Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Isparta İli İlçeleri Bilgileri ve Tanıtımı
#1
AKSU


Aksu ilçesinin içinde bulunduğu Anamas yöresinin, yörede yapılan kazı*lardan anlaşıldığına göre ilk çağlardan beri iskana açık olduğu görülmek*tedir. Anamas adının aslı Luwi dilinde Ana (Wa)-(u)ma, “Yamaç Halkı” öğe*lerinden türetilmiş olan Anama dır. Yörede Eğirdir Gölünün güney*do*ğu*sundaki Yılanlıovada bulunan bir yerleşme merkezinin tarihi Timbriada kenti olduğu W.M. Ramsay tarafından ortaya konmuştur. Timbriada bu*gün*kü Mirahor mevkiinde lokalize edilmektedir. Yörede Helenistik çağa ait M.Ö.2. ve 1. Yüyyıldan kalma sikkelere rastlanmış olup koloninin Had*rianus döneminde (M.S. 117-138) yeniden kurulduğu ve Severus Alexander döneminde (M.S.222-235) kadar sikke bastığı bilinmektedir. Timbriadanın ismi Stabron, Hierocles ve kilise kayıtlarında da yer almaktadır. Aksu çev*resi 1204 yılında Sultan 2. Kılıçarslan döneminde Selçukluların eline geç*miş, daha sonra Hamitoğulları egemenliğinde kalmış ve 1381 de Sultan 1. Murat döneminde barış yoluyla Osmanlı Devletine katılmıştır. Aksu 26 Ağustos 1988 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Aksu ilçesi, doğudan Şarkikaraağaç, Yenişarbademli, güneyden Süt*çüler, batı ve kuzeyden de Eğirdir ilçesiyle komşudur. Yüzölçümü 426 Km2 dir Yaklaşık 1200 metre rakımda bulunan ilçe eski adı olan ANA*MAS ilçe coğrafyasına hakim olan Anamas Dağından almaktadır. Bu dağın yük*sekliği 2388m.dir. İklimi İç Anadolunun karasal iklimi hakimdir. Kış*ları uzun, yağışlı ve soğuk, yazları ise kısa ve ılımandır. İlçede metrekareye 1000-1200 kg yağış düşmektedir. İl Merkezine uzaklığı 65 Km.dir.

Timbriada Antik Kolonisi; Antik yazarlardan Strabon (XII, 570) da Pisidia şehri olarak geçer. Yılanlı ovası, Akçaşar Köyü yakınlarındaki bir tepe üzerinde kurulmuştur. Eurymedon (Köprüçay) nehri yakınındadır. Antik kentte bugün bazı bina temelleri görülebilir. Şehir Helenistik dönem*den M.S. 238 yılına kadar sikke basmıştır.

Tynada Antik Kenti; Terziler köyü yakınında Asar tepe mevki*in*dedir. Kesin kuruluşu bilinmemekle birlikte helenistik dönemden kalan kalıntılar vardır.,


Eurymedon Kutsal Alanı; Aksu ilçesinin 2 Km. kuzeydoğusun*da*ki Zindan Mağarasının önünde yer alır. Mağaranın orta çağda hapishane ola*rak kullanıldığı sanılmaktadır. Mağaranın önünde Eurymedon Tanrısı için bir açık hava tapınağı yapılmıştır. Kalıntıları halen yerinde durmak*tadır. Roma dönemi mezar taşları ve Köprüçay tanrısı heykeli Isparta Mü*ze**sindedir.

Roma Köprüsü; Aksu ilçesinin 2 km. kuzeydoğusundaki Zindan Mağarası önünde Zindan Deresi de denilen Köprüçay üzerinde yer alır. Yuvarlak kemerli köprüde kilit taşı üzerinde Eurymedon Tanrısının sakallı büst heykeli vardır. Blok taşlardan yapılan köprünün yan tarafından nehire inen bir merdiven vardır.

Zindan Mağarası; Mağara 765m. Uzunluğunda yatay ve yarı aktif bir mağara görünümündedir. Mağaranın geniş ve düzgün Aksu çayından 12m. Yüksekliktedir. İçinden bir yer altı deresi akmaktadır. İlk 150 m.si aydınlatılan mağaranın çevre düzenlemesi çalışmaları sürmektedir. Mağara Külltür Bakanlığı İzmir 2 mumaralı K. ve T.V.K. Kurulunun 15.06.1988 ve 307 nolu kararı ile Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Sarkık ve dikitleriyle şirin dereciği ile tarihle bütünleşmiş bir mağaradır.

Sorgun Yaylası;.İlçede yayla turizmi çalışmaları sürdürülen en önemli yaylasıdır. İlçe mesafede bulunan yaylada bol su kaynakları vardır. Yöre halkı ve göçerler tarafından otlak ve dinlenme yeri olarak kullanıl*maktadır.

