Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ailede mutluluðu engelleyen haller
#1
AÝLEDE MUTLULUÐU ENGELLEYEN HALLER


Eþler birbirlerine alayla takýlmalar ve soðuk þakalar yapmak yerine, övgü ve nezakette cömert davranmalý; içten ve samimi olmalýdýr.

Bir erkeðin iþ hayatýnda baþarýlý olmasýnýn, eþinin ona desteði ile yakýndan ilgisi bulunmaktadýr. Ýyi bir aþçý olmasýndan çok, hanýmýn hoþ ve güzel davranýþlarýyla kocasýna güven duygusu verip vermediði önemlidir.

"Her baþarýlý erkeðin arkasýnda bir kadýn vardýr" sözü bu manadadýr. Evin hanýmý, beyine karþý memnuniyetini belirtiyorsa erkeðe güven gelir. Erkek, kendince þöyle bir düþünceye inanacaktýr: "Eðer beni beðeniyorsa, gerçekten iyi bir kiþiyim."

Kadýn, erkeðini takdir ediyor ve ona inanýyorsa, kocanýn içi güven duygusuyla dolup taþar ve önüne hangi mesele çýkarsa çýksýn, onunla baþa çýkabileceðini düþünerek evden ayrýlýr ve dünyaya meydan okumaya hazýrlanýr.

Ancak adam eve döndüðünde dýrdýr eden, sürekli þikâyetçi olan ve azarlayan bir eþle karþýlaþtýðýnda bütün mücadele hevesi kaybolacaktýr.

Kadýnýn eþinden duyduðu devamlý tatminsizlik adamý etkileyecek ve kendinden þüphelenmeye, güveni azalmaya baþlayacaktýr.

Halbuki eþini yüceltici davranan kadýn ona kendine güven duygusu aþýlamakla kalmaz, ayný zamanda onun insanlara karþý nezaket dolu ve iyi geçimli olmasýný saðlar. Daha düþünceli ve anlayýþlý hale gelmesini teþvik etmiþ olur.

Alaycýlýðýn bünyesinde her zaman acýmasýz bir yan bulunur ve diðer insana kendisini küçülmüþ hissettirmeyi hedefler. Hepimiz biliriz ki, insanlar yakýn arkadaþlarý tarafýndan bile yapýlsa þakalara maruz kalmaktan hoþlanmamaktadýrlar.

Eþler birbirlerinde teþekkür edebilecekleri þeyler aramalýdýrlar. Güzel sözler söylendiðinde, bu onlarý sizin için daha fazla þey yapmaya itecektir.

Tabii her zaman övgü yapýlmaz. Bazen eleþtiri de gerekebilir. Bunun için de dikkat edilecek önemli noktalar vardýr:

Eleþtirinin etkili olmasý isteniyorsa, muhakkak ki eþin egosu hedef alýnmamalýdýr ve eleþtiri baþkalarýnýn yanýnda yapýlmamalý, gizli olmalýdýr. Ýnsanlar varken yapýlan eleþtirinin hedefi eþe yardýmcý olmak deðil, onu utandýrarak kendini tatmin etmektir.

Eleþtiriye gönül alýcý bir söz veya komplimandan sonra baþlanmalýdýr. Diyelim, haným yemek yapmýþ ve tuzunu fazla kaçýrmýþtýr. Yüz ekþitilerek "amma tuzlu" yerine, "Haným, yaptýðýn yemek gerçekten çok güzel ve lezzetli. Ancak biraz tuzu fazla gibi geldi" demek çok yararlý olacaktýr.

Veya erkeðin sinirli oluþunu þöyle söylemekte fayda var: "Bey, geçmiþte daima mükemmeldin. Fakat son zamanlarda seni biraz sinirli görüyorum. Acaba bana açýklayabilir misin, neden?"

Emretme yerine istemelidir. "Þunu düzeltir misin?" demek, "bunu tekrar yap, olmamýþ" demekten daha etkilidir.

Emredildiðinde karþýdakini köle rolüne koymuþ ve kendisini onun efendisi gibi benimsemiþ sayýlýr. Rica edildiðinde ise, karþýsýndakini iþbirliði yapýlan saygýdeðer kiþi olarak kabul etmiþtir.

Ekonomik ve fiziki durum

Mutlulukla ekonomik gelir seviyesi arasýnda baðlantý sýk tartýþýlan konudur. Para rahatlatýr, ama mutlu etmez. Çünkü para ve zenginlik týpký saðlýklý olmak gibi çok çabuk alýþýlan bir durumdur.

Asgari ihtiyaçlar karþýlandýkça ortaya çýkan yenilerinin peþine düþülür ve bu zincirleme sürüp gider. Mutluluk istediðimizi elde etmek deðil, elde ettiðimizde mutlu olabilmeyi öðrenebilmek yeteneðidir.

Yoksa bugün insanlara pompalanan daha fazla para, daha çok cinsellik, daha çok yiyecek, daha çok içki, daha çok uyuþturucu, daha çok adrenalin, daha fazla eðlence, daha çok mal istemek insanlarý doyumsuz ve aksine mutsuz yapar. Týpký sonsuz bir gebelik gibi, meyve verme dönemine hiç ulaþamayýz. Sadece para deðil güzel ve zeki olmak da mutlulukla direkt baðlantýlý sayýlamaz.

Elbette güzel ve zeki olanlarýn hayatta birtakým avantajlarý vardýr ama daha mutlu kiþiler olduðu doðru deðildir.

Çeliþkili zannedilse de, baþýna büyük bir felâket veya kaza gelen insanlar bile mutlu olabilirler. Meselâ felç geçiren bir insanýn hayatýnýn geri kalan kýsmýný çok mutsuz geçirmesi gerekmez.

Böyle bir olaydan bir süre sonra hastanýn acýsý, öfkesi ve çökkünlüðü yerini yavaþ yavaþ mutluluk duygularýna býrakýr. Ve onlar da kendilerini diðer insanlardan daha az mutlu hissetmezler. Ýnsanlardaki uyum psikolojisi ve kapasitesi bunu saðlayacaktýr.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Ailede Kadn theteknik 0 927 04.04.11, 19:08:45
Last Post: theteknik
  Ailede skntlarn sebepleri theteknik 0 908 04.04.11, 19:01:23
Last Post: theteknik
  ilede Sedet Prensipleri aleyna21 0 364 08.03.11, 03:16:18
Last Post: aleyna21
  AiLEDE iLETiSiM aleyna21 0 508 07.03.11, 04:36:33
Last Post: aleyna21Users browsing this thread: 1 Guest(s)