Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo > >

Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 04-01-2011
theteknik
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Kur’an’ı Kerim Hakkında Sorular ve Cevaplar

Soru 1 : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
Cevap :Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir
Soru 2 : Allah(cc)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
Cevap :Vahy denir
Soru 3 : Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?
Cevap : Sure ismi verilir
Soru 4 : Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,
6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
Cevap : Ayet denir
Soru 5 : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan
cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
Cevap : Mushaf adı verilir
Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
yassı olan şeyler üzerine yazılırdı Daha sonra tek bir kitap haline getirildi
İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
Cevap : Hz Ebu Bekir zamanında Zeyd b Sabit tarafından Mushaf haline getirildi
Soru 7 : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
Cevap : Tefsir denir
Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
Cevap : Müfessir adı verilir
Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir
Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
Cevap : Meal adı verilir
Soru 11: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (sav)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı
Soru 12: Allah (cc)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
Cevap : İhlas suresi
Soru 13: Hz Muhammed (sav)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen
ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
Allah (cc)’ın kelamına ne ad verilir?
Cevap : Kur’an’ı Kerim denir
Soru 14: Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde
etmek vaciptir Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir
Soru 15: Peygamber efendimiz (sav)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in
tamamı indirilmiştir Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir

Soru 16: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
Cevap : İsrail oğulları
Soru 17: Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
Cevap : Fatiha suresi
Soru 18: Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
Cevap : Nas suresi
Soru 19: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Cevap : Ya-sin suresi
Soru 20: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
Cevap : Bakara suresi
Soru 21: Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?
Cevap : Kevser suresidir
Soru 22: Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 114 defa
Soru 23: Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
Cevap : Hz Zeyd (ra)
Soru 24: Hurf’u Seb’a nedir?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir
Soru 25: Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
Cevap : Mücadele suresi
Soru 26: Allah (cc) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 2697 defa
Soru 27: Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
Cevap : Hz Meryem
Soru 28: Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
Cevap : Maide suresinin 3 Ayetidir
Soru 29: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır Ama bir surenin başında besmele yoktur
Hangi surenin başında besmele yoktur?
Cevap : Tövbe suresi
Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
Cevap : Neml suresi
Soru 31: Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız
Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi,
Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi

Soru 32: Peygamber Efendimiz (sav)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?
Cevap : İhlas suresi
Soru 33: Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
Cevap : Karınca
Soru 34: Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Cevap : Tecvit
Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı
İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için
yeterdi” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz
Cevap : Asr suresi Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır)
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır”

Soru 36: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır
Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
Cevap : Bakara suresinde
Soru 38: Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
Cevap : Hz Aişe (ranh)
Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
Cevap : Medine’de
Soru 40: Kur’an’ı Kerim'de kaç cüz vardır?
Cevap : 30 cüz
Soru 41: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
Cevap : Bakara suresi 282 Ayetidir
Soru 42: Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?
Cevap : Medine’de “Beni Zerik” mescidi
Soru 43: Kur’an'ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 66 defa
Soru 44: Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 126 defa
Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
Cevap : Al-i İmran suresi
Soru 46: Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
Cevap : Abdullah bin Mesut (ra)
Soru 47: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?
Cevap : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için
Soru 48: Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?
Cevap : Fatiha suresi
Soru 49: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
Cevap : Hz Ebu Bekir (ra)
Soru 50: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
Cevap : Hz Osman (ra)
Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’in
Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın” Ayette geçen “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
Cevap : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah
Soru 53: Halife Hz Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan
sahabe kimdir?
Cevap : Hz Zeyd bin Sabit
Soru 54: Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap
Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
Cevap : Hıristiyanlar
Soru 56: Hz Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle
“Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?
Cevap : Naziat suresi
Soru 57: Peygamber Efendimiz (sav) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı kabul ederim
korkusuyla, eliyle Peygamber (sav)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim,
daha okuma” diyen kişi kimdir?
Cevap : Utbe b Rabia

Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (sav) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)
50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Cevap : Kab b Malik
Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12
Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen
“Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
Cevap : Felak ve Nas sureleri
Soru 61: Peygamberimiz (sav)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
Cevap : Vettini suresi
Soru 62: Peygamberimiz (sav)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
Cevap : Elemneşrah suresi
Soru 63: Peygamberimiz (sav) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap : Muhammed suresi
Soru 64: Kıyamet günü Allah (cc)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap : Rahman suresi
Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?
Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (as) örnek alınmıştır
Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Cevap : Maide suresi 5 ve 6
Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş,
Beyazıt medresesinde dersler vermiştir Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab,
Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir
2 Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2 Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle
ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
almıştır Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir
Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır
Bu İslam alimi kimdir?
Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Soru 68: Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz
Cevap : Fizilali Kur’an
Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz
Cevap : Hak Dini Kur’an Dili
Soru 70: Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır Kur’an’ın birde sıfatları vardır
Bunlardan bazılarıda, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir
Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure
inmiştir 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması
4- Allah’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5 Hususu da siz söyleyiniz
Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi
Soru 71: Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır
Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı
olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
Medeni olarak ikiye ayrılır Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
Cevap : Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür
Soru 72: Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır Bu surelerin ikiside Medeni
surelerdir Konusu ise hüküm ayetleridir Bu iki surenin adını yazınız
Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir
Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının
kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir
Soru 74: Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir Hadid suresi 23 Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan
evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için
üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız
” Denilmektedir İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
Cevap : Levh-i Mahfuz
Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler
Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız
Zira zannın çoğu günahtır Birbirinizin suçunu araştırmayınız Kimse kimseyi çekiştirmesin Hangi biriniz ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz Allah’tan sakının Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul
edendir, acıyandır”
Cevap : Hucurat suresi
Soru 77: Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır Bizim şu anda elimizde bulunan ve
okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
Cevap : Kıraatı Asım
Soru 78: Namaz mü’mini kötülüklerden alıkoyar Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar Ve o kulun miracıdır
Kul namazı ile terbiye olur Kur’an’ı Kerim’de de Allah (cc), zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz
ile birlikte zikretmiştir Çünkü kul namaz ile zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir Peygamberimiz (sav)’in
gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kur’an’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?
Cevap : Kevser suresi
Soru 79: 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın
döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
Cevap : Yasin 40
Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir?
a-Bu sure Medenidir,
b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
d-İsa (as) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
e-Kafirler istemese de Allah (cc)’ın nurunu tamamlayacağı,
f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir
Cevap : Saf suresi
Soru 81: Peygamber Efendimiz (sav) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti
Peygamber efendimiz (sav) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak
zikredilmiştir Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (cc) üç sure indirmiştir
Bu surelerin isimleri nelerdir?
Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri
Soru 82: Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır
Bunlardan biri de Mü’min suresidir Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
Cevap : Gafir suresi
Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
Cevap : Felak ve Nas sureleri
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04-01-2011
theteknik
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Kur’an’ı Kerim Hakkında Sorular ve Cevaplar

Soru 1 : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
Cevap :Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir
Soru 2 : Allah(cc)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
Cevap :Vahy denir
Soru 3 : Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?
Cevap : Sure ismi verilir
Soru 4 : Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,
6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
Cevap : Ayet denir
Soru 5 : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan
cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
Cevap : Mushaf adı verilir
Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
yassı olan şeyler üzerine yazılırdı Daha sonra tek bir kitap haline getirildi
İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
Cevap : Hz Ebu Bekir zamanında Zeyd b Sabit tarafından Mushaf haline getirildi
Soru 7 : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
Cevap : Tefsir denir
Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
Cevap : Müfessir adı verilir
Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir
Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
Cevap : Meal adı verilir
Soru 11: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (sav)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı
Soru 12: Allah (cc)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
Cevap : İhlas suresi
Soru 13: Hz Muhammed (sav)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen
ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
Allah (cc)’ın kelamına ne ad verilir?
Cevap : Kur’an’ı Kerim denir
Soru 14: Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde
etmek vaciptir Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir
Soru 15: Peygamber efendimiz (sav)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in
tamamı indirilmiştir Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir

Soru 16: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
Cevap : İsrail oğulları
Soru 17: Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
Cevap : Fatiha suresi
Soru 18: Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
Cevap : Nas suresi
Soru 19: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Cevap : Ya-sin suresi
Soru 20: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
Cevap : Bakara suresi
Soru 21: Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?
Cevap : Kevser suresidir
Soru 22: Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 114 defa
Soru 23: Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
Cevap : Hz Zeyd (ra)
Soru 24: Hurf’u Seb’a nedir?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir
Soru 25: Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
Cevap : Mücadele suresi
Soru 26: Allah (cc) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 2697 defa
Soru 27: Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
Cevap : Hz Meryem
Soru 28: Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
Cevap : Maide suresinin 3 Ayetidir
Soru 29: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır Ama bir surenin başında besmele yoktur
Hangi surenin başında besmele yoktur?
Cevap : Tövbe suresi
Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
Cevap : Neml suresi
Soru 31: Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız
Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi,
Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi

Soru 32: Peygamber Efendimiz (sav)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?
Cevap : İhlas suresi
Soru 33: Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
Cevap : Karınca
Soru 34: Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Cevap : Tecvit
Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı
İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için
yeterdi” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz
Cevap : Asr suresi Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır)
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır”

