Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ýçki ve Siðaranýn Zararlarý
#1
Yüce Allah insanoðlunu en mükemmel þekilde yaratmýþ ve hayatýný devam ettirmesi için saðlýklý bir vücut vermiþtir. Ýnsanoðluna verilen bu beden, kendisine emanet býrakýlmýþ, yanlýþ ve zararlý yollarda kullanýlmamasý tavsiye edilmiþtir.


Yüce dinimiz Ýslam aklý, caný, nesli, malý ve dini korumayý esas almýþ, bunlarý güzelce deðerlendirmeyi farz kýlmýþ, bu deðerlere herhangi bir þekilde zarar verilmesini þiddetle yasaklamýþtýr. Dünya ve ahiret mutluluðunu engelleyen kiþisel, ailevi ve toplumsal huzursuzluklara yol açan baþta alkol, içki ve sigara olmak üzere bütün zararlý alýþkanlýklar yasaklanmýþtýr.Muhterem Müslümanlar!

Uyuþturucu maddelerden sigara, alkol ve diðer zararlý alýþkanlýklarýn en belirgin özelliði az miktarda kullanýlsalar bile, zamanla baðýmlýlýk yapmalarýdýr. Bütün insanlarý, özellikle çocuklarýmýzý ve gençlerimizi sigara, alkol ve diðer zararlý alýþkanlýklarýn aðýna düþmekten korumak hepimizin görevidir. Yapýlan araþtýrmalara göre sigara kullananlarýn yaþý 10-11 e kadar düþmüþtür. Diðer uyuþturucu maddeleri kullanan gençlerin sayýsý da hýzla artmaktadýr. Aziz Cemaatim!Kur’an-ý Kerim’de Yüce Mevla’mýz; “Kendi Elinizle Kendinizi Tehlikeye Atmayýn.”(1) buyurarak, bile bile intihar demek olan sigara, içki ve benzeri bütün kötülüklerden uzak durmamýzý emretmektedir. Diðer bir Ayette ise; “Ey iman edenler! Þarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal oklarý, ancak þeytan iþi birer pisliktir. Onlardan kaçýnýn ki, kurtuluþa eresiniz”(2) buyurmaktadýr. Sevgili peygamberimiz de bir Hadisi Þeriflerinde; “Sarhoþluk veren þeylerden sakýnýn. Çünkü sarhoþluk veren þeyler bütün kötülüklerin anasýdýr”(3) buyurmuþtur.


Deðerli Müminler!

Ýçkinin vücudu tahrip ederek birçok hastalýklara sebep olduðu, zihnin faaliyet dengesini bozduðu, içki yüzünden çeþitli kavgalarýn yaþandýðý, trafik kazalarýnýn meydana geldiði ve nice ailelerin içki ve diðer zararlý alýþkanlýklar yüzünden daðýldýðýný görmekteyiz. Bu zararlý alýþkanlýklarýn aile hayatýna, iþ hayatýna, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ve toplumsal ahlaka (namus, iffet þeref, haysiyet) gibi manevi deðerlere verdiði zararlar sayýlamayacak kadar çoktur. Ýntiharlarýn, cinayetlerin, her türlü kötülük, gasp ve anarþinin temelinde içki ve uyuþturucu maddeler gelmektedir.O halde Aziz Kardeþlerim!

Zaman kaybetmeden gereken tedbirleri alarak zararlý alýþkanlýklardan kendimizi, çocuklarýmýzý ve gençlerimizi bir an önce kurtarmalýyýz. Beyni uyuþturulmuþ, saðlýðýný kaybetmiþ ve her þeyini yitirmiþ nesillere sahip bir milletin ayakta durmasý mümkün deðildir. Bu nedenle anne-baba, aile-okul ve toplum olarak el ele verip neslimizi her türlü zararlý alýþkanlýklardan koruyalým. Yüce Mevla çocuklarýmýzý ve gençlerimizi bu zararlý alýþkanlýklardan korusun. (âmin)

25 Mart
[SIGPIC][/SIGPIC]

Uzaklari sana yakin edicektim sozum yuregime yara oldu
Bu yarayi hergun kanaticam hergunumde umut oldu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)