Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zina İle İlgili Ayetler-Dinimizde Zinanın Affı Varmıdır
#1
Zina İle İlgili Ayetler-Dinimizde Zinanın Affı Varmıdır-İslam Hukukunda Zina Ve Recm-İslamiyette Zinanı Affi
Yüce dinimiz İslam; insanların bu dünyada ve ahirette mutlu olacakları hayati öneme haiz ahlaki kurallar koymuştur Hem ferdi hem de sosyal hayatın barış ve güven içerisinde yaşanılması ancak, bu ahlaki değerlerin yerine getirilmesi durumunda mümkün olacaktır İşte Toplumun ve ferdin ahengini bozan ve Kur’anın çirkin olarak nitelediği haramlardan birisi de Zina’dır Zina, nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumun manevi ve ahlaki değerlerinin temelden sarsılmasına yol açan ve insanı bedeni zevklerinin esiri yapıp, aşağılayan, onurunu zedeleyen bir cürümdür
Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim erkek olsun kadın olsun bütün Müslümanlara zinanın haram kılındığını bildirmektedir Ayrıca, yine hem erkek hem kadınlara, kendilerini zinaya götürecek davranışlardan sakınmaları emredilmektedir Yine Kur’an insanı zinaya sürükleyen en önemli şeyin şehvetle namahreme bakmak olduğunu öğretmektedir Bu nedenle Allah Teâla, erkek kadın bütün müminlere gözlerini haramdan sakınmalarını, yani namahreme şehvetle bakmamalarını emir ve tavsiye buyurmuştur


Bütün kutsal dinlerde yasaklanmış olan bu davranış biçimi tekrarlandığında insanda tatminsizlik duygularını artar Ve bu duygularını tatmin edemeyen kişi çarpık cinsel arayışlar içine girer Tarihte örneğini gördüğümüz ve Kur’anda da zikredilen Lut kavmi bu cinsel sapkınlığın ulaştığı son noktaydı Ve Yüce Allah bu eylemleri yüzünden onları helak etti Çünkü; livata denilen bu hayasız davranışın içinde bulunanlar asla iflah olamayacaklardır
Bu nedenle hem fert hem toplum sağlığını tehdit eden bu hastalığın çocuklarımıza, gençlerimize bulaşmaması için onları uyarmalıyız İnsan yoğunluğunun olmadığı yerlerde dolaşmamalarını, kullanılmayan binalardan uzak durmaları gerektiğini usülünce anlatmalıyız


Zina sadece bir sonuçtur, ona davet eden davranışların sonucudur Bir cümlenin sonuna konan noktadır Bu sebeple Allah(cc) yarattığı kulunu en iyi tanıyan olarak öncelikle onun bu kötü eyleme yaklaşmamasını emretmektedir İsra suresinin 32 ayetinde Allah (CC) zina hakkında şöyle buyurmaktadır: “Zinaya yaklaşmayın Zira o, apaçık bir hayasızlık (ahlaksızlık) ve çok kötü bir yoldur” [1]
Gittiği yolun, bulunduğu ortamın, gördüğü resmin gayri meşru olması, işin sonunun zina ile biteceğinin belirtileridir Yine bir başka ayette Allah(cc)’ razı olduğu kullarının vasıflarını sayarken de, zinayı, şirk ve adam öldürmek ile birlikte zikretmek suretiyle bu fiilin ne derece büyük bir günah olduğunu da göstermiştir“Onlar (Mü’minler), Allah'ın yanında başka ilahı tutup ona yalvarmazlar Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar Zina etmezler Bunları yapan günaha girmiş olur” [2]

Değerli Müslümanlar!
Şehvet insana verilmiş bir emanettir, şehvetle imtihan, imtihanların en çetinidir
İnsanın neslinin devamı için verilen bu gibi duygular maalesef günümüzde ticari bir araca çevrildi İnternet olsun, yazılı veya görsel medya olsun, bu duyguların kabarmasına neden olmakta ve malesef her türlü olumsuz yayının yapılmasında bir beis görülmemektedir Genç dimağları kirleterek, hayatın bu dönemindeki zaafiyetlerini, yetişkin insanların mutsuzluklarını paraya çeviren bu anlayış karşısında; öncelikle çocuklarımızı sağlıklı bir ortam içerisinde büyütmeli, ailelerimizi bu gibi yayın yapan neşriyatlardan korumalıyız Televizyonlarda ve internette gösterilen müstehcen görüntüler karşısında en azından geleceğimiz için televizyon ve bilgisayar düğmesini kapatma iradesini ortaya koymalıyız
Şehvet emanetini meşru yollardan tatmin etmek gerekir Bunun en güzel yolu da evliliktir Gençlerin bir an önce evlenmeleri, zamanı gelmiş evliliği dünyevi gerekçelerle ertelememeleri gerekmektedir
Allah bütün İslam alemini bu gibi davranışlardan ve nefsin bu konudaki tasallutundan korusun


Evlilik dışı cinsel ilişki anlamına gelmekte olup, dinen kesinlikle yasaklanmış büyük günahlardandır İslâmî hükümlerin gerçekleştirmeye çalıştığı ve nassların açıkladığı hakîkî ve gerçek 5 maslahattan birisi de neslin muhafazasıdır Neslin korunması, bütün insan türünü korumak ve yeni nesillerin yetiştirilmesi anlamına gelir Bu ise, ancak evlilik hayatının düzenlenmesi ve evlilik hayatına, kişilerin ırz ve namuslarına yönelik saldırı ve tecavüzlerin önlenmesiyle gerçekleşir

