Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo > >

Mustafa Kemal Ataturk Köşesi Ulu önderimiz Mustafa Kemal Ataturk ile ilgili hertürlü paylaşımı bulabileceğiniz bölümümüz.

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 04-23-2011
Maganda
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Atatürkün Sözleri (Atatürkün Dil Kadın Hakları Milli Egemenlik Sanatla İlgili Sözleri

tatürkün Sözleri (Atatürkün Dil Kadın Hakları Milli Egemenlik Sanatla İlgili Sözleri


Atatürk ülkemize yepyeni bir çehre kazandıran üstün bir siyaset adamı ve askeri bir dehadır Her zaman en doğruyu gösteren, ileriyi çok iyi görebilme ferasetine sahip olması sebebiyle en kritik zamanlarda dahi en yerinde kararlar alabilen çağdaş bir liderdir
Atatürk, eğitimden devlet politikasına, sanattan savaşa, spordan modern yeniliklere kadar her konuda eğitilmemizi ve düşüncelerimizin gelişmesini sağlayan sözleriyle hepimizin fikirlerinin öncüsü olmuştur 'Atatürk'ün Sözleri' bölümümüzde de Ata'mızın bizlere yön gösteren, geleceğimiz için ışık olan sözleri


Milli Hakimiyet
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz
Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir
Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenler için bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar
Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız
Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir
Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır
Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz
Türk Milleti'nin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir
Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar

Kadın
İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın
Dünyada ne görüyorsak kadının eseridir
Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir Bugünün anaları için, gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa
Milletin kaynağı toplum hayatının esası olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir
Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak mecburiyetindedir Gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar
Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır
Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim

Türk Gençliğine
Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz
Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur
Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir

Barış
Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmieyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır

Dış Politika
Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız
Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

Güzel Sanatlar
Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir"
Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız

Öğretmenler
Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakar öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir
Sayın öğretmenler, hiçbir zaman düşüncelerinizden çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister

İlim
Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir
Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk Milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir
Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki murşit ilimdir, fendir İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir
Türk Milleti'nin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür

Ekonomi
Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha müreffeh Türkiye idealinin belkemiğidir
Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar

Yabancı Sermaye
Milletimizin temel yararı ile ilgili konularda yabancıların bizce hiçbir önemi yoktur

Köylüler
Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu asli gayeye erişmek maksadını güder
Bir kere memlekette topraksız köylü bırakmamalıdır Bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğinin, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlanması gerekir

Bağımsızlık
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür
Bu millet bağımsızlıktan ayrı yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır
Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temelidir
Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi vs her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kastolunmaktadır
Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır Çünkü Türk Hükümeti'nin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur

Türk'ün Asaleti
Bu milleti ben değil, içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır
Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur
Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur
Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir
Büyük devletler Kuran ecdadımız, büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur

Dil Hakkında
Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır
Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır
Efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız
Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir

Medeniyet
Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir
Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz
Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir
Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır
Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar
Türk Milleti'nin istidadi ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir
Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar
Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir Büyük Türk Milleti'nin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir

Aileye ve Çocuklara Verdiği Önem
Eşini mutlu edecek herkes evlenmelidir Çoluk çocuk sahibi olmalıdır Bana bakmayınız Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir
Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır

Zafer Hakkında
Hiçbir zafer gaye değildir Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtadır Gaye fikirdir Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir gayrettir
Zafer, "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet, "muvaffak olacağım" diye başlayanın ve "muvaffak oldum" diyebilenindir
Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk Ordusu'nun bir kıtası muadilinin behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tesbit eder
Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milleti'nin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir
Herhalde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir
Bir millet, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz
Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz Benim sizden istediğim şey, yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman da, durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir
Hakikati konuşmaktan korkmayınız
Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lazımdır
Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir
Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız
Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04-23-2011
Maganda
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Atatürkün Sözleri (Atatürkün Dil Kadın Hakları Milli Egemenlik Sanatla İlgili Sözleri

tatürkün Sözleri (Atatürkün Dil Kadın Hakları Milli Egemenlik Sanatla İlgili Sözleri


