Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AiLEDE iLETiSiM
#1
AiLEDE iLETiSiM

Ýletiþim becerilerinin kazýnýldýðý ilk yer ailedir. Aile içindeki iliþkilerin temelini ana-babanýn birbirine karþý tutumu oluþturur. Uyumlu ve sýcak iliþkiler ana-babadan çocuklara doðru yayýlýr.

Gergin ve sürtüþmeli karý-koca iliþkisi çocuklar için güvensiz, tedirgin bir ortam yaratýr.

Saðlýklý aileler saðlýklý ve mutlu çocuklar yetiþtirirler. Ailenin saðlýklý olmasý toplumunda saðlýklý olmasýna yol açar. O halde ailenin baþtan saðlam temellere dayandýrýlmasý gerekir.

Ailenin kuruluþu önemlidir.

Araþtýrmalar saðlam evliliklerin anlýk tutkularýn üzerine kurulmadýðýný gösteriyor. Ýyi düþünmek, bilinçli olmak, doðru karar vermek önemlidir.

Evlenmek için doðru insaný seçmek gerekir. Ancak doðru insan olmak doðru insaný bulmaktan çok daha önemlidir.

Kendini tanýyan, öz saygýsý yüksek, kendisi ve çevresi ile barýþýk, yaþamdan ne istediðini bilen, yaþamýnýn sorumluluðunu üstlenmiþ insanlar; eðer sevgileriyle mantýklarýný birleþtirerek karar verirlerse mutlu evlilikler yapabilirler.

Ýyi bir evlilik yapmak kadar evliliðin sürdürülmesi de büyük çaba ister. Her insanýn içinde doldurulmayý bekleyen bir sevgi deposu vardýr.

Sevgi depolarý dolduðunda insanlar mutlu ve uyumlu olurlar.

Sevdiði insanýn övgüsü erkek olsun kadýn olsun herkesin performansýný artýrmaktadýr.

Goethe; “Bir erkeðe olduðunu gibi davranýrsanýz öyle kalýr. Olmasý gerektiði, olabileceði gibi davranýrsanýz daha kuvvetli ve daha iyi bir erkek haline gelir” der.

Aile, insan iliþkilerininin sergilendiði bir sahne gibidir. Çocuk bu sahnede insan iliþkilerini bütün karmaþýk yönleriyle gözlemler ve yaþar. Anlaþma, uzlaþma, baðlýlýk, iþbirliði gibi olumlu nitelikleri evde kazanýr. Anlaþmazlýk, çekiþme ve çatýþma gibi olumsuz durumlarda takýnacaðý tutumlarý da evde öðrenir.

Herbir aile üyesinin diðeri ile iliþkisi vardýr. Bu iliþkiler aðý içinde birey benlik bilincini ve kiþiliðini kazanýr.

Benlik bilinci; insanýn kendisi hakkýndaki duygu ve düþüncelerini ifade eden bir kavramdýr. Bebek kendi bakýmý ile ilgili davranýþlardan etkilenir. Diðer insanlarýn gözünde ne kadar deðerli olduðunu hissetmeye baþlar. Kucaða almak, beslemek, sarýlmak, öpmek, uykusu geldiðinde ninni söyleyip uyutmak gibi davranýþlarla ana-baba çocuklarýna olan ilgilerini, sevgilerini iliþki düzeyinde iletmiþ olurlar. Eðer bebek konuþabilseydi “Bana gerçekten deðer veriyorlar... Demek ki onlar için önemliyim” derdi.

Ýnsanlarla baþarýlý iliþkiler kurabilmenin temellerinden biri fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerin dengeli bir þeklide karþýlanmasýdýr. Temel gereksinimleri karþýlanan bir insan kendine doðru hedefler belirleyerek olmak istediði gibi bir insan olabilir. Böylece baþarýlý ve mutlu bir yaþam sürebilir.

Temel gereksinimlerimiz arasýnda yer alan “sevgi”nin çocuðun saðlýklý bir kiþilik geliþtirmesinde ve güven duygusu kazanmasýnda rolü büyüktür. Yunus Emre; “sevgi gelince bütün eksikler biter” der.

Çocuðu sevmek kadar, çocuðun sevildiðini hissetmesi de önemlidir. Bir insan deðerli olduðunu, kabul edildiðini hissedince bulunduðu yerden kýmýldamaya baþlar.

Kabul, minicik bir tohumun geliþip güzel bir çiçeðe dönüþmesine yardým eden toprak gibidir. Toprak tohumun büyüme yeteneðini, potansiyelini ortaya çýkarýr. Tohumunda da geliþme yeteneði vardýr. Çocuðu olduðu gibi kabul etmek tohuma sunulmuþ verimli bir toprak iþlevi görür.

Pek çok ana-babanýn çocuklarýný içinde büyüttükleri toprak eleþtiri, yargýlama, öðüt verme, uyarma, emir verme gibi kabullenilmediðini anlatan iletilerle yoðunlaþtýrýlmýþtýr.

