Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran-i Kerimi Arapça okumanın Fazileti
#1
Kur`an-ı Kerim`i indirildiği Arapça ile okumanın fayda ve hikmetleri sayılamayacak kadar çoktur Onlardan sadece bir kaç tanesini arz ediyoruz:
1 Kur`an`ı orijinal Arabçası ile okuyan ibadet etmiş olur, bu okuma insanı ALLAH`a yaklaştırır, anlamaksızın dahi olsa okuyorsa sevap kazanır Anlayarak okuyan ise ücret üstüne ücret elde eder

Yüce ALLAH`ın:

"ALLAH`ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (ALLAH için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler Çünkü ALLAH, onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir Çünkü O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir"1 âyet-i celilesinde de ifade edildiği gibi, ALLAH`ın kitabını okuyanlar methedilmiş, Kur`an`ı mücerret okumak dahi namaz kılmak gibi ibadetlerden sayılmış, hatta Kur`an tilaveti namaz kılmak gibi çok önemli bir ibadetten önce zikredilmiştir

Hz Peygamber (asm)`da: "Kim ALLAH`ın kitabından bir harf okursa onun için bir hasene vardır Bir haseneye on misli sevab verilir Ben Elif Lam Mim bir harftir demiyorum Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir diyorum"2 hadislerinde Kur`an`ı bizzat okumanın ibadet sevabı kazandıracağına dikkat çekmişlerdir Ki, Kur`an bu özelliği ile ayrıcalık kazanmış, başkalarına fark atmıştır

2 Kur’an-ı Kerim’i Arapça okumak, ALLAH`ın bundan önceki kitaplarının başına gelen tebdil ve tahriften O’nu korumak içindir Cenab-ı Hakkın mânâsını anlamasa dahi Kur`an`ı okuyanlara büyük mükafat va`d etmesi, Kur`an`ın koruması ve bekası için en mühim saiklerden biri olmuştur

Onun için insanlar Kur`an okumaya aşırı düşkünlük göstermişler, hatta bir kısmı Kur`an`ın hâfızı olmuştur Kıraatın, Kurra ve hafızların çoğalıp her tarafa yayılması, Kur`an`ın dillerde deveranını netice vermiştir Dolayısıyla hiç kimse onu değiştirmeye cür`et edememiş, çünkü Kur`an`ın ârifleri tarafından şiddetle kınanacağını hesaba katmışlardır Nitekim buna cüret eden İslâm düşmanları, Kur`an ârifi, âlimi, kurra ve hâfızları tarafından ağızlarının payını almışlardır

3 Müslümanlar arasında dil birliğini sağlamak, dinî birliklerini kuvvetlendirmek, aralarında anlaşma ve yardımlaşma vesilelerini kolaylaştırmak, böylece saflarını kuvvetlendirmek, güçlerini artırmak, sözlerini yüceltmek

Bu ilahî ve yüce bir siyasettir Bu siyaset başarılı olmuştur

4 Devamlı okuyanın yavaş yavaş düşünme ve anlamaya da yol bulacağını sağlamak ve onunla amel etme imkanını temin etmek Bu gün onu gafil okuyan, yarın onu hatırlayarak, düşünerek okur, yarın düşünerek okuyan da onun rehberliğinde amel etmeye başlar Böylece okuyucu bir dereceden daha yüksek bir dereceye intikal eder3

Şimdi Sorabilir miyiz?
Şimdi şu soruyu sorabilir miyiz?
Kur`an`ın orijinal Arabçasını istemeyenler veya Türkçe Kur`an isteyenler bu saydığımız maddelerin aksini söyleyebilirler mi? Yani müslüman oldukları halde:
Biz Kur`an`ın Arabçasını okumanın ibadet olduğuna inanmıyoruz, ondan sevab da beklemiyoruz, diyebilirler mi?

Ve yine diyebilirler mi ki, bizim, Kur`an`ın kıyamete kadar korunması, tahrif ve tağyirden uzak kalması gibi, müslümanların birliğini korumak gibi bir derdimiz yok, diyebilirler mi?

Müslüman oldukları için bunu diyemeyeceklerdir Diyemeyeceklerine göre Kur`an`ın Arabçasına sahip olmalıdırlar, Türkçe ibadet, Türkçe Kur`an, Türkçe kâmet gibi basit, hiç bir ilmî ve dinî değeri olmayan heva ve heveslerden vazgeçmelidirler

"Çünkü aziz Kitab`ın, arşını terk etmesi mümkün değildir Onun arşı Arabçadır Kur`an`ı o arşa oturtan da Yüce ALLAH`tır Padişah tahtını boşaltırsa izzet ve kuvvetten padişah için ne kalır? İşte bu Kur`an`ı ALLAH, sözlerin padişahı yapmış, ona i`caz tâcını giydirmiş, onun Arabçasını da bu i`caz ve i`tizaza bir ayna yapmıştır4 "O bir Kitab-ı Azizdir Ne önünden ne arkasından batıl ona yaklaşamaz O, çok övülen hikmet sahibi ALLAH`dan indirilmiştir"5

