Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo > >

Bir Hukukçunun Bilmesi Gerekenler Bir Hukukçunun Bilmesi Gerekenler

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 04-08-2011
firat7278
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Yeni Avukatlık Ruhsatı Harçları, imtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları:
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 659,90 TL
b) Memleket içinde imal olunanlar 329,60 TL
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
- Hariçten ithal edilenler 329,60 TL
- Memleket içinde imal olunanlardan 164,50 TL
2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31.7.2004)
a) Başvuru harcı 11,20 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri 11,20 TL
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı 55,60 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı 55,60 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı 55,60 TL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl
tahsil edilir.) 55,60 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
- Devir 55,60 TL
- Veraset 55,60 TL
- Lisans 63,70 TL
- Rehin 55,60 TL
- Mevki fiil 55,60 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı 63,70 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı 17,40 TL
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı 45,80 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı 9,60 TL
d) Tasarım tescil harcı 18,40 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) 109,20 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) 164,30 TL
g) Devir şerhi tescil 55,60 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı 109,20 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı 31,60 TL
i) Birleşme kayıt harcı 81,80 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı 63,70 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi 18,40 TL
l) Menşei memleket belgelerinden 63,70 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı 394,90 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) 45,80 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) 45,80 TL
c) Marka yenileme harcı 118,90 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı 158,50 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı 96,40 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı 88,40 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı 158,50 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 58,30 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı 91,50 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı 63,70 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı 45,80 TL
k) Öncelikli başvuru harcı 739,30 TL
l) Uluslararası başvuru harcı 45,80 TL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı 11,20 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 11,20 TL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı 11,20 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı 158,50 TL
b) Sicil yenileme harcı 158,50 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı 158,50 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 197,50 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) 494,80 TL
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 1.733,30 TL
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 2.972,20 TL
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 3.467,40 TL
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 4.953,90 TL
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 7.530,70 TL
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları
(Her yıl için) 9.908,70 TL
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 329,60 TL
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara
fenni nezaretçi tayini taleplerinden 247,10 TL
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 1.237,90 TL
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin
tescilinden 247,10 TL
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 296,40 TL
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin
tescilinden 148,00 TL
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa
muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 247,10 TL
e) Diğer hususların tescilinden 98,30 TL
2. Ruhsatlar:
a) Müsaade vesikaları 659,90 TL
b) Arama ruhsatnameleri 990,30 TL
c) İşletme ruhsatnameleri 8.257,20 TL
d) Belgeler 990,30 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki 164,50 TL
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 31.12.2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 31.12.2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde 12,50 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde 32,30 TL
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde 65,50 TL
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde 329,60 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde 659,90 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde 990,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde 1.651,10 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde 3.302,40 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre)
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 32,30 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için 65,50 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 164,50 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 263,70 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için 395,80 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için 527,90 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 659,90 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için 990,30 TL
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre
verilecek ruhsatnameler 329,60 TL
b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden
diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler 197,50 TL
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 329,60 TL
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas
vesikaları 329,60 TL
c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet
vesikaları 329,60 TL
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları 329,60 TL
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek
ihtisas vesikaları 329,60 TL
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 329,60 TL
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 329,60 TL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 131,40 TL
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek
ruhsatnameler 98,30 TL
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek
ruhsatnameler 98,30 TL
c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler 98,30 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 494,80 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri:
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar 659,70 TL
20-50 yataklıya kadar olanlar 990,30 TL
50-100 yataklıya kadar olanlar 1.651,10 TL
100 yatak veya daha yukarı olanlar 2.641,80 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri
açmak için verilecek ruhsatnameler 659,90 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:
Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma
mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler 329,60 TL
11. Avukatlık ruhsatnameleri:
Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri 329,60 TL
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden:
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 65,50 TL
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 32,30 TL
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 164,50 TL
14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi 1.320,80 TL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 659,90 TL
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 86,60 TL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 94,60 TL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük: 1/1/2004)
a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade
vesikaları (Her yıl için) 394,90 TL
b) Bulundurma vesikaları 631,70 TL
c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004)
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 15,50 TL
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük: 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 659,90 TL
b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.320,80 TL
c) Özel dersanelerden (Her yıl için) 1.320,80 TL
d) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde 446,50 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde 893,30 TL
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde 1.339,90 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 98,30 TL
b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 164,50 TL
c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 197,50 TL
d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 263,70 TL
e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 395,80 TL
f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 98,30 TL
g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 164,50 TL
h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 197,50 TL
i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 263,70 TL
j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden Turistik müessese harcı alınır. 395,80 TL
20. Müteahhitlik karneleri:
Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,18)
Ancak, bu miktar (6.605,60 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul
ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 4,20 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve
meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 6,70 TL
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 990,30 TL
b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 1.981,20 TL
c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 3.963,50 TL
d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden, 5.779,70 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
- Açma 17.340,60 TL
- İşletme (Her yıl için) 5.779,70 TL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
- Açma 11.560,30 TL
- İşletme (Her yıl için) 5.779,70 TL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
- Açma 11.560,30 TL
- İşletme (Her yıl için) 5.779,70 TL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
- Açma 11.560,30 TL
- İşletme (Her yıl için) 5.779,70 TL
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya
satış mağazası açma izin belgelerinden 2.889,40 TL
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden 2.889,40 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
- Açma 8.669,80 TL
- İşletme (Her yıl için) 4.293,40 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
- Açma 17.340,60 TL
- İşletme (Her yıl için) 5.779,70 TL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
- Açma 8.669,80 TL
- İşletme (Her yıl için) 4.293,40 TL
XI- Finansal faaliyet harçları (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de
açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) 134.710,90 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için) 134.710,90 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 26.941,70 TL
2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için) 134.710,90 TL
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her
şube için) 26.941,70 TL
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her
belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 26.941,70 TL
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 26.941,70 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 26.941,70 TL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 13.470,80 TL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 26.941,70 TL
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 13.470,80 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm. Yürürlük: 1.1.2008)
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 12.566,40 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 6.283,20 TL
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004)
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 67.355,10 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 47.408,70 TL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 26.941,70 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri
(Her şube için) 13.470,80 TL
10- 5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 21/2/2007
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde. Yürürlük: 6/6/2008)
1- Başvuru harcı 28.000,00 TL
2- Yenileme harcı 22.400,00 TL
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Diziler yeni sezonda ne zaman başlıyor! Yasin Arslan Yerli Diziler 2 08-15-2012 11:36 PM
İşte geçmişten günümüze TABLET rehberi! Yasin Arslan Teknoloji Haberleri 6 06-30-2012 05:26 PM
Ford`dan Yeni Ticari Araç : Ford Tourneo Custom Concept Kemal_ Otomobil Haberleri 0 03-27-2012 08:21 AM
CorelDraw Hakkında Herşey xMechanic Corel Draw 3 05-01-2011 07:53 AM
2009 Yeni Trafik Harçları firat7278 Bir Hukukçunun Bilmesi Gerekenler 0 04-08-2011 05:50 PM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.