Ana-babalarýn çoðu çocuklarýn iþlerine karýþarak, denetleyerek, yardým ederek onlara kabul edilmedikleri duygusunu yaþattýklarýný anlayamazlar. Onlarý kendi hallerine býrakmazlar. Bir birey olmalarýna izin vermezler. Bu da çocuk için çorak bir toprak oluþturur.

Saðlýklý iletiþimin temelinde çok açýlý düþünme biçimi yatar. Kendini anlatma çabasýndan önce baþkalarýný anlama çabalarý ön planda gelmelidir. Buna empatik yaklaþým denir.

Empati; karþýmýzdakinin duygu ve düþüncelerini anlamak, onun gözüyle olaylara bakabilmektir. “Öðretmenime kýzdým” der, çocuk A, a a hiç öðretmene kýzýlýr mý? deriz. Burada empati yoktur. Empatide hak verip vermemek önemli deðil, önemli olan karþýmýzdakini anlamaktýr.

Empatide saygý vardýr. Senin bakýþ açýna saygý duyuyorum, seni anlýyorum mesajý verilir. Karþýmýzdakini anlamak için de dinlemek önemlidir. Etkin dinlemede iletiyi alan önce gönderenin duygularýný, iletinin ne anlama geldiðini anlamaya çalýþýr. Sonra bunun doðruluðunu sýnamak için duygularýný, iletinin ne anlama geldiðini anlamaya çalýþýr. Sonra bunun doðruluðunu sýnamak için kendi sözcükleriyle gönderene iletir. Bu iletide deðerlendirme, öneri, görüþ bildirme, soru sorma yoktur.

Etkin dinleme insanlar arasýnda sýcak iliþkiler geliþtirir. Duyulduðunu, anlaþýldýðýný hissetmek hoþ bir duygudur.

Etkin dinleme çocuðun sorularýný çözmeyi kolaylaþtýrýr. Ýnsanlar sorunlarý hakkýnda konuþtuklarýnda çözümü daha kolay bulabilirler.

Çocukla iletiþimin etkili yollarýndan biri de “ben” dili kullanmadýr. Ana-baba çocuðun davranýþýný kabul etmediði zaman o davranýþ nedeniyle ne hissettiðini çocuða söylerse ileti, sen iletisinden ben iletisine dönüþür.

“Sen” dili mesajlarý davranýþa deðil de kiþiliðe yönelik olduðu -babanýn olumsuz davranýþ sýrasýnda yaþamakta olduðu olumsuz etki ve duygularý açýklayýcý dürüst ve sorumlu bir kýzgýnlýk ifadesidir.

Sorun olusturan davranýþ nedir?

Bu davranýþ bizi nasýl etkiledi?

Bu etkinin bizde yarattýðý duygu nedir?

Bu üç bilgiyi içeren mesaja “ben” mesajý denir.

Örneðin:

Terbiyesiz, bana nasýl baðrýrsýn, utanmýyor musun? (“Sen” dili mesajý)

Benimle böyle konuþman çok aðýrýma gidiryor. Kýrýlýyorum, güceniyorum, (“Ben” dili mesajý)

“Ben” dili mesajýný kullanmak daha etkili olur.

Etkili iletiþimin bir yolu da “kaybeden yok” yöntemidir. Taraflarýn istekleri çatýþtýðý zaman her iki tarafý da memnun edecek orta bir yol bulmak demektir.

Çocuðunu ayrý ve farklý bir kiþilik olarak gören bir ana-baba onun davranýþlarýnýn çoðunu kabullenir. Onun çocuðu için düþündüðü bir kalýp yoktur.

Böyle bir ana-baba çocuðunun biricikliðini kabul eder. Olabileceðin en iyisi olmasýna izin veriniz, onu destekler.

Ana-babalara þunu hatýrlatmak gerekir. “Çocuðunuza bir yaþam verilmesi için aracý oldunuz. Þimdi de çocuðunuzun ona sahip olmasýna izin veriniz. Bu yaþamda ne yapacaðýna kendi karar versin.

Gibran, bu ilkeyi çok güzel dile getiriyor:

Çocuklarýnýz sizin çocuklarýnýz deðildir.

Onlar yaþamýn kendi için özlediði kýz ve oðlanlarýdýr.

Sizin aracýlýðýnýzla dünyaya gelmiþtir.

Sizinle birlikte olmalarýna karþýn size ait deðillerdir.

Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düþüncelerinizi hayýr

Çünkü onlarýn kendi düþünceleri vardýr.

Onlara benzemek için çabalayabilirsiniz ama onlarý kendinize benzetemezsiniz.

Çünkü yaþam dün ile oyalanmaz ve geriye doðru gitmez.

Özden AKKOL

Okul Psikoloðu

(alinti)
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Ailede Kadn theteknik 0 927 04.04.11, 19:08:45
Last Post: theteknik
  Ailede skntlarn sebepleri theteknik 0 908 04.04.11, 19:01:23
Last Post: theteknik
  ilede Sedet Prensipleri aleyna21 0 364 08.03.11, 03:16:18
Last Post: aleyna21
  Ailede mutluluðu engelleyen haller aleyna21 0 338 07.03.11, 04:42:53
Last Post: aleyna21Users browsing this thread: 1 Guest(s)