Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ÝstÝkbal-Ý kible
#1
Ýstikbal-i Kýble

Þafiilere Göre Ýstikbal-i Kýble

ÝSTÝKBAL-Ý KIBLE

Namazda kýbleye yönelmek þarttýr. Kýble, Mekke'de bulunan Kabe'dir.

• Kabe yönü pusula aleti ile tayin edilir. Mescidlerin ve camilerin mihraplarý Kabe yönünü gösterir. Öncekilerden kalma eski bir mihrap varsa, Kabe yönünü araþtýrmaya gerek kalmaz. Çünkü bu mihraplar usulüne uygun olarak yapýlmýþtýr. Doðu ülkelerinde bulunanlarýn kýblesi batý yönü olur.

• Aðýr hasta olan birinin kýbleye dönmeye gücü yetmez, yanýnda yardým edecek kimse de bulunmazsa, çevirebildiði tarafa yüzünü döndürerek namaz kýlmasý caiz olur. Kendisini kýbleye çevirecek biri bulunursa, fakat çevirmek hastaya zarar verecek olsa, bu kimsenin de yüzünün istediði tarafa çevirerek namaz kýlmasý caizdir.

• Kýblenin ne taraf olduðu hususunda þüpheye düþen kimse soracak birini bulamazsa, kendisi araþtýrýr; kalbinin kanaat ettiði tarafa dönerek namazýný kýlar.

Böyle biri namazýný bitirdikten sonra kýble hususunda hata ettiðini anlasa bile namazýný iade etmez. Fakat hatasýný namaz esnasýnda anlarsa, hemen kýbleye döner, namazýný tamamlar. Bir kimse yanýnda sorabileceði biri olduðu hâlde sormasa da kendi araþtýrmasýna göre namaz kýlsa, eðer kýbleye isabet etmiþse namazý sahihtir. Yanlýþ tarafa durmuþsa, namazýný iade etmesi gerekir. Körler hakkýnda da bu hüküm geçerlidir.

• Kýble hakkýnda þüpheye düþen kimse araþtýrmadan namaza baþlasa, namaz esnasýnda yöneldiði yerin doðru olduðunu anlasa, namazýný bozar ve iade eder. Fakat namazýný bitirdikten sonra anlasa, yeniden kýlmasý gerekmez.

• Bir kimse kýble hususunda þüphe etse ve araþtýrsa, sonra da kýble olduðuna kanaat getirdiði yönden baþka bir tarafa yönelerek namazýný kýlsa, bu durumda isabet etse de namazýný yenilemesi gerekir. Ýmam Ebu Yusuf'a göre böyle biri isabet etmiþse, namazýný yenilemesi gerekmez.

• Kýble hususunda farklý fikirlere sahip olanlar namazlarýný tek tek kýlarlar. Cemaatle kýldýklarýnda kýble hususunda imama muhalif olan kimsenin namazý sahih Olmaz.

• Otobüs, taksi, tren veya uçak gibi vasýtalarda namaz kýlmak mecburiyetinde kalýndýðýnda, mümkün mertebe kýbleye yönelmek gerekir. Bu mümkün olmadýðýnda vasýtanýn gidiþ istikameti kýble kabul edilir, oturulduðu yerde namaz kýlýnýr.

Gemide namaz kýlan kimsenin yönünü kýbleye dönmesi gerekir. Ýstediði tarafa dönerek namaz kýlmasý caiz olmaz. Kýbleye dönerek namaza baþlayan kimsenin yönü geminin dönmesiyle kýbleden ayrýlýrsa, o kimse namazýný kýbleye dönerek tamamlar.

• Hiçbir özür yokken göðsünü kýbleden çeviren kimsenin namazý bozulur. Sadece yüzün kýbleden çevrilmesiyle namaz bozulmasa da þiddetli bir kerahat iþlenmiþ olur.

• Kýble, Kabe'nin binasýndan ziyade binanýn bulunduðu taraftýr.Kabe ise yedi kat yerin altýndan, yedi kat semanýn üstüne, ta Arþa kadar uzanan nurani bir sütun þeklindedir. Bu sebeple, yüzlerce metre derinliklerde çalýþan iþçiler, denizaltýlarda bulunanlar, uçakta seyahat edenler, Kabe istikametine yönelerek namazlarýný kýlarlar.

• Kabe'nin içinde veya etrafýnda namaz kýlanlar, namazda Kabe'nin istedikleri tarafýna yönelebilirler. Onlar için Kabe'nin bütün çevresi kýbledir. Bunlar Kabe'nin etrafýnda daireler þeklinde saf baðlayýp namazlarýný eda edebilirler. Bu durumda imamýn bulunduðu yerde duranlar imamýn önüne geçmemelidir. Diðer taraflarda bulunan cemaatin ise imamdan ileride olmalarý, namazlarýna bir zarar vermez.

• Mekke'de bulunup da Kabe'yi görebilen kimsenin doðrudan Kabe'yi karþýsýna almasý farzdýr. Kabe'yi görmeyenlerin ise ona yönelmeleri kafidir. Mekke'nin dýþýnda yaþayan diðer Müslümanlarýn sadece Kabe cihetine dönmeleri yeterlidir. Bunlarýn tam Kabe'ye isabet etmeleh þart deðildir. Kabe istikametinden birazcýk sapmýþ olmalarýnýn namaza bir zararý yoktur.
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)