Sorgun Mağarası; 301 m. Uzunluğundaki bu mağara Sorgun Yay*la**sında bulunmaktadır. Mağarada kış ve bahar aylarında kuvvetli, yaz ve sonbaharda oldukça zayıf bir dere akmaktadır. Çevresindeki yüksek dağ*lar*dan gelen derelerin suyu düdenlere dolarak Sorgun Mağarasının ağız kıs*mında pınar olarak yeryüzüne.

ATABEY


İl merkezine 23 km. uzaklıkta bulunan ATABEY'in kuzeyinde SE*NİR*KENT ve ULUBORLU, doğusunda Eğirdir, batısında Gönen, ilçeleri ile güneyinde Isparta merkez ilçeye bağlı olan KULEÖNÜ ve BÜYÜK*GÖK*ÇELİ kasabaları ile çevrilmiştir. Atabey 202 krn2 yüzölçümüne sahiptir.

1953 yılında Bucak, 1 Nisan 1960 tarihinde de ilçe olmuştur. Har*man*ören sınırları içerisinde küp mezarlar, Bayat köyünde Sidera Bayat Harabeleri, Atabey de Ertokuş Medresesi ve Sinan (Kurşunlu) camiisi gibi kültürel varlıkları bulunmaktadır.

İlçeye bağlı islamköy kasabası,Bayat,Harmanören, Kapıcak ve Pembeli olmak üzere 1 kasaba ve merkezde 9 mahallesi bulunmaktadır.

Ertokuş Medresesi, Delik önü Mağarası, Yayla Doruğu Mağarası dikkati çeken turizm güzellikleridir.Çayırlı Mescit ise piknik ve mesire alanı olarak kullanılmaktadır.

Agros, M.Ö. 1900-1200 tarihleri arasında Hititler, M.Ö. 1200-696 tarihleri arasında da Friglerin egemenliğinde kalmıştır. M.Ö.587 yılında kurulan Lidya, kral Alyot döneminde psidya’yı egemenliğine aldı. Ancak bu dönem de psidya özerk olarak kaldı. Lidya kralı Krezüs’ün Pers kralı Kurus’a yenilmesinden sonra bölge Perslerin egemenliğine girdi.

İ.Ö.334 yılında İskender’in İ.Ö 164’te Roma’nın egemenliğine gir*di. Daha sonra Bizans’a geçti.Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’da ege*menli*ğin Selçuklu’lara geçmesinden sonra Atabey, 1205 yılında I. Gıyaseddin Keyhusrev'in Başkomutanı Bölge fatihi Mübarizeddin Ertokuş tarafından Bizanslilardan alinarak Türk egemenliğine girmiştir. 1868 yılında kadar Agros adıyla Kütahya'ya bağlı bir kaza, 1870 yılında Senirkent’e bağlı bir köy ve 1908 yılında ise Bucak olmuştur ve ilk belediye teşkilatı kuru!muş*tur. 1921 tarihinde T.B.B.M. ye verilen bir önerge neticesi Agrostaki Medreseyi kuran büyük Selçuklu komutanı Atabey Ertokuş'a bir şükran borcu olarak ismi ATABEY olarak değiştirilmiştir.

EĞİRDİR

Eğirdir ilçesi kuzeyden Yalvaç ve Gelendost ilçeleri, doğudan Şar*kikaraağaç ve Aksu ilçeleri, güneyden Sütçüler ilçesi, güneybatıdan Burdur İli, Batıdan Isparta Merkez ve Atabey İlçeleri ve kuzey batıdan Senirkent ilçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 1414 km2, denizden yüksekliği 918 m dir.Isparta2ya uzaklığı 34 km’dir.İlçeye bağlı Barla, Pazarköy, sarıidris, Gökçehöyük kasabaları Ağılköy, Akbelenli, Akdoğan, Akpınar, Aşağı Gök*dere, Bademli, Bağaçık, Balkırı, Çay, havutlu, Kırıntı, Mahmatlar, Ser*pil, Sevinçbey, Sipahiler, Sorkuncak, Tepeli, Yılgıncak,Yukarı Gök*de*re Yuvalı, Bağıllı, Bağören Beydere, Eyüpler olmak üzere 4 kasaba 24 köyü ve merkezde 23 mahallesi bulunmaktadır.

Eğirdir ve çevresinin Arzava Krallığı (M. Ö. 2000-1200) döne*min*de yerleşime açılmış olduğu yöredeki buluntulardan ve kalıntılardan anlaşılmaktadır. Eğirdir kentinin Lidya'nın son hükümdarı Kroisos (M.Ö. 560-547) tarafından kurulduğu ve ilk adının da "Krozos" olduğu sanıl*mak*tadır. Şehrin iç kalesinin de Lidyalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Eğirdir M.Ö. 540 yılında Pers imparatorluğu tarafından zapt edilmiştir. Yaklaşık 200 sene aynı imparatorluğun egemenliği altında kalmıştır. Daha sora Seleukosların eline geçmiş, daha sonrada M.Ö. 188 yılında Agemea (Dinar) antlaşması ile Romalılara bırakılmıştır.

Bu dönemde kent "Prostanna" adıyla anılmıştır. Eğirdir ve çevre*sinin M.S. 395'te Bizans egemenliğine girmesinden sonra şehrin orta çağda "Akroterion" şeklinde isimlendirildiği görülmektedir. Bizans egemenliğinin son döneminde şehrin adı "Akrotiri" olarak geçmekte ve Bizans'ın Anato*likon Theması sınırına dahil bulunuyordu. Yörede ilk Türk yerleşimi 1071' den bir kaç yıl sonra gerçekleştiği sanılmaktadır. Anadolu Selçuklu Hü*küm*darı 3.Kılıç Arslan 1204 yılında çevredeki şehirlerle birlikte Eğirdir'i Selçuklu egemenliği altına almıştır. Selçukluların sayfiye şehri olarak kullandıkları Eğirdir'i o dönemde "Cennetabad" olarak isimlendirilmiştir. 1310 yılında Hamidoğullarının eline geçen Eğirdir uzun süre bu beyliğe başkentlik yapmıştır. Sultan 2. Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılan Eğirdir Cumhuriyetin kurulmasından sonra da ilçe statüsünü korumuştur.Prostanna Antik Kenti: Pisidia şehirlerinden bir tanesidir. Eğirdir sivri*si*nin Pisidia şehirlerinden bir tanesidir. Eğirdir sivrisinin arka tarafından Camili Yayla üzerindedir. Parlais Antik Kenti: Roma kolonisi olarak kurulmuştur. Diğer koloni şehirlerin en küçüğüdür. Bugünkü Barla'dadır. Ayasteffanos Kilisesi: Eğirdir ilçesinin Yeşilada mahallesinde yer alır. 19. yy. inşa edilmiş olup 1993 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Aya Giorgios Kilisesi: Eğirdir ilçesi Barla bucağında dağın yamacında yer alır.Eğirdir Kalesi: Eğirdir ilçesinde göle doğru uzanan yarımada üzerinde iç ve diş kale vardır. Dış kalenin yalnız temelleri kalmıştır. İç Kale ise bu*gün hala ayaktadır. Hızırbey Camii, Dündarbey Medresesi, Baba Sultan Türbesi, Eğirdir Kervansarayı,Ağa Camii,Yılanlıoğlu Camii, Ada Camii, Kale Camii,Sinan Paşa Camiileri gibi kültürel varlıkları bulunmaktadır.

Günümüzde Eğridir’in ekonomik durumu oldukça güçlü bir yapıya dayanmakta olup, en önemli gelir kaynağı, ihracata yönelik elma ve su ü*rün*leridir. Bu iki ürün ilçede sektör oluşturmuştur. Bunlardan başka hay*van*cılık, küçük sanatlar, orman ürünleri gibi ekonomik faaliyet dalları da vardır. Kırsal kesimde halkın tamamı tarımla uğraşırken büyük bir bölümü de tarımdan arta kalan zamanlarında halı dokumaktadırlar.

Sanayi yönüyle de gelişmiş durumda olan ilçede pek çok sanayi tesisi bulunmaktadır.Ayrıca Türkiye’nin her tarafından ve Yurt dışından da hasta gelen “Kemik Hastalıkları Hastanesi” ilçe ekonomisine ayrı bir gelir sağlamaktadır.

Turizm yönüyle Eğirdir Göller Bölgesinin turizm merkezidir.Gerek tarihi, gerekse doğa zenginlikleri açısından büyük bir potansiyele sahip ilçenin başta Eğirdir Gölü olmak üzere diğer turistik değerleri şunlardır: Kovada Gölü Milli Parkı, Eğirdir Kalesi, Dindarbey Medresesi, Hızırbey Camii, kemerli Minare, Baba Sultan Türbesi, Eğirdir Kervansarayı, Aya Stefenos Kilisesi, Yeşilada, Canada, Barla, Çamyol, Camili Yayla,Kasnak Meşesi Ormanı, pınar Pazarı,Koca pınar, Altınkum Plajı ve Bedre koyudur.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Trabzon Şehir Tanıtımı tornado 1 1,878 26.05.11, 18:29:39
Last Post: @y.
  Sivas İli Şehir Tanıtımı tornado 1 1,242 18.05.11, 21:20:06
Last Post: @y.
  Istanbul tanıtımı (ingilizce) _Fatih 0 1,347 07.05.11, 20:23:39
Last Post: _Fatih
  Eskişehir İli Şehir Tanıtımı tornado 0 983 31.03.11, 20:51:16
Last Post: tornado
  Eskişehir İli Şehir Tanıtımı tornado 0 915 31.03.11, 20:50:21
Last Post: tornadoUsers browsing this thread: 1 Guest(s)