti. Bu kadar þiddetin ve kanýn arasýnda böylesine renkli grafikler enteresan duruyor ayrýca. Düþmanlar ve mutantlar her ne kadar birbirini biraz tekrar da etse karakter tasarýmlarý da gayet güzel olmuþ.

Sesler, seslendirmeler ve müzikler de olmazsa olmaz. Mutlaka son ses oynamanýzý öneririm. Müzikler oyunun gidiþatýna göre çok iyi ayarlanmýþ ve tempoyu yükseltip sizi havaya sokuyor. Seslendirmeler ise çok baþarýlý, ara ara Grayson Hunt’ýn Duke Nukem tarzý araya giriþleri de epey güldürdü beni. Trisha ile Grayson’un çekiþmeleri, zýtlaþmalarý da çok eðlenceli. Yabancýlarýn “tuvalet mizahý” dedikleri bu dili kaldýrabilirseniz eðer seslendirmelere kesinlikle hayran kalacaksýnýz. Kýsacasý teknik yönlerden de neredeyse kusursuza yakýn Bulletstorm!

Bu kadar yazýp çizdikten sonra yazýnýn sonuna da geldik. Seveceðiniz karakterleri, ilginç silahlarý ve FPS tarihine geçecek skillshot sistemiyle Bulletstorm kesinlikle sýradan bir FPS’den ötesi. Teknik yönden bu kadar üstün olmasýnýn yaný sýra mükemmel bir oynanabilirliðe de sahip. Daha iyi bir senaryo, daha iyi bir multiplayer, co-op modu ve daha uzun bir oyun olabilirdi evet ama bana kalýrsa son yýllarýn en iyi FPS’si. Hatta yazar gözüyle ve objektif olarak bakmazsam Bulletstorm’a sýrf sunduðu eðlenceden dolayý 100 puan bile verebilirdim ama önemli bazý eksikleri de var elbette. Ayrýca þiddetten, küfürden rahatsýz olanlara ve en önemlisi de çocuklara kesinlikle hitap etmiyor. Sabýrsýzlýkla Duke Nukem: Forever’i beklediðim þu günlerde Bulletstorm beni biraz olsun yatýþtýrdý. Eminim her FPS sever de benimle ayný fikirde olacaktýr.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Bulletstorm tahsin197 0 323 02.04.11, 18:22:12
Last Post: tahsin197Users browsing this thread: 1 Guest(s)