Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adobe Photoshop Cs4
#1
Hepimizin bildiði Adobe Photoshop, cs4 versiyonu Türkçe ve sadece 76 Mb. Bilgisayarý yormaz, Türkçe olduðu için çok rahat hakim olabilirsiniz. Adobe Photoshop CS4 güncellendi. Resim düzenleme yazýlýmlarý içinde bir endüstri standardý haline gelen Adobe Photoshop bu sürümünde fotoðrafçýlýk sektöründeki geliþmelere paralel yeni özelliklerle donatýlmýþ.Adobe Photoshop CS4 Extended yazýlýmý Photoshop CS4 özelliklerinin tümünü sunmasýnýn yaný sýra 3D görüntülerle çalýþmayla ilgili yeni özellikler, film tabanlý içerik ve geliþmiþ görüntü analizi de sunar.
[Image: 33255210.jpg]Adobe Photoshop Cs4
Yeni Özellikleri Merak Ediyomusunuz?
Dijital görüntülemede yeni boyutlar keþfedin
Adobe Photoshop CS4 Extended yazýlýmý Photoshop CS4 özelliklerinin tümünü sunmasýnýn yaný sýra 3D görüntülerle çalýþmayla ilgili yeni özellikler, film tabanlý içerik ve geliþmiþ görüntü analizi de sunar.

Devrimci 3D boyama ve kompozisyon
Artýk 3D modelleri doðrudan boyayýn, 2D görüntüleri 3D þekillerin etrafýna sarýn, degrade eþlemlerini 3D nesnelere dönüþtürün, katmanlara ve metne derinlik katýn, yeni ýþýn izlemeli oluþturma motoruyla baský kalitesinde çýktý elde edin ve desteklenen yaygýn 3D formatlarýna dýþa aktarmanýn keyfine varýn.


Ayarlamalar paneli
Görüntünüze ait renk ve tona zarar vermeden ayarlamak ve geliþtirmek için gerek duyduðunuz har araca kolayca eriþerek görüntü ayarlamayý basitleþtirin; görüntüdeki kontroller ve çok sayýda hazýr ayarlar da bu yeni canlý ve dinamik Ayarlamalar panelinde varlýðýný sürdürüyor.


Maskeler paneli[/B]
Yeni Maskeler panelinden maskeleri hemen oluþturup düzenleyin. Bu panel düzenlenebilir piksel ve vektör tabanlý masklarýn oluþturulmasýnda, maske yoðunluðunu ve geçiþ yumuþatmasýný ayarlamada, bitiþik olmayan nesneleri kolayca seçmede ve benzer pek çok eylemde size gereken araçlarý sunar.

Geniþletilmiþ alan derinliði
Rengi ve gölgeyi düzgün karýþtýrýp, artýk alan derinliðinize, vinyetlerin otomatik düzeltilmesine ve mercek deformasyonuna uzanan geliþmiþ Katmanlarý Otomatik Karýþtýr komutuyla farklý odak noktalarýna sahip bir dizi çekimden kolayca tek görüntü oluþturun.

Katmanlarýn otomatik hizalanmasý
Geliþmiþ Katmanlarý Otomatik Hizala komutuyla doðru kompozisyonlar oluþturun. Katmanlarý her zamankinden daha doðru hizalamak için taþýyýn, döndürün ya da sarýn. Nefes kesici panoramalar oluþturmak için küresel hizalamayý da kullanabilirsiniz.

Görüntülerin otomatik karýþtýrýlmasý
Rengi düzeltilmiþ tek görüntüde, tonlar ve renklerin korunmasý seçenekleriyle her biri farklý pozlama, renk ve odak noktasýna sahip bir dizi görüntüyü birleþtirin.


Daha güçlü baský seçenekleri
Üstün renk yönetimi, önde gelen yazýcý modelleriyle sýký bütünleþme ve gamut dýþý görüntü alanlarýnýn önizlemesini görüntüleme becerisiyle inanýlmaz baskýlar elde edin. Mac OS'de 16 bit baský desteði artan renk derinliði ve netlik sunar.