Soru 36: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır
Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
Cevap : Bakara suresinde
Soru 38: Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
Cevap : Hz Aişe (ranh)
Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
Cevap : Medine’de
Soru 40: Kur’an’ı Kerim'de kaç cüz vardır?
Cevap : 30 cüz
Soru 41: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
Cevap : Bakara suresi 282 Ayetidir
Soru 42: Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?
Cevap : Medine’de “Beni Zerik” mescidi
Soru 43: Kur’an'ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 66 defa
Soru 44: Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 126 defa
Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
Cevap : Al-i İmran suresi
Soru 46: Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
Cevap : Abdullah bin Mesut (ra)
Soru 47: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?
Cevap : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için
Soru 48: Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?
Cevap : Fatiha suresi
Soru 49: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
Cevap : Hz Ebu Bekir (ra)
Soru 50: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
Cevap : Hz Osman (ra)
Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’in
Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın” Ayette geçen “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
Cevap : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah
Soru 53: Halife Hz Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan
sahabe kimdir?
Cevap : Hz Zeyd bin Sabit
Soru 54: Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap
Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
Cevap : Hıristiyanlar
Soru 56: Hz Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle
“Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?
Cevap : Naziat suresi
Soru 57: Peygamber Efendimiz (sav) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı kabul ederim
korkusuyla, eliyle Peygamber (sav)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim,
daha okuma” diyen kişi kimdir?
Cevap : Utbe b Rabia

Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (sav) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)
50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Cevap : Kab b Malik
Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12
Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen
“Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
Cevap : Felak ve Nas sureleri
Soru 61: Peygamberimiz (sav)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
Cevap : Vettini suresi
Soru 62: Peygamberimiz (sav)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
Cevap : Elemneşrah suresi
Soru 63: Peygamberimiz (sav) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap : Muhammed suresi
Soru 64: Kıyamet günü Allah (cc)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap : Rahman suresi
Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?
Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (as) örnek alınmıştır
Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Cevap : Maide suresi 5 ve 6
Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş,
Beyazıt medresesinde dersler vermiştir Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab,
Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir
2 Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2 Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle
ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
almıştır Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir
Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır
Bu İslam alimi kimdir?
Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Soru 68: Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz
Cevap : Fizilali Kur’an
Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz
Cevap : Hak Dini Kur’an Dili
Soru 70: Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır Kur’an’ın birde sıfatları vardır
Bunlardan bazılarıda, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir
Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure
inmiştir 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması
4- Allah’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5 Hususu da siz söyleyiniz
Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi
Soru 71: Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır
Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı
olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
Medeni olarak ikiye ayrılır Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
Cevap : Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür
Soru 72: Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır Bu surelerin ikiside Medeni
surelerdir Konusu ise hüküm ayetleridir Bu iki surenin adını yazınız
Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir
Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının
kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir
Soru 74: Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir Hadid suresi 23 Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan
evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için
üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız
” Denilmektedir İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
Cevap : Levh-i Mahfuz
Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler
Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız
Zira zannın çoğu günahtır Birbirinizin suçunu araştırmayınız Kimse kimseyi çekiştirmesin Hangi biriniz ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz Allah’tan sakının Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul
edendir, acıyandır”
Cevap : Hucurat suresi
Soru 77: Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır Bizim şu anda elimizde bulunan ve
okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
Cevap : Kıraatı Asım
Soru 78: Namaz mü’mini kötülüklerden alıkoyar Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar Ve o kulun miracıdır
Kul namazı ile terbiye olur Kur’an’ı Kerim’de de Allah (cc), zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz
ile birlikte zikretmiştir Çünkü kul namaz ile zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir Peygamberimiz (sav)’in
gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kur’an’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?
Cevap : Kevser suresi
Soru 79: 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın
döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
Cevap : Yasin 40
Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir?
a-Bu sure Medenidir,
b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
d-İsa (as) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
e-Kafirler istemese de Allah (cc)’ın nurunu tamamlayacağı,
f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir
Cevap : Saf suresi
Soru 81: Peygamber Efendimiz (sav) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti
Peygamber efendimiz (sav) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak
zikredilmiştir Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (cc) üç sure indirmiştir
Bu surelerin isimleri nelerdir?
Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri
Soru 82: Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır
Bunlardan biri de Mü’min suresidir Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
Cevap : Gafir suresi
Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
Cevap : Felak ve Nas sureleri
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kamu ihale hukuku kararları Bullem İhale Hukuku 0 09-13-2012 10:31 AM
Şike cezaları açıklandı! Administrator Son Dakika Haberler 1 05-07-2012 01:56 PM
Askerİ ceza kanunu Bölüm 1 firat7278 Askeri Ceza Hukuku ve Askerlik Hukuku 0 04-09-2011 01:18 PM
Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun theteknik Milletlerarası Özel Hukuk 1 04-04-2011 03:11 PM
Hadis Hakkında Sorular ve Cevaplar theteknik Kuran-ı Kerim 1 04-01-2011 09:45 PM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.