Atatürk ülkemize yepyeni bir çehre kazandıran üstün bir siyaset adamı ve askeri bir dehadır Her zaman en doğruyu gösteren, ileriyi çok iyi görebilme ferasetine sahip olması sebebiyle en kritik zamanlarda dahi en yerinde kararlar alabilen çağdaş bir liderdir
Atatürk, eğitimden devlet politikasına, sanattan savaşa, spordan modern yeniliklere kadar her konuda eğitilmemizi ve düşüncelerimizin gelişmesini sağlayan sözleriyle hepimizin fikirlerinin öncüsü olmuştur 'Atatürk'ün Sözleri' bölümümüzde de Ata'mızın bizlere yön gösteren, geleceğimiz için ışık olan sözleri


Milli Hakimiyet
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz
Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir
Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenler için bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar
Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız
Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir
Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır
Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz
Türk Milleti'nin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir
Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar

Kadın
İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın
Dünyada ne görüyorsak kadının eseridir
Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir Bugünün anaları için, gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa
Milletin kaynağı toplum hayatının esası olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir
Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak mecburiyetindedir Gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar
Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır
Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim

Türk Gençliğine
Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz
Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur
Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir

Barış
Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmieyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır

Dış Politika
Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız
Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

Güzel Sanatlar
Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir"
Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız

Öğretmenler
Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakar öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir
Sayın öğretmenler, hiçbir zaman düşüncelerinizden çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister

İlim
Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir
Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk Milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir
Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki murşit ilimdir, fendir İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir
Türk Milleti'nin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür

Ekonomi
Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha müreffeh Türkiye idealinin belkemiğidir
Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar

Yabancı Sermaye
Milletimizin temel yararı ile ilgili konularda yabancıların bizce hiçbir önemi yoktur

Köylüler
Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu asli gayeye erişmek maksadını güder
Bir kere memlekette topraksız köylü bırakmamalıdır Bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğinin, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlanması gerekir

Bağımsızlık
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür
Bu millet bağımsızlıktan ayrı yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır
Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temelidir
Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi vs her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kastolunmaktadır
Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır Çünkü Türk Hükümeti'nin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur

Türk'ün Asaleti
Bu milleti ben değil, içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır
Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur
Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur
Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir
Büyük devletler Kuran ecdadımız, büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur

Dil Hakkında
Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır
Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır
Efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız
Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir

Medeniyet
Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir
Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz
Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir
Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır
Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar
Türk Milleti'nin istidadi ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir
Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar
Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir Büyük Türk Milleti'nin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir

Aileye ve Çocuklara Verdiği Önem
Eşini mutlu edecek herkes evlenmelidir Çoluk çocuk sahibi olmalıdır Bana bakmayınız Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir
Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır

Zafer Hakkında
Hiçbir zafer gaye değildir Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtadır Gaye fikirdir Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir gayrettir
Zafer, "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet, "muvaffak olacağım" diye başlayanın ve "muvaffak oldum" diyebilenindir
Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk Ordusu'nun bir kıtası muadilinin behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tesbit eder
Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milleti'nin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir
Herhalde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir
Bir millet, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz
Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz Benim sizden istediğim şey, yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman da, durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir
Hakikati konuşmaktan korkmayınız
Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lazımdır
Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir
Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız
Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Atatürk’ün Gençliğe Sözleri, Atatürk’ün Gençlik Hakkında Sözleri Maganda Mustafa Kemal Ataturk Köşesi 1 04-23-2011 03:49 PM
Hanim... Benİ duyuyor musun? firat7278 Tiyatro 0 04-09-2011 02:30 PM
Atatürkün Eğitim ile ilgili Sözleri firat7278 Ders & Ödev & Tez Istekleriniz 1 04-05-2011 07:46 PM
Amasya Tamimi ve Atatürk'ün Amasya'daki Faaliyetleri =2 mkt Mustafa Kemal Ataturk Köşesi 0 04-02-2011 06:46 PM
Hukuk ve Demokrasi HolyBomb Hukuk Makaleleri 0 04-02-2011 10:20 AM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.