Geliþtirilmiþ Adobe Photoshop Lightroom iþ akýþý
Adobe Photoshop Lightroom (ayrý satýlýr) uygulamasýnda birden fazla fotoðraf seçip, bunlarý yüksek dinamik aralýk (HDR) fotoðrafý olan panoramada ya da çok katmanlý Photoshop belgesinde birleþtirmek için otomatik olarak Photoshop CS4'te açýn. Lightroom'a kesintisiz dönün.

Akýcý tuval yönü
Ýstenen derecelerde deformasyonsuz görünüm için (resim veya çizimin ortasýnda kafanýzý eðmeniz gerekmeden) tuvali düzgün döndürmek amacýyla artýk týklatmanýz yeterlidir


Daha düzgün kaydýrma ve yakýnlaþtýrma
Yeni, aþýrý düzgün yakýnlaþtýrma ve kaydýrmayla görüntü alanlarýnda ayrýntýlý olarak gezinin. Tek tek pikselleri yakýnlaþtýrýrken netliði koruyun ve yeni Piksel Izgara'yla en yüksek büyütmede kolay bir þekilde düzenleyin.

Ýçerik Bilinçli Ölçekleme
Yeni ve devrimci Ýçerik Bilinçli Ölçekleme özelliðini, yeniden boyutlandýrdýðýnýz sýrada görüntü yeni boyutlarýna uyum saðlarken önemli alanlarý akýllýca koruyarak görüntünün otomatik olarak yeniden oluþmasý için kullanýn. Zaman yoðun kýrpma ve rötuþ olmadan tek adýmda kusursuz görüntü elde edin.


Geliþmiþ film grafikleri düzenleme
Film grafiklerini yeni tek tuþlu kýsayollarla daha verimli düzenleyin, yeni ses senkronizasyon kontrollerini kullanarak ses izindeki belirli noktalarla görsel efektleri senkronize edin ve 3D nesneleri video görüntü bölgesine döndürün.

Ham görüntünün daha iyi iþlenmesi
Artýk yerelleþtirilmiþ düzeltiler, kýrpma sonrasý vinyet oluþturma; TIFF ve JPEG iþlemeyi sunan, 190 üzerinde kamera modelini destekleyen sektörünün lideri Adobe Photoshop Camera Raw 5 eklentisiyle ham görüntüleri iþlerken üstün dönüþtürme kalitesinin keyfine varýn.


Sektör lideri renk düzeltme
Artýk renk ve ton ayrýntýlarýný akýllýca koruyan yeniden yapýlandýrýlmýþ Soldurma, Yakma ve Sünger araçlarýyla önemli ölçüde geliþtirilmiþ renk düzeltmenin keyfine varýn


Dosya görüntüleme seçenekleriSekmeli belge görüntüsünü ya da n kez görüntülerini kullanarak birden fazla açýk dosyayla kolay bir þekilde çalýþýn.

Geniþleyebilirlik
Özelleþtirilmiþ görevlerin gerçekleþtirilmesi amacýyla geliþtiricilerin oluþturduðu Adobe Flash teknolojisi tabanlý panelleri alýn ve paylaþýn. Ayrýca, yeni Adobe Topluluk Yardým çevrimiçi hizmeti aracýlýðýyla Photoshop kullanýcýlarýnýn baþarýlý dünya çapýndaki topluluðundan ipuçlarýný ve püf noktalarýný alýn
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Photoshop Touch imdi iPhone, iPod Touch ve Android'te! Yasin Arslan 0 749 06.03.13, 16:20:31
Last Post: Yasin Arslan
  Photoshop Ders Anlatm : Gz Rengini Deitirmek LordSebbo 1 864 02.12.12, 13:03:11
Last Post: Fatih Arslan
  Photoshop ve Premiere Elements 11 grcye kt! Yasin Arslan 0 653 04.10.12, 17:57:35
Last Post: Yasin Arslan
  Adobe Photoshop Cs5 Eitimi: Ders 12 Yasin Arslan 0 611 25.09.12, 14:48:45
Last Post: Yasin Arslan
  Adobe Photoshop Cs5 Eitimi: Ders 11 Yasin Arslan 0 687 25.09.12, 14:48:39
Last Post: Yasin ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)