Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bakan Caglayan Ihracatcilarin yeni rotasini belirledi...
#1
Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye'nin ihracattaki yeni rotasýnýn Çin, ABD, Hindistan, Endonezya ve Rusya olduðunu söyleyerek, "Ýhracatçýlar bavullarýný hazýrlasýn, bu ülkelere çýkartma yapacaðýz" dedi.
Denizli Ýhracatçýlar Birliði (DENÝB) tarafýndan Denizli Anemon Otel'de Ýhracatýn Yýldýzlarý 2010 Ödül Töreni düzenlendi. Törene Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, AK Parti Denizli milletvekilleri Mehmet Yüksel ve Mehmet Salih Erdoðan, Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, DENÝB Baþkaný Süleyman Kocasert ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan DENÝB Baþkaný Süleyman Kocasert, "Cumhuriyetin 100'üncü yýlýnda önemli hedeflerimiz var. Denizli olarak 2023'te 15 milyar Dolar ihracat gerçekleþtirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci ise Cumhuriyetin 100'üncü yýlýnda Denizli'nin 15 milyar dolarlýk hedefinin hayal olmadýðýný belirterek, "Denizli'nin geleceði çok parlak. Denizli'de sigortalý sayýsý 155 bini buldu. Çeþitli sektörlerdeki bu istihdam sayýmýzý daha da arttýrmalýyýz. Sadece ihracatçý ve üretici bir þehir olan Denizli, turizm ve saðlýk sektörlerinde de istihdam oluþturmalý. 2023'de 300 bin istihdam sayýsýna ulaþmamýz gerekiyor" diye konuþtu.
TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi de ihracat yapan herkesin birer kahraman olduðunu belirterek, "Sayýn Bakanýmýz Zafer Çaðlayan, tüm dünyayý bir kepçe gibi dolaþarak ihracatýn artmasý için çalýþýyor. Ýhracatýn 114 milyar dolara ulaþmasýnda en önemli katký bakan Zafer Çaðlayan'ýndýr" dedi.
Ýhracattaki artýþýn sofradaki aþýn artmasý anlamýna geldiðini belirten Büyükekþi, "Ýhracatçýlar okyanuslarda gemi yüzdüren kaptanlardýr. Motivasyon olmadan, azimle çalýþmadan, giriþimcilik olmadan ihracat olmuyor. Ýhracatýmýz 114 milyar Dolar oldu. 2011 ihracatýmýzý 132 milyarý aþarak rekor kýrmak istiyoruz. AR-GE, moda ve markaya önem veriyoruz. TÝM bütçesinin yarýsýný bu çalýþmalara ayýracaðýz" þeklinde konuþtu.
Denizli Valisi Yavuz Erkmen ise ihracat yapan iþadamlarýný ve iþyerlerinde çalýþan tüm iþçileri kutlayarak, "Denizli'deki ihracat 2.1 milyar dolar. Üretimi Denizli'de yapýp, ihracatý baþka illerden yapan þirketler var. Denizlili ihracatçýlarýn ihracatlarýný Denizli'den yapmalarý için çaðrýda bulunuyorum" dedi.
HEDEFÝMÝZ 2023'TE ÝLK 10'DA YER ALMAK
Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf ise Denizli'nin yüzde 23'lük ihracat artýþýyla Türkiye ortalamasýnýn iki katý artýþ gösterdiðini belirterek, "Türkiye'deki ihracat rakamlarý arasýnda hepimizin göðsünü kabarttý. Ýþvereninden iþçisine kadar herkese teþekkür ederim. Denizli'nin 2023 hayaline dair bir vizyonu var. 2023 yýlýnda Türkiye ekonomisi geliþmiþ ilk 10 ülke içinde olmayý hedefliyor. Böyle bir hedefi olan Türkiye'de Denizli þu anda olduðu gibi ülkenin en çok üreten ve en fazla ihracat yapan illeri arasýnda olacak. Bize düþen daha çok üretim yapýlmasý için gereken alt yapýyý saðlamaktýr. Bu anlamda 2002'den beri Denizli'nin merkezi idareden aldýðý alt yapý tutarý 2 milyar TL'yi aþtý. Denizli'nin 20 milyar Dolar ihracat yapmasý hayal deðil. Denizli ihracatýnda lokomotif sektör tekstil. Ancak Denizli bir tarýmsal üretim potansiyeline sahip. Hedefimiz daha zengin, daha müreffeh ve daha mutlu bir Türkiye. Bu Türkiye içinde daha güçlü bir Denizli'yi hedefliyoruz. Bunun gerçekleþeceðine inanýyorum" dedi.
Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan ise, "Geçen yýlýn ilk iki ayýnda 305 milyon Dolar olan Denizli ihracatý, bu yýlýn ilk iki ayýnda 470 milyon dolara çýktý. Biz her zaman Denizli ihracatçýsýnýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Denizli'den ihracat yapan ve ülke ihracatýna destek saðlayanlara teþekkür ederim" dedi.
2023'E KADAR KENDÝ OTOMOBÝLÝMÝZÝ, HELÝKOPTERÝMÝZÝ VE UÇAÐIMIZI YAPACAÐIZ
Türkiye ekonomisinin küresel krizi çok iyi yönettiðini belirten Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Çaðlayan þöyle konuþtu:
"Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarý ciddi bir ödül kazandý. Denizli'nin hedeflediði ihracat rakamlarýna herkesin inanmasýný istiyorum. Çantalar elimizde dünyanýn her tarafýný geziyoruz. Bizim bir idealimiz var. Cumhuriyetin kurulmasý için kanlarýný akýtan þehitlerimiz bize bir görev veriyor. Biz ülkemizi dünyanýn ilk 10'u içine sokacak, ihracatý 500 milyar dolara çýkaracaðýz. Kiþi baþýna düþen milli geliri 25 bin dolara çýkaracak çalýþmalar yapýyoruz. Türkiye'nin geliþmesi için bunlarý yapýyoruz. 2002'de 36 milyar Dolar ihracat, kiþi baþýna milli gelir 2 bin 500 dolardý. Yeter ki, bu siyasi istikrar devam etsin, bu baþarýmýzý sürdürürüz. 2013'de Türkiye kendi helikopterini, 2020'de kendi uçaðýný yapacak. Türkiye çok zaman kaybetti. Türkiye 2023'e kadar 3 nükleer santral ve kendi otomobilini yapacak. En az 10 markasýný dünya markasý yapacak. Bunu yaparken özel sektörümüze, üreticimize, köylümüze, sanayicimize ve bürokratlarýmýza güvendik. Türkiye'nin ihracattaki yeni rotasý Çin, ABD, Hindistan, Endonezya ve Rusya'dýr. Ýhracatçýlar bavullarýný hazýrlasýn, bu ülkelere çýkartma yapacaðýz. Bu 5 ülke, 4 trilyon Dolar ithalat yapýyor, Türkiye bu ülkelere sadece 11.5 milyar Dolar ihracata gerçekleþtiriyor. Pastadan daha fazla pay almalýyýz."
LÝBYA'DAN ÇIKMAYIZ"
Afrika'da çeþitli olaylar yaþandýðýný belirten Bakan Çaðlayan, Libya'dan Türk yatýrýmcýsýnýn ve hükümetin çýkma gibi bir düþüncesinin olmadýðýný söyleyerek, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Tunus, Mýsýr, Libya ve çeþitli ülkelerde yaþanan sýkýntýlar öyle görünüyor ki; bir müddet daha devam edecek. Demokratik yaþam standartlarý kalitesini ve refah seviyesini arttýrmak istiyorlar. Libya bizim açýmýzdan çok önemliydi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa kurumlar arasýndaki bir çalýþmayý ortaya koyduk. Bakanlýðýmýzda kriz masasý kurduk. Baþbakanýmýzýn talimatýyla çeþitli bakanlýklar tarafýndan kurulan kriz masasý sayesinde 25 bin vatandaþýmýzý tereyaðýndan kýl çeker gibi alýp ülkemize getirdik. Bu akþam itibariyle tahliyeler bitti. 19 bin vatandaþýmýz Türkiye'ye geldi. Biz insanlarýmýzý seviyoruz. Irkýna, dinine ve diline göre ayýrmýyoruz. Yaratýlaný yaratandan dolayý seviyoruz. Libya'da biz 27 milyar dolarlýk iþ yaptýk. 15 milyar dolarlýk son zamanlarda iþ aldýk. 25 bin kiþi istihdam ediliyor. Libya'dan çýkma gibi bir düþüncemiz yok. Sadece Libya'daki vatandaþlarýmýzýn can güvenliði sebebiyle mola vererek ülkemize getirdik. Ýnþallah Libya'da kan dökülmez ve Libyalýlar istedikleri yaþam seviyesine kavuþurlar. Müteahhitlerimizin alacaklarý ile ilgili sorunlarýný masaya yatýrdýk. Ýlgili bürokratlar çalýþýyor. Birkaç gün içinde bunu toparlayýp Baþbakana sunacaðýz. Libya'dan gelenlerin, vergi ve sigortalarý ile ilgili bilgileri aldýk. Neleri karþýlayabiliriz bunlarýn üzerinde çalýþýyoruz."
Konuþmalarýn ardýndan ödül törenine geçildi. 2010 yýlýnda imalatçý bazda en fazla ihracat yapan Menderes Tekstil A.Þ., Erbakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ., Hüsran Havlu A.Þ., Ozanteks Tekstil A.Þ., Gamateks Tekstil A.Þ., Küçüker Tekstil A.Þ., Nesa Tekstil A.Þ., Eke Tekstil A.Þ., Dok-San A.Þ. ve Kocaerk Tekstil A.Þ.'ye ödüllerini Devlet Bakanlarý Zafer Çaðlayan ve Selma Aliye Kavaf ile TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi verdi. 2010 yýlýnda DENÝB'e kayýtlý en fazla ihracat yapan sektör birincileri olan YM Ýthalat Ltd.Þti., Aynes Gýda A.Þ., Seval Kablo A.Þ., Denkim Denizli Kimya A.Þ., Baþakanlar A.Þ. ve DNZ Murat Torna Ltd.Þti'ye ödüllerini Denizli Valisi Yavuz Erkmen ve Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci verdi. DTS A.Þ, Said Atýcý, Nevzat Özel, Hüseyin Memiþoðlu, Aðaoðlu Tekstil A.Þ. ve Eke Tekstil A.Þ.'ye de özel ödül verildi. (Doðan Haber Ajansý)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Bakan ahin: Prangalar O Zaman Atacaz Kemal_ 0 327 30.04.12, 16:40:31
Last Post: Kemal_Users browsing this thread: 1 Guest(s)