Bu nedenle zinâ, en şiddetli bir şekilde yasaklanmıştır Çünkü zinâ, sadece tarafları ve onların yakınlarını ilgilendiren şahsî bir suç değil, bütün toplumu ilgilendiren; toplumun temel taşını oluşturan aileyi kökünden sarsan, insanlardaki namus ve iffet duygusunu rencide eden, ahlâksızlığın yaygınlaşmasına neden olan sosyal bir suç, cinayettir Kur'ân-ı Kerim'de, "Zinâya yaklaşmayın, çünkü o bir hayasızlıktır O ne kötü bir yoldur" (İsrâ, 17/32) denilmek suretiyle zinânın çirkinliği ve kaçınılması gerektiği bildirilmiştir

Zinânın önlenebilmesi için sadece zinâ değil, zinaya götüren sebepler de yasaklanmıştır Nitekim Yüce Allah, "Ahlâksızlığın açığına da gizlisine de yaklaşmayın" buyurmaktadır (En'âm 6/151) Bu çerçeveden olarak, zinaya götüren ve zinayı kolaylaştıran yollardan uzak durulmalı, cinsel duyguları tahrik edici ve sömürücü yayın ve telkinlerden küçükler ve gençler korunmalıdır Ayrıca fertlerin manevî eğitiminin sağlanması ve evlilik müessesesinin korunması zarûrîdir (İP)

İnsanlık tarihi boyunca aile, neslin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamakla ve toplumun oluşumunu gerçekleştirmekle birlikte mazbut ve mutlu bir yaşamın koruyucusu olmuştur Ancak ailenin önüne çıkan engeller ve bozulmalar toplumsal çöküşü de beraberinde getirmiştir Zina bir yandan neslin sağlıklı idamesini engellediği gibi, diğer yandan ailenin bozulmasını etkileyen en büyük kötülüklerden biridir Çünkü bu menfi eylem, aile içi sadakat ve güveni yok ederek hızlandırdığı çeşitli rahatsızlıklarla aileyi yıkıma uğratırDolayısıyla bütün din ve toplumlarda bu büyük suça, sadece çeşitli cezalar takdir edilmekle kalmamış, aynı zamanda en büyük ahlaksızlıklardan biri olarak da görülmüştür Temel İslam hukkunda, bu suç için celde cezası uygun görülmüş, recm cezasından ise hep tartışmalı bir şekilde söz edilmiştir

Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun Eğer şehadet ederlerse onları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun (4/15)
Zina ile ilgili ayetler
İçinizden özgür mü'min kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler o zaman sağ ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden (alsın) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir Öyleyse onları fuhuşta bulunmayan iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın Onlara ücretlerini (mehirlerini) maruf (güzel ve örfe uygun) bir şekilde verin Evlendikten sonra fuhuş yapacak olurlarsa özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı(nı uygulayın) Bu sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır Allah bağışlayandır esirgeyendir (4/25)

Zinaya yaklaşmayın gerçekten o 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur (17/32)

Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek (celde) vurun Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onlara Allah'ın dini(ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya mü'minlerden bir grup da şahit bulunsun (24/2)

Zina eden erkek zina eden ya da müşrik olan bir kadından başkasını nikahlayamaz; zina eden kadını da zina eden ya da müşrik olan bir erkekten başkası nikahlayamaz Bu mü'minlere haram kılınmıştır (24/3)

Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahidliklerini ebedi olarak kabul etmeyin Onlar fasık olanlardır (24/4)

Ancak bundan sonra tevbe eden ve salihçe davrananlar hariç Çünkü gerçekten Allah bağışlayandır esirgeyendir (,24/5)

Kendi eşlerine (zina suçu) atan ve kendileri dışında şahidleri bulunmayanlar ise onlardan da her birinin şahidliği Allah adına dört (kere yemin) ile kendisinin hiç şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna şahidlik etmektir (24/6)

Beşinci (yemini) ise eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dir (24/7)

Onun (kadının) da dört kere Allah adına (yeminle) onun (kocasının) hiç şüphesiz yalan söyleyenlerden olduğuna şahidlik etmesi kendisinden cezayı uzaklaştırır (24/8)

Beşinci (yemini) ise eğer o (kocası) doğru söylüyor ise Allah'ın gazabının muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dır (24/9)

Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilah'a tapmazlar Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır (25/68)

Ey peygamberin kadınları sizden kim açık bir çirkin-utanmazlıkta bulunursa onun azabı iki kat olarak arttırılır Bu da Allah'a göre pek kolaydır (33/30)

Ey Peygamber mü'min kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak hırsızlık yapmamak zina etmemek çocuklarını öldürmemek elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak) ma'ruf (iyi güzel ve yararlı bir iş) konusunda isyan etmemek üzere sana biat etmek amacıyla geldikleri zaman onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret iste Şüphesiz Allah çok bağışlayandır çok esirgeyendir (60/12)

Ey Peygamber kadınları boşadığınız zaman iddetleri süresinde (temizlendiklerinde) boşayın ve iddeti sayın Rabbiniz Allah'tan korkun Onları evlerinden çıkarmayın onlar da çıkmasınlar; ancak açık 'çirkin bir hayasızlık' göstermeleri durumu başka Bunlar Allah'ın sınırlarıdır Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse gerçekte o kendi nefsine zulmetmiş olur Sen bilmezsin; olabilir ki Allah bunun arkasından bir iş (durum) oluşturur (65/1) alıntı
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kur'an'da Zina Ayeti (Nur-3) KoLiK 0 1,828 24.04.11, 05:02:48
Last Post: KoLiK
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an’ın Dışında da Vahiy Geldiğine İşaret Eden Ayetler KoLiK 0 450 24.04.11, 04:54:53
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) İtaati Emreden Ayetler KoLiK 0 403 24.04.11, 04:54:26
Last Post: KoLiK
  Allah'ı Zikretmekle ilgili bazi ayetler. KoLiK 0 323 24.04.11, 04:50:10
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)