Biz milletimizi, vatanımızı, milli değerlerimizi, Türkçemizi seviyoruz Ama aynı zamanda biz en mukaddes varlığımız olan Dinimizi, Kur`an`ımızı ve Kur`an`ın dili olan Arabçayı da seviyoruz

Türkçe ibadet konusunda ısrar edenler Arabçaya olan düşmanlıklarını da îlan ve itiraf etmektedirler Arapçaya olan düşmanlıklarından nerdeyse Kur`an`a da düşmanlıklarını söyleyecekler ama hamdolsun ki, bir İslâm ülkesinde yaşamakta ve kendilerinin de müslüman olduklarını söylemektedirler

Zaman zaman öylesine garip tutum ve tavır içine girmektedirler ki, ırkçılık sevdasından mıdır yoksa din düşmanlığından mıdır sözü: "Neden Kur`an Türkçe gelmedi de Arabça geldi, neden Peygamber Araplardan çıktı da Türklerden çıkmadı?" demeye getiriyorlar Bu benim aklıma şu ayeti getirdi: "İsrailoğulları Hz Musa (as)`ya: "Ey Musa, onların tanrıları olduğu gibi, bizim için de bir ilah yap" dediler Musa: "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz" dedi6 Halbuki bu tavır ve anlayış ne kadar yanlıştır

Biz aciz bir mahluk olarak, âlemlerin Rabbi ve Hâlıkı olan ALLAH`ı yargılamaya hakkımız var mı?
zamanda biz en mukaddes varlığımız olan Dinimizi, Kur`an`ımızı ve Kur`an`ın dili olan Arabçayı da seviyoruz

Türkçe ibadet konusunda ısrar edenler Arabçaya olan düşmanlıklarını da îlan ve itiraf etmektedirler Arapçaya olan düşmanlıklarından nerdeyse Kur`an`a da düşmanlıklarını söyleyecekler ama hamdolsun ki, bir İslâm ülkesinde yaşamakta ve kendilerinin de müslüman olduklarını söylemektedirler

Zaman zaman öylesine garip tutum ve tavır içine girmektedirler ki, ırkçılık sevdasından mıdır yoksa din düşmanlığından mıdır sözü: "Neden Kur`an Türkçe gelmedi de Arabça geldi, neden Peygamber Araplardan çıktı da Türklerden çıkmadı?" demeye getiriyorlar Bu benim aklıma şu ayeti getirdi: "İsrailoğulları Hz Musa (as)`ya: "Ey Musa, onların tanrıları olduğu gibi, bizim için de bir ilah yap" dediler Musa: "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz" dedi6 Halbuki bu tavır ve anlayış ne kadar yanlıştır

Biz aciz bir mahluk olarak, âlemlerin Rabbi ve Hâlıkı olan ALLAH`ı yargılamaya hakkımız var mı?

O ALLAH, dilediğini yapmakta ve istediği gibi hükmetmede serbest olmasaydı ALLAH olamazdı O böyle yapmışsa mutlaka bunun bir hikmeti vardır, deyip ALLAH`ın hükmüne boyun eğmemiz gerekir, müslümana da yakışan budur

İmam Şafii`nin Risalesinde şu ifadelere rastlıyoruz:
Arap olmayanların, Arap lisanına tâbi olmaları gerekir Çünkü o bütün insanlığa elçi olarak gönderilen ALLAH Resulu (as)`nün dilidir Onun dinini kabul edenler dilini de seve seve kabul ederler

Her müslüman elinden geldiği kadar Arap dilini öğrenmesi lazımdır Ta ki, ALLAH`dan başka ilah olmadığına, Muhammed`in O`nun kulu ve Resulu olduğuna şehadet edebilsin ALLAH`ın kitabını okuyabilsin, tekbir ve tesbihlerle ALLAH`ı zikredebilsin7

Yüce ALLAH Peygamberini Türklerden, kitabını da Türkçe gönderseydi bu sefer de başka milletler neden peygamber bizden çıkmadı, kitab bizim dilimizle gönderilmedi diyebilirlerdi ve bu soruların ardı arkası kesilmezdi

Öyleyse bize düşen ALLAH ne yaparsa doğru yapar deyip O`nun son Peygamberinin dinini ve dilini benimsemek, onu anlamak ve o istikamette yaşamaktır Hepsi bu kadar

Bu Gün Gelinen Nokta
Kur`an, Türkçe`yi kanatlandırmış ve Kur`an`ın ana kavramlarını, fiillerini, tabirlerini ve kültürünü hayranlık uyandıracak bir marifetle Türkçe`ye taşıyan ecdadımızın kendi dillerini beynelmilel ve beynel İslam çapta bir kemal derecesine ulaştırmıştır Dil ırkçılarının Türkçe`den kovmaya çalıştıkları şey Arapça`dan ibaret değildi; onlar Türkçe`deki Kur`anî kültür ve muhtevayı kazımaya kararlı idiler8

Bu gün artık gelinen nokta ve hâkim olan kanaat şudur: Kur`an Arapçasız olmaz Arapça`nın dışında bir dille ortaya konan da Kur`an sayılmaz Çünkü Üstad Bediüzzaman`ın ifadesiyle "Lisan-ı nahvi olan Arapça`dan başka Kur`an`ın meziyetlerini ve nüktelerini hiçbir lisan muhafaza edemez"9

Kaynaklar:
1 Fatır, 35/29-30
2 Tirmizi Hakim`de bunun bir benzerini merfu olarak rivayet etmiştir ez-Zerkanî, s 129
3 Ez-Zerkânî, Muhammed Abdul`azim, Menâhilu`l-İrfan fi Ulûmi`l-Kur`an, ty, s 129-130
4 ez-Zerkanî, age, s 137
5 Fussilet, 41/42
6 A`raf, 7/138
7 ez-Zerkanî, age, s 151
8 Alkan, A Turan, "Kur`an`ın Kanatlandırdığı Türkçe", Zaman Gazetesi, 27 Kasım 1997
9 Bediüzzaman, Şualar, s 213

Fıkıh usûlü bilginleri bu noktada ittifak etmişlerdir Çünkü Kur'ân bu dille inmiş, Hz Peygamberin sünneti de aynı dille ifade edilmiştir İslâm şerîatında araştırma yapan kimsenin nasslardan hüküm çıkarma gücü, Arapçanın sır ve inceliklerini bilmesi oranındadır Şâtıbî bu konuda şöyle der:

"Arapçayı anlamakta mübtedî olan kimse, şerîatı anlamakta da mübtedîdir Arâpçayı orta derecede anlayan kimse, şerîatı anlamakta da orta durumdadır Bu, son dereceye ulaşmamıştır Arapçada son dereceye ulaşan kimse, şerîatı anlamakta da son dereceye ulaşır Dolayısıyla onun anlayışı şerîatte hüccet olur; tıpkı sahabîlerin ve Kur'ân'ı hakkıyla anlayan bilginlerin anlayışlarının huccet oluşu gibi Bunların seviyesine ulaşmayan kimselerin şerîat konusundaki anlayışları kendi seviyeleri ölçüsünde ek------ Anlayışı eksik olan herkesin görüşü ise ne bir hüccet olur, ne de başkaları tarafından kabul edilir" (eş-Şâtibî, el-Muvâfakât, IV,114)

Ancak maslahat veya mefsedet kabilinden bir manâ ve illete bağlı olan konularda Arapça bilmeyen de prensipleri kavrayıp uygulama alanını belirleyebilir Kıyas ictihadlarının çoğu bu kabildendir (eş-Şâtıbî, age, IV, 162, 165)

Müctehidin Arapça bilgisi genel olarak, Arapça'nın inceliklerini kapsamalıdır Çünkü Kur'ân-ı Kerîm, Arapçanın en beliğ ve en fasihini teşkil eder Bu yüzden, ayetlerden hüküm çıkaracak kimse, Kur'ân'ın belâgat, fesahat ve sırlarını bilmelidir ki, bu sayede onun içine aldığı hükümleri kavrayabilecek duruma gelmiş olsun


b) Kur'ân İlmine sahip olmak


Kur'ân, İslâm'ın direği, şer'î hükümlerin esasıdır Kur'ân ilmi çok geniştir Bunu tam olarak bilen Hz Muhammed sav'dir Bu yüzden bilginler, müctehid için Kur'ân'da hüküm ifade eden beş yüz kadar âyetin inceliklerini, özelliklerini bilmek gerekir demişlerdir Bu ayetlerin âmm-has*, mutlak* mukayyed*, nâsih-mensuh, Sünnetle ilgili durumlarını bilmek gerekir Diğer yandan Kur'ân'ın geri kalan bütün âyetlerini de topluca (icmâlî olarak) bilmek gerekir Çünkü Kur'ân bir bütün olup parçaları birbirinden ayrılmaz Kur'ân'ın hüküm bildiren ayetlerini diğerlerinden ayırdetmek, şüphesiz bütün Kur'ân'ı bilmekle mümkün olabilir
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,177 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 895 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 838 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 893 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiK
  Kuran'da hayvanlar KoLiK 0 537 24.04.11, 04:51:22
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)