Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hukuklar'
  Forum Threads Posts Last Post
Borçlar Hukuku
Alacak, Borç, Sözleşme İlişkileri, Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku, Sorumluluk, Haksız Fiil, Tazminat Hukuku, Devir, Feragat, Kira, İcap, Kabul, Sorumluluk, Muvazaa, Gabin, Zamanaşımı, Leasing
8 8 Gayrİmenkul kİralari hakk...
08.04.11, 19:32:44
by firat7278
İcra ve İflas Hukuku
İİK (İcra İflas Kanunu), İlamlı İcra, İlamsız İcra, Takip, Ödeme Emri, İmzaya İtiraz, Borca İtiraz, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Muhafaza, İflas, Rehinli Alacaklar, İstihkak, Konkordato, İcra Hakimliği, Şikayet
12 12 İş Bankasından Teminatlı ...
21.11.12, 16:24:01
by ekskiz
Ticaret Hukuku
Adi Ortaklık, Şirketler Hukuku, Ticari İşletme, Ticari Defter, Kıymetli Evrak (Çek, Senet, Poliçe), Devir, Rehin, Tacir, Faiz, Haksız Rekabet, Kooperatifler, Ciro, Defiler, İbraz, Süreler, Zamanaşımı, Ticaret Kanunu
14 16 Alacaklı ve Borçlular İçi...
18.03.12, 15:16:26
by Kemal_
Tüketici Hukuku
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'dan Doğan İhtilaflar, Garanti Belgesi, Sorumluluk, Ayıplı Mal, İtiraz Süreleri, Tüketici Hakem Heyeti, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, Kampanyalı Satışlar
6 6 Sözleşmelerdeki Haksız Ka...
13.09.12, 17:45:48
by Bullem
Sigorta Hukuku
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta Çeşitleri, Özel Sigortalar, Kasko, Yangın Sigortası, Hayat Sigortası, Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik, Sigorta Hukuku Davaları, İçtihatlar
1 1 Sigorta Hukuku
08.03.11, 11:43:11
by YasiN
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Mevzuatı, Makale ve İçtihatlar, Ceza, Suç, Gözaltı, Hapis, Arama, Tutuklama, El Koyma, Para Cezası, Erteleme, Yakalama, İzleme, Şikayet, Dinleme, Cezaevi, Hüküm, Temyiz, TCK, Meşru Müdafaa
Sub Forums:
Ceza Muhakemesi Hukuku,
Ceza İnfaz Hukuku, and 1 more.
28 46 Ceza İnfaz Hukuku Nedir?
29.07.11, 07:57:37
by Admin
İş Hukuku
İş Hukuku, İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Taşeron, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Güvenliği, Fesih, İşe İade, İş Kazası, Analık, Asgari Ücret, Fazla Çalışma, İş Sözleşmesi, Ücret, İzin, Sosyal Haklar, İş Kanunu, Ücret, Akit
Sub Forums:
Toplu İş Hukuku,
Sosyal Güvenlik Hukuku
7 7 6536 Sayılı Sendikalar ve...
04.06.13, 15:30:10
by Yasin Arslan
Aile Hukuku
Nişanlanma, Evlenme, Boşanma, Ayrılık, Mal Rejimi, Nafaka, Tazminat, Evlat Edinme, Soy Bağı, Velayet, Vesayet, Evlenme Ehliyeti, Hısımlık, Gaiplik, Mutlak ve Nisbi Butlan, Yetkili Mahkeme, Mal Rejimi, Mal Ayrılığı
Sub Forums:
Miras Hukuku,
Kişiler Hukuku, and 1 more.
11 12 Mirasçılık Belgesi Genel ...
04.06.13, 15:44:48
by Yasin Arslan
Gayrimenkul Hukuku
Tapu İptal Davası, Tapu Tescili, Kadastro, Tapu Sicili, Satış Vaadi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, Muvazaa, İpotek, 3. Kişiye Devir, Taşınmaz Üzerindeki Haklar, Vefa, Şufa, İştira, Mülkiyet, İntifa, Ecrimisil
Sub Forums:
Kat Mülkiyeti Hukuku,
Kira Hukuku, and 1 more.
12 12 Mimardan İzin Alınmadan Y...
08.04.11, 21:32:34
by Silvers
Bilişim Hukuku
Bilişim Hukuku Haberleri, Bilişim Hukuku Mevzuatı, E-Mail, Elektronik İmza, Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar, Bilişim Hukuku Mevzuatı, Elektronik Sözleşmelerin Geçerliliği, Hakaret ve Sövme, Bilişim Hukuku Makaleleri
Sub Forums:
Domain (Alan Adı) Hukuku,
UYAP ve Av.tr Projesi
45 49 Bilişim Danışmanlık Sözle...
25.02.13, 15:29:00
by Fatih Arslan
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa İlişkin Uyuşmazlıklar, FSEK, Telif Hakları, Eser Hakları, Marka ve Patent, Korsan Basım ve Yayın, Bandrol, Logo Arma Ve Tasarımların İzinsiz Kullanımı
