Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Amenore
#1
Açýklama
Adet kanamasýnýn ilk günü , siklusun birinci günü olarak kabul edilir. Ýki adet kanamasý arasý geçen süre , %65 kadýnda 18 - 40 gün arasýnda deðiþmek üzere 28 gün ( 25 - 31 gün ) dür. Adet kanamalarý belirli bir takvime bir kez oturan bir kadýnda daha sonra meydana gelebilecek gün sapmalarý, normalde
beþ günü geçmez. Adet kanamasýnýn ortalama devam süresi 5 gün (3-7 gün) dür. Kaybedilen kan miktarý 13 -300 ml arasýnda deðiþmek üzere ortalama 130 ml'dir. En fazla kan , genellikle kanamanýn ikinci gününde kaybedilir. Bir pet veya tampon ortalama 20 - 30 ml kan emebilir. Adet kaný, kanama çok þiddetli olmadýðý sürece pýhtýlaþmaz.
Belirtileri nelerdir ?
Adet Periyodlarýnýn Olmamasý

Galaktore

Sýcak Basmasý

Erken Gebelik Semptomlarý

Androjen Fazlalýðý Belirtileri
Nedenleri nelerdir ?
Primer Amenore

Ýmperfore Hymen

Uterus ve 2/3 Üst Vajina Agenezisi

Turner sendromu

Yapýsal geliþme gecikmesi

Sekonder Amenore

Fizyolojik: Gebeliðe baðlý, Korpus Luteum Kisti, Süt verme, Menapoz

Hipotalamus- Hipofiz aksýnýn baskýlanmasýna baðlý doðum kontrol hapý alýmý sonrasý amenore, stress, kilo kaybý, vücut kitle indeksinin düþük olmasý

Hipofiz hastalýðý: Hipofizin Ablasyonu, Sheehan Sendromu, Prolaktinoma

Kontrol Edilmemiþ Endokrinopatiler: Diyabet, Hipotiroidizm ve Hipertiroidizm

Polikistik Over Hastalýðý (Stein- Leventhal Sendromu)

Kemoterapi

Pelvik Iþýnlama

Endometrial Ablasyon (Asherman Sendromu)

Ýlaç tedavisi: Sistemik Steroidler, Danazol, GnRh Analoglarý

Prematür Ovaryen Yetmezlik
Bakým ve önlemler nelerdir ?
Tedavi , amenorenin sebebinin belirlenmesine baðlýdýr.

Hymenektomi, imperfore hymene baðlý amenorelerde günlük cerrahi giriþim olarak yapýlabilir.Tümünün tedavisi , özellikle geçici amenorelerin tedavisi zorunlu deðildir.

[INDENT]Aktivitede kýsýtlama yapýlmaz.[/INDENT]

Aþýrý kilo / Zayýflýk önlenmelidir.Uygun Vücut Kitle Ýndeksi saðlanmalýdýr.

Hastanýn gebe olup olmadýðý konusunda, altta yatan sebep hakkýnda bilgilendirilmesi gerekir.

Özel eðitim için bazý kaynaklar ; prenatal bakým, menapoz destek gruplarý kullanýlabilir.

Amenorenin geçici veya kalýcý olduðu, fertilite üzerine etkisi, tedavi edilmez ise sekelleri ( osteoporoz, vaginal kuruluk) hakkýnda bilgi verilir.

Fertilite adetlerden önce baþlayabilecek ise kontraseptif yöntemler anlatýlmalýdýr.

Amenore fertilitenin azalmasý veya yok olmasý ile iliþkili ise hastaya ayrý bir destek gerekebilir.
Tedavi yollarý nelerdir ?
Progesteron Replasmaný
Medroksiprogesteron 5 mg günde 2 kez , 5 gün süre ile verilirse Hipotalamus - Hipofiz - Over aksý intakt ise ve endojen östrojen var ise çekilme kanamasý olacaktýr.

[INDENT]Östrojen Replasmaný [/INDENT]
Genital traktüs normal ise günde 0,625 mg Konjuge Östrojen 25 gün: son 10 gününe Progesteron ilave edilirse adet kanamasý olacaktýr.

Hormonal tedavi altta yatan problemi düzeltmeyecektir. Diðer problemler için: Hiperprolaktinemi için Bromokriptin gibi , baþka ilaçlar da gerekebilir.

6 aylýk Amenoreyi takiben, primer sebebin ne olduðuna bakmaksýzýn Osteoporoz riskini ve Hipoöstrojenemiye baðlý Hiperkolesterolemiyi azaltmak amacý ile Hormon Replasmaný yapýlmalýdýr.

Gebelik isteyen Amenoreli hastalarda Hormon Replasmaný verilmez. Fertilite Tedavisi yapýlýr.
Tedavi sýrasýnda dikkat edilmesi gereken hususlar
Diyabet

Konvülzif Hastalýk

Migren

35 yaþ üstü

Sigara Ýçenler

Hastanýn takibi nedene ve tedaviye göre deðiþir.

Hormon Replasmaný kullanýlacaksa 6 ay sonra kesilerek adetlerin spontan olarak baþlayýp baþlamayacaðý deðerlendirilmelidir.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)