14 15 Bilirkişiler,Yüreğiniz Ye...
29.12.12, 21:38:29
by Yasin Arslan
Basın Yayın Hukuku
Basın Yoluyla İşlenen Suçlar, Tekzip, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Gazete ve Mecmualar, Tahrik, Hakaret ve Sövme Suçları, Maddi ve Manevi Tazminat
7 8 Basın Kanunu - Diğer Madd...
27.05.13, 19:16:36
by Fatih Arslan
Anayasa Hukuku
Anayasa, Anayasa Mahkemesi, Kanunların Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle İptali, Karar ve Toplantı Yeter Sayıları, Temel Hak ve Özgürlükler, Kurallar Kademelenmesi, Anayasa Mahkemesi Kararları, KHK
4 4 2001 Anayasa Değişiklikle...
09.04.11, 13:07:37
by Silvers
İdare Hukuku
İdari Eylem ve İşlemler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, İçtihat Hukuku, İptal ve Tam Yargı Davaları, Yönetim Hukuku, Danıştay Kararları, Kamu Tüzel Kişiliği, Kamu Hizmeti, Yürütmenin Durdurulması
6 6 İdari Yargılama Usulünde ...
09.04.11, 14:30:40
by firat7278
İhale Hukuku
Devlet ve Kamu İhale Hukuku, Yasal Mevzuat, İhale Hukuku Kanunları, İhale Hukuku İçtihatları, İhale Hukuku Makaleleri, İhale Hukuku Haberleri, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu
4 4 Yürütmeyi Durdurma Talepl...
13.09.12, 12:43:44
by Bullem
Vergi Hukuku
Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Mahkemesi, KDV, AATUHK, Mükellef, Beyanname, Vergi İndirimi, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil, Mükerrer, Fatura, Makbuz, Vergi Suçları, Özel Usulsüzlük
3 3 Vergi Türü Kodları Rehber...
20.07.13, 13:59:53
by Yasin Arslan
Kamu Hukuku
Kamu Personeli, Özlük Hakları, 657, Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Cezaları, İşe iade, Tayin ve Atamalar, Memur Suçları
2 2 Genel Kamu Hukuku Ders No...
27.05.13, 20:43:32
by Fatih Arslan
Vatandaşlık Hukuku
Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Kanun Yolu İle Kazanma, Tanıma, Vatandaşlığın Kaybı, Vatandaşlıktan Çıkma, Vatandaşlıktan Çıkarılma, Çifte Vatandaşlık, Vatandaşlığın İptali
1 1 Hukuk İlintili Yurttaşlık...
09.04.11, 13:09:41
by Silvers
Sağlık Hukuku
Hasta Hakları, Bilgilendirilme Hakkı, Hasta Hakları Yönetmeliği, Onam, Yöneticinin Sorumluluğu, Organ ve Doku Nakli, Tıp Hukuku, Ötenazi, Tıp Etiği, Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge
2 3 Hasta Hakları Yönetmeliği
29.05.13, 20:46:21
by Fatih Arslan
Enerji Hukuku
Kaçak ve Usulsüz Elektrik Kullanımı, Enerji Lisans İşlemleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu
1 1 Enerji hukuku
13.09.12, 18:26:40
by Bullem
Çevre Hukuku
İdari ve Adli Çevre Cezaları, Çevre Cezalarına İtiraz, Ödeme Süresi, Ödeme Yeri, İndirim Uygulaması, Çevre Kanunu, AB ve Kyoto Protokolü, Basel Sözleşmesi, Çevre Sağlığı
4 4 2013 Çevre Cezaları
04.06.13, 16:41:39
by Yasin Arslan
Turizm Hukuku
Otel Acenta Sözleşmeleri, Kalkınma Bankası, Leasing, WTO, IATA, Yat Turizmi, Ulaşım Sigortaları, Kamu Arazi Tahsisi, Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Yatırım Belgesi, Ecrimisil, Sor-Sat, Otel, Seyahat Acentası
2 2 Paket Tur Satın Alırken N...
04.06.13, 17:46:54
by Yasin Arslan
Deniz Hukuku
Deniz Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Uluslararası Denizcilik Örgütü, IMO, Gemi, Taşıma, Navlun, Uluslararası Deniz Hukuku, Karasuları, Açık Deniz, Carrier, Charterer, Shipper, Rehin Hakkı, Korsan
0 0
Never

Hukuklar
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
    0 822
  • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11.03.11, 03:57:31
Last Post: insan


  New Posts
  Hot Thread (New)
  Hot Thread (No New)
  No New Posts
  Contains Posts by You
  Locked Thread

